Lidmaatschap


Lid worden van ’t Spandersbosch

Onze vereniging heeft een zeer grote toeloop van met name jeugdige hockeyers. Daardoor overstijgt het aantal aanmeldingen voor het lidmaatschap van onze vereniging helaas het aantal beschikbare plaatsen. Wij moeten hierdoor jaarlijks een aantal kinderen (en hun ouders) teleurstellen. 

Na afwijzing plaatsen we kinderen niet op een wachtlijst. Ervaring heeft geleerd dat kinderen binnen een jaar tot andere keuzes kunnen komen. Om te voorkomen dat we met een "vervuilde” lijst te maken krijgen, dient een kind dat wij helaas hebben moeten afwijzen zich voor het volgende seizoen opnieuw aan te melden!

Aanmelden voor het seizoen 2017-2018 kan sinds 1 januari 2017 tot uiterlijk 1 mei 2017 worden gedaan.

Wat bieden wij:
Funkey (5 jaar): 1 training per week, plus een Funkey-evenement einde seizoen.
Boschkabouters (6 jaar): 1 training per week, plus vanaf de herfstvakantie iedere zondag deelname aan de door 't Spandersbosch georganiseerde Boschkaboutercompetitie. Deze competitie is uniek in Nederland en trekt veel clubs uit de regio.
F-jeugd (7 jaar): 2 trainingen per week: 1 door de club georganiseerd, 1 door het team georganiseerd, plus deelname aan de KNHB-competitie, inclusief midwinterhockey.
E6-tal (8 jaar): 2 clubtrainingen per week, plus deelname aan de KNHB-competitie, inclusief midwinterhockey.
E8-tal (9 jaar): 2 clubtrainingen per week, plus deelname aan de KNHB-competitie, inclusief midwinterhockey of zaalhockey.
A/B/C/D-jeugd (10 t/m 17 jaar): 2 trainingen per week, plus deelname aan de KNHB-competitie en de mogelijkheid om deel te nemen aan de KNHB-zaalhockeycompetitie.
A/B/C/D-topjeugd: 3 trainingen per week, plus deelname aan de KNHB-competitie en deelname aan de KNHB-zaalhockeycompetitie. Voor de topteams hanteren we een extra toeslag op de reguliere contributie.

Hockeykampen: In de herfst- en de meivakantie, organiseren we een driedaags hockeykamp. Daarvoor moet extra worden betaald.

Vrijwilligerstaken
We hebben meer dan 250 vrijwilligers voor onze meer dan 1300 jeugdleden, dat is bijna één ouder op de vijf kinderen! Uw hulp hebben we daarom hard nodig. Zonder actieve betrokkenheid van vele leden en ouders kunnen wij onze doelstellingen niet bereiken. Bereidheid tot vrijwilligersinzet is daarom een noodzakelijke voorwaarde voor het lidmaatschap en het in behandeling nemen van dit aanmeldingsformulier. U kunt hieronder op het aanmeldingsformulier aangeven waar wij u voor kunnen inzetten. Op deze inzetbaarheidsopgave kan tijdens het lidmaatschap van uw kind een beroep worden gedaan.

Gedrag
Sportiviteit, respect en goed gedrag staan hoog in het vaandel. Wij gaan er bij de aanname van nieuwe leden dan ook vanuit dat ze, en ook hun ouders, zich houden aan de gedragsregels zoals die door ’t Spandersbosch zijn opgesteld. Van de ouders van (nieuwe) jeugdleden, die zelf geen lid zijn van onze, of een andere hockeyclub verlangen wij dat zij akkoord gaan met het ondertekenen van een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) zoals deze door de KNHB is opgesteld. 
 
Jeugd
Jeugdleden kunnen lid worden van onze vereniging als ze per 1 oktober van het betreffende seizoen de minimumleeftijd van 5 jaar hebben.

Plaatsing gebeurt op basis van beschikbaarheid. De beslissingen over aanname van de jeugdleden worden door Bestuur, Technische Commissie (TC) en (Jongste) Jeugdcommissie op basis van een aantal criteria genomen, met dien verstande dat er plaats moet zijn in de betreffende leeftijdsgroep waartoe uw kind behoort. De volgende criteria kunnen in de afweging van Bestuur/TC/Jeugdcommissie bijdragen aan het verkrijgen van voorrang bij aanname:

- Kinderen waarvan de ouders bereid zijn om iets voor de vereniging te betekenen.
- Kinderen afkomstig uit de gemeente Hilversum, daarna Bussum, daarna   Wijdemeren (Kortenhoef en Ankeveen) en vervolgens Naarden.
- Kinderen die eerder lid waren van 't Spandersbosch, maar door externe omstandigheden (bv. verhuizing) hebben moeten opzeggen.
- Kinderen of broertjes/zusjes van huidige 't Spandersbosch-leden.
- Kinderen die lid zijn geweest van een hockeyvereniging buiten de regio 't Gooi en  verhuisd zijn naar de gemeente Hilversum.
- Kinderen die lid zijn van de ZoJeCo van 't Spandersbosch.

Weging van deze criteria is aan Bestuur/Technische-Commissie/Jeugdcommissie. In de maand juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen krijgt u bericht over de aanname of afwijzing van uw kind(eren). Na het bericht dat kind(eren) zijn aangenomen op ’t Spandersbosch dient een kopie van een identificatiebewijs van het betreffende kind naar onze ledenadministratie te worden gestuurd. Pas na ontvangst hiervan is de aanname definitief. 

Senioren 
De plaatsing van senioren geschiedt op basis van speelsterkte, plaats in de bestaande elftallen, bereidheid om iets voor de club te doen en persoonlijke voorkeur van het betreffende kandidaat-lid. De aanmelding wordt doorgegeven aan het betreffende TC-lid Senioren, die over de plaatsing in het elftal contact met u zal opnemen.

Algemeen
Behoudens bovenstaande regeling houdt het Bestuur zich het recht voor om kandidaat-leden om ernstige redenen (bijvoorbeeld eerder royement bij een andere vereniging) af te wijzen.

Ledenadministratie 
Annette Kappelle - ten Herkel 
Boomberglaan 4 
1217 RR Hilversum 

Wanneer wordt er door wie gehockeyd?
Het hockeyseizoen begint medio augustus en duurt tot medio juni. 
(Jongste) Jeugdleden (A t/m F) spelen op zaterdag hun wedstrijden en trainen 2x per week. De zogenaamde lijnelftallen (1ste teams van de A, B, C en D jeugd) trainen 3x per week.
In het seizoen 2015-2016 is de KNHB een pilot gestart. Gevolg hiervan is dat C- en D-jeugd maximaal tweemaal per seizoen op zondag kan worden ingedeeld voor een wedstrijd. In de komende seizoenen gaat dat ook gelden voor A- en B-jeugd.

Boschkabouters trainen 1 x per week en spelen vanaf begin november wedstrijden op de zondagmorgen.

Funkey's trainen 1x per week en spelen nog geen wedstrijden.

ZoJeCo
vanaf seizoen 2018-2019 zal er geen Zojeco meer zijn op 't Spandersbosch. 
 
 

Voor seizoen 2017-2018 gelden de volgende leeftijdsgroepen 
Funkey hockey         1 okt 2011 -30 sept 2012 
Boschkabouters        1 okt 2010 -30 sept 2011 
F-jeugd                     1 okt 2009 -30 sept 2010 
E-jeugd  1e jrs          1 okt 2008 -30 sept 2009 
E-jeugd  2ejrs           1 okt 2007 -30 sept 2008 
D-jeugd                    1 okt 2005 -30 sept 2007 
C-jeugd                    1 okt 2003 -30 sept 2005 
B- jeugd                   1 okt 2001 -30 sept 2003 
A-jeugd                    1 okt 1999 -30 sept 2001 
Studioren  18-25      1 okt 1992 -30 sept 1999
Senioren geboren voor  1 okt 1992

De senioren- en veteranencompetities zijn op zondag.

Trimhockey
Onze vereniging heeft een actieve trimhockeyafdeling. Deze groep traint onder begeleiding van trainers op de maandagavond (gemengd), woensdagochtend (dames), woensdagavond (gemengd) of zaterdagochtend (heren).
Er worden meerdere wedstrijden en toernooien georganiseerd voor deze groep.

Aanmeldingen 
Voor aanmelding, klik op de link 'Inschrijfformulier' in de rechterbovenhoek van het scherm. Na het invullen van het formulier krijgt u automatisch een bevestiging. Wanneer u deze niet krijgt , is de inschrijving niet gelukt. Controleer nogmaals of de geboortedatum juist is ingevuld.

Opzeggingen
Wanneer u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan dient u dit voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen per email naar [email protected] te doen. Zo niet, dan bent u voor het volgende seizoen contributie verschuldigd.

Restitutieregeling
In de loop van het seizoen opgelopen blessures of andere vormen van verhindering tot het spelen van wedstrijden of het deelnemen aan trainingen, ontslaan iemand niet van de verplichting tot het betalen van contributie en geven geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van de (reeds betaalde) contributie. In zeer bijzondere gevallen en om zwaarwegende redenen kan er in overleg met de penningmeester van de vereniging mogelijk een regeling worden getroffen. Daartoe dient u een schriftelijk en ondertekend verzoek tw worden ingediend bij het Bestuur. Restitutie zal nimmer de gehele contributie omvatten. Vaste kosten gemaakt aan administratie en KNHB zullen worden ingehouden. Restitutieaanvragen dienen in hetzelfde verenigingsjaar te zijn ingediend, aanvragen na 1 maart van enig verenigingsjaar worden niet gehonoreerd.

Indien er wordt besloten tot restitutie over te gaan, dan worden de volgende regels gehanteerd:
- Indien aangevraagd vóór 1 december: 50 %
- Indien aangevraagd tussen 1 december en 1 maart: 25%
- Entreegelden worden niet gerestitueerd!

Tarieven
Om te kunnen hockeyen, betaalt een lid contributie en een nieuw jeugdlid (éénmalig) entreegeld. Zojeco en Funkey leden betalen geen entreegeld. Dit wordt pas van toepassing bij een volwaardig (Jongste) Jeugdlidmaatschap.

klik hier voor de contributie regeling 2017-2018
klik hier indien je (alsnog) een machtiging wilt geven.
 

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren