15-7-2017
laatste nieuwsbrief
seizoen 2016-2017

nieuwsbrief 23   18 juli
Lees verder
Nieuws 1
14-7-2017
Bas van Stekelenburg trainer/coach Heren 1
Oud-international Bas van Stekelenburg is de nieuwe trainer/coach v
Lees verder
Nieuws 2
13-7-2017
Nog plaats voor..
De teams voor het nieuwe seizoen zijn bijna allemaal weer gevuld.
Lees verder
Nieuws 3
12-7-2017
Wat een weekend!!
Wat hebben wij een geweldig weekend gehad!
Nadat z
Lees verder
Nieuws 4
Voorzitter
Evenementen
Organisatie
Lidmaatschap
Senioren
Junioren
Jongste Jeugd
Wedstrijden
Trainingen
Spabo nu
Voorzitter
Nieuwsoverzicht
VAN DE VOORZITTER

22-6-2017
Trots op 't Spandersbosch
 

"Een drukke en mooie lente” was de titel van mijn vorige stukje in april. Volgens mij was daar niets aan gelogen. Wat een drukte was het en wat was het mooi!

 

De kampioenen van onze vereniging zijn begin juni in het zonnetje gezet en zowel Dames 1, als Heren 1 hebben aan de doelstelling voldaan: namelijk handhaven. Ik wil iedereen hiermee feliciteren en kijk uit naar het nieuwe seizoen.

 

Naast deze sportieve prestaties heb ik genoten van de enorme inzet en enthousiasme van onze vereniging bij de organisatie van de interland. Voor de commissie was het 2 maanden hard buffelen, maar daarnaast hebben zich ook zoveel vrijwilligers ingezet om de dag in goede banen te leiden. Heel erg bedankt hiervoor en we mogen TROTS zijn op ’t Spandersbosch!

 

Afgelopen maandag hadden we – in tropische temperaturen – een drukbezochte ALV. Een drietal mensen werd hier terecht in het zonnetje gezet:

 • Astrid Donders ontving de scheidsrechtersbeker,
 • Ishèle Bueno de Mesquita de Rademaker beker, en
 • Roel Steenbeek de beker van verdienste.

Naast deze onderscheidingen werden door het bestuur de begroting, contributie voorstellen en plannen voor het komende seizoen gepresenteerd.

De ALV heeft de begroting en nieuwe contributies vastgesteld en we hebben aangekondigd dat in het najaar er een bijzondere ALV zal worden gepland vanwege de aanleg van het oefenveld en verbouwing van het clubhuis. Voor de begeleiding van deze projecten zijn we als bestuur op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen ondersteunen. Indien je hier interesse in hebt, dan kun je dat melden bij Bob Smit (bestuurslid verantwoordelijk voor clubhuis en accommodatie).

 

Helaas moet ik ook melden dat we binnenkort afscheid nemen van onze penningmeester Irma van Delden. Zij heeft aangegeven het niet meer te kunnen combineren met haar nieuwe baan. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een kundige vervanger. Mocht je hier interesse in hebben, dan horen we dat natuurlijk graag (dit kan via mij of Madelon Milhado).

 

Tenslotte, het seizoen zit er nog niet helemaal op:

 

Nog genoeg te beleven dus.

 

 

Ik zie jullie dus graag op ons aanstaande lustrum op 8 en 9 juli !

 

 

Roel Testroote
voorzitter

 

28-4-2017
Een drukke en mooie lente
 

Er gebeurt veel op onze mooie club, maar dat wisten jullie natuurlijk al … Toch wil ik mijn stukje gebruiken om jullie op de hoogte te stellen van enkele zaken:

 • Zo hebben wij een nieuwe sponsorcommissie. Per april 2017 hebben Erik Bouwmeester, Martijn Wijnen en Chris Braam het stokje overgenomen van Erwin Bouwman. Nogmaals wil ik Erwin van harte bedanken voor zijn enorme inzet en betrokkenheid en het nieuwe team wil ik bij deze veel succes toe wensen!
 • Op 8 en 9 juli aanstaande vieren wij ons 95-jarig bestaan. De lustrumcommissie, onder leiding van Madelon Milhado, is druk met de voorbereidingen om er voor iedereen een mooi programma van te maken. Graag nodig ik iedereen uit om dit weekend onze verjaardag te komen vieren!
 • In het kader van ons lustrum hebben wij de KNHB gevraagd of het mogelijk zou zijn een interland te hosten op ons complex. Eind maart hoorden wij dat dit is gelukt: op 16 juni as., om 19.30 uur, wordt de dames interland Nederland – Australië gespeeld. Ook hier is een aparte commissie, onder leiding van Naima Geels, druk bezig om dit enorme evenement te organiseren.
 • Op 7 mei as. zullen we ons 1.500stelid ! in het zonnetje gaan zetten.


Naast deze mooie events die er nog aankomen, kijk ik ook nog even terug op de afgelopen maanden, waarin we een zeer succesvol zaalseizoen hebben afgesloten met vele kampioenen, er wederom een familietoernooi is geweest met een record aantal deelnemende teams. De 2e helft van het seizoen is al in volle gang. Alle teams wil ik veel succes wensen met hun doelstellingen, of dat nu kampioenschap, klassebehoud, en/of spelplezier etc. is.


Op het gebied van de aangekondigde verbouwing van het clubhuis en aanleg van het (oefen)veldje hebben we niet stil gezeten. Met de gemeente en omliggende verenigingen is gesproken over onze plannen en dat heeft geresulteerd in een ontwerp dat goedkeuring heeft van deze partijen. Tijdens de eerstvolgende ALV – van 19 juni 2017 – zullen wij deze concrete plannen aan jullie presenteren.


Tenslotte, vanaf volgend seizoen krijgt de huidige pilot ‘incidenteel spelen op zondag voor de jeugd’ een permanent karakter. Dit betekent dat de jeugd 1 a 2 keer per seizoen op zondag gaat hockeyen. Door deze maatregel kunnen ongeveer duizend extra kinderen gaan hockeyen in Midden-Nederland. Onze club is een van de initiatiefnemers van die maatregel en voor ’t Spandersbosch betekent het we kunnen groeien naar meer junioren teams en stapsgewijs de Zojeco-teams kunnen binnenhalen.


Graag zie ik jullie allemaal op en rond onze velden, maar natuurlijk ook op ons aanstaande lustrum op 8 en 9 juli en tijdens de interland op 16 juni !


Roel Testroote
voorzitter

 

12-12-2016
Van de voorzitter
 

Een nieuw jaar

../../../../../Desktop/IMG_6127.jpg

In mijn eerste stukje als voorzitter sprak ik over dat we er als club goed voorstaan en dat we het maximale uit onze prachtige vereniging moeten halen.

 

We zijn nu enkele maanden verder en de eerste seizoenshelft zit er op. Een helft waarin onze jeugdteams goed en naar verwachting hebben gepresteerd. Dames en heren 1 hebben aangetoond dat ze in de 2e, respectievelijk de 1e klasse thuishoren, maar beide teams moeten wel aan de bak om in de 2e helft van het seizoen de nodige punten te verzamelen. We zijn blij met de start van de nieuwe (jong-) senioren teams en ons beleid zal er ook op gericht zijn om dit verder te stimuleren. De meesten zijn nu bezig met het zaalseizoen, waar ik jullie vanuit deze plek veel succes mee wil wensen.

 

In de afgelopen ALV – van 22 november 2016 – heb ik de plannen van het bestuur voor de komende jaren toegelicht. Qua hockeyniveau willen we, conform het ingezette beleid van vorig seizoen, structureel bij de beste twaalf clubs van Midden-Nederland horen. Daarnaast is een belangrijk punt dat wij van mening zijn dat onze vereniging verder moet gaan professionaliseren om daarmee ook qua organisatie en accommodatie een passend antwoord te geven op de huidige omvang van ’t Spandersbosch. De groei van het aantal leden is met name gericht op (jong) senioren en trimmers. We vinden het van groot belang dat de bijna 1.450 leden die onze club nu rijk is, gebruik kunnen maken van een adequate organisatie en een clubhuis dat bij deze omvang past en de noodzakelijke faciliteiten biedt. Daarmee zijn we van mening dat we over enkele jaren, na genoemde professionalisering en verbetering van de accommodatie, een mogelijke discussie kunnen voeren over eventuele verdere groei.

 

In de komende maanden zullen we de organisatie van ’t Spandersbosch verder gaan aanpakken, waarbij we natuurlijk gebruik zullen blijven maken van jullie. Want zonder jullie inzet als vrijwilliger kan onze club niet functioneren. Naast de organisatie zullen wij in het eerste kwartaal van 2017 ook onze concrete plannen presenteren inzake de verbouwing van het clubhuis en het gewenste oefenveldje.

 

Rest mij nog om jullie allemaal een mooie kersttijd te wensen en een gezond en sportief 2017.

 

Graag zien we jullie allemaal op onze midwinter borrel op 28 januari 2017!

 

Roel Testroote

voorzitter


 

2-11-2016
Save the date! Dinsdag 22 november a.s.
 
Op dinsdag 22 november a.s. zal er weer een A.L.V. worden gehouden.

Noteer deze datum dus nu alvast in uw agenda.
We starten om 20.30 uur!
Tot dan.

AGENDA: 
 
1. Opening. 
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 juni 2016.* 
 
4. Secretarieel jaarverslag 2015 – 2016. 
 
5. Verantwoording Financieel beleid (seizoen 2015 – 2016). 
 
6. Verslag en benoeming kascommissie:  Rob Jongbloed wordt voorgesteld als 3e commissielid.  

7. Goedkeuring financiële jaarstukken. 
 
8. Ambitie ’t Spandersbosch 2017 – 2022. 
 
9. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
 
10.  Sluiting. 
 
 
* De notulen kunt u terugvinden op onze website www.spandersbosch.nl achter de inlogcode. Klik bovenaan op -club / documenten / bestuur
 
 
Indien het quorum (25 stemgerechtigde leden) niet aanwezig is bij opening van de vergadering, dan wordt de vergadering gesloten. Om 20.40 uur, eveneens op dinsdag 22 november 2016, wordt dan de volgende Algemene Ledenvergadering geopend. Deze heeft dezelfde agenda. Voor besluitvorming in deze vergadering is het quorum van 25 stemgerechtigde leden niet noodzakelijk.


 

15-7-2016
Afslag
 

In mijn eerste stukje als voorzitter van deze mooie club wil ik vooral vooruitkijken, maar natuurlijk ook nog even stil staan bij het afgelopen fantastische seizoen.Een seizoen met vele hoogtepunten, zoals ook door mijn voorganger Ton Speet reeds benoemd in zijn laatste stukje. Een seizoen en club om trots op te zijn!


Daarmee ligt de lat voor de toekomst hoog en dat is maar goed ook! Dat schept verwachtingen naar de inzet van eenieder, of het nu trainers, barmedewerkers, coaches, lijn-coördinatoren en natuurlijk spelers betreft: we moeten ernaar streven het maximale uit deze club te halen. Samen met de overige bestuursleden willen wij dat natuurlijk ook, en wij willen daar ook de juiste randvoorwaarden voor scheppen.


In de afgelopen ALV heb ik er reeds kort bij stil gestaan: we staan er als ’t Spandersbosch goed voor. Een ledenaantal dat gestaag groeit, prestaties die toenemen, financieel solide etc. Dit betekent voor ons als bestuur dat we graag vooruitkijken: waar willen we staan over 5 jaar? We zullen daar actief mee aan de slag gaan, ook samen met jullie! Na de zomervakantie komen we daarop terug.


Tot die tijd: geniet van jullie vakanties en dan zie ik jullie allemaal weer graag aan de start van het nieuwe seizoen.


Ik heb er enorm veel zin in!


Roel Testroote
voorzitter


 

16-6-2016
’t Spandersbosch: trots op een EERSTEKLAS club, de andere club in ‘t Gooi!!
 


De veldcompetitie zit erop en wij kunnen met enorm veel trots terugkijken op het afgelopen seizoen. De apotheose vond natuurlijk plaats op zondag 29 mei, toen onze beide vlaggenschepen, Dames 1 en Heren 1, hun kampioenschap vierden met ieder een 3-0 overwinning. Daarmee zijn de dames, na twee keer net-niet, weer terug in de tweede klasse en hebben onze heren, na meer dan een decennium, het eersteklasseschap weer gerealiseerd. Een groot compliment aan alle dames en heren en hun begeleiding; dank voor vele mooie en spannende wedstrijden, die meestal een heel positief einde kenden!
Toch bood ook de laatste competitiezondag ons nog veel spanning: Veteranen A kon helaas de twee weken daarvoor verworven koppositie niet verzilveren en werd in een wat nerveuze wedstrijd in Leusden terecht verslagen. Jammer, daarmee blijft Dames A vooralsnog onze enige hoofdklasser… En ook Heren 2 greep - slechts op doelsaldo - naast de titel, ten gunste van het vrijwel gelijkwaardige Phoenix. Speciale vermelding verdient Dames 2, dat zich geconfronteerd zag met een te hoge indeling. 0 punten aan de eindstreep, maar veel lol en een écht team, eersteklas dames!
Wij mochten alle kampioenen op 12 juni in het zonnetje zetten. Naast uiteraard Dames 1 en Heren 1 de jeugdkampioenen. Doordat wij in de jeugd over het geheel hoger zijn ingedeeld dan voorgaande jaren – een uitvloeisel van het beleid gericht op hogere prestaties van zowel eerstelijns- als breedteteams – waren het er wat minder, maar daardoor is de prestatie van deze teams alleen maar aansprekender! Zo mochten wij de speelsters en spelers van MA2, MA4, MC8,  MD4 en JC3 de welverdiende medaille omhangen. En op de valreep meldde zich nog de dames van jong dames DJ2, die uit Haarlem na een klinkende overwinning ook als kampioenen terugkeerden. Ten slotte een speciale vermelding voor de meiden van MD1, die weliswaar tweede werden maar wel mogen deelnemen aan het landskampioenschap, bravo en veel succes!

Naast spanning ook enorm veel plezier op en rond de velden tijdens het slotweekeinde. Een kleine greep: Slotdag Jongste jeugd, Slotdag Boschkabouters, Trimtoernooi en dus onze club-brede seizoensafsluiting, met alle teams van de Vets-L1-competitie, eerst hockeyend en daarna BBQ-end op ons terrein! Dat is waar wij als eersteklas club groot in zijn: steeds betere prestaties, gecombineerd met een fantastische sfeer… Complimenten aan alle mensen die vooral vrijwillig hieraan weer hebben meegewerkt en met hun enthousiasme hun steentje iedere keer weer bijdragen!
Over trots gesproken: wij wisten met elkaar dit seizoen meer dan € 12.500,- (!) op te halen voor Spieren voor Spieren, de actie die door Floris Behrens uit JD4, zelf lijdend aan een spierziekte, met zijn vader Jan Willem is geïnitieerd. Ook hier hebben weer vier dames uit onze vereniging de commissie gecompleteerd, zodat Marjolein Bolhuis, in haar rol van directeur van Spieren voor Spieren, de cheque met prachtige bedrag op de afsluitende zondag van Floris in ontvangst kon nemen. Een bijzonder moment was dat ik bekend mocht maken dat de Rademaker-beker, voor het jeugdlid dat zich dit seizoen in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor ’t Spandersbosch, aan Floris was toebedeeld. Floris ontving, verbouwereerd en ook erg stoer, van Marjolein Bolhuis de enorme beker! Zoals een van onze ereleden mij later toevertrouwde: dit is belangrijker dan een kampioenschap…

En met de Rademaker-beker heb ik het bruggetje naar de ALV van 20 juni a.s. gemaakt. Graag nodig ik u allen weer van harte uit, om onder andere de begroting en andere plannen voor het komende seizoen te delen. Specifiek onderwerp is de goedkeuring van de aangepaste versie van het huishoudelijk reglement, dat u op deze site reeds aantreft. Dit is geactualiseerd, in lijn gebracht met de onlangs aangepaste statuten en aansluitend op het huishoudelijk reglement zullen wij ook graag de nieuwe huisregels met u delen. Rolf Jonckers zal – na tien jaren trouwe dienst, het stokje van bestuurslid Accommodatie & Clubhuis, graag overdragen aan de reeds ingewerkte Bob Smit. En ook voor mijzelf is, na 15 jaar bestuurslidmaatschap waarvan de laatste 12 seizoenen als voorzitter, het moment gekomen om de jongere generatie, in de persoon van onze huidige penningmeester Roel Testroote, de ruimte te geven. Irma van Delden staat te popelen om Roel op te volgen.

Rest mij, aan het einde van mijn laatste stukje van de voorzitter, u te bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking gedurende al deze jaren. Samen met al die andere zeer betrokken en enthousiaste personen - bestuursleden, commissieleden, coördinatoren, wedstrijdsecretariaten, ledenadministratie, barmensen, trainers, coaches, managers, scheidsrechters, etc. etc. - maken wij ’t Spandersbosch tot de bijzondere vereniging die zij is: een eersteklas club, met recht de andere club in ’t Gooi!
 
Graag tot de ALV op 20 juni a.s.!
Ton Speet
Voorzitter


 

12-4-2016
De andere club in 't Gooi - een eersteklas club!
 

De andere club in 't Gooi - een eersteklas club!

Met deze woorden mocht ik indertijd, als net beginnende voorzitter, mijn eerste speech voor een delegatie van onze leden, toen ruim onder de 1.000, openen. Wij vierden toen de aftrap van ons semiwaterveld (het ‘Thijssenveld’), waar wij zeer trots op waren (en niet alleen vanwege die naam!). Inmiddels zijn wij bijna 12 jaar, twee nieuwe watervelden en een ook nieuw aangelegd zandveld, plus legio bestuursleden, verder. En toen speelde heren 1 in de eerste klasse en ons eerste damesteam zelfs in de overgangsklasse.

In de jaren daarna zijn wij ook qua aantal leden sterk gegroeid en hebben wij de jeugdopleiding geprofessionaliseerd. Dat werpt zijn vruchten af, met zowel in de breedte- als prestatieteams jaarlijks betere resultaten. Ook qua sfeer durf ik de stelling aan dat wij eersteklas zijn en de 'concurrentie' met de andere Gooische clubs, die ik ieder vanwege specifieke argumenten zeer hoog acht, prima aankunnen. De vele, kleinere en grotere events, die met gezwinde regelmaat onze velden en clubhuis tot een drukke, gezellige plek van samenscholing maken, zijn daarvan de heldere uitingen.

 

Maar niet alles zat helemaal mee. Ik begon mijn betoog over onze eerste teams. Sindsdien is het met beide vertegenwoordigende elftallen wat minder gegaan, met als dieptepunt de degradatie naar de vierde klasse van heren in 2009. Ik herinner mij nog dat wij zoiets hadden van "uithuilen en opnieuw beginnen". Inmiddels prijken de heren met afstand bovenaan de tweede klasse (!). Dat biedt een ongekend perspectief op de realisatie van de (letterlijke) status van een eersteklas club. Wat ik dan weer bijzonder vindt pleiten voor ons eerste herenteam is dat de kern daarvan toen, na degradatie naar de vierde klasse, besloot om bij elkaar te blijven en de club trouw te blijven. En met de begeleiding sinds dit seizoen van Maarten Hak (in samenwerking met Arnoud Brouwer en Ruurd Buitenhuis) worden de vruchten geplukt van de inspanningen van de afgelopen jaren.

De komende zondagen zal ons eerste herenteam de definitieve slag moeten maken. Ik roep u allen op om hen te ondersteunen, op onze prachtige tribune onder, naar ik hoop, een lekker voorjaarszonnetje. En als u dan toch de weg naar ons schitterende complex aflegt, kom dan wat eerder. Want twee uurtjes voordat de heren beginnen spelen onze dames, om 12.45u. Ook zij staan, in de derde klasse, bovenaan, met een zeer reëel perspectief op promotie. Maar dan moet en a.s. zondag wel thuis gewonnen worden van Soest, de nummer twee en ook serieuze promotiekandidaat. Als onze dames het spel op de mat leggen van de tweede helft tegen De Utrechtse Zwaluwen, een wedstrijd die afgelopen zondag volledig onnodig verloren ging, dan weet ik zeker dat zij Soest gaan verslaan. Als de kansen worden benut, wel te verstaan. Maar dat hoef ik de dames  niet te vertellen...

Dus graag tot ziens, op de zondagen op de club in de komende weken!

En mocht u een avondje vrij hebben, dan beveel ik u de bijeenkomst van de businessclub, op donderdag 21 april bij onze hoofdsponsor, de net gefuseerde Rabobank Gooi en Vechtstreek, zeer aan.  Een heuse College Tour, onder leiding van 'onze eigen' Annette van Trigt, met Jacco Elthing. Dat belooft een zeer interessante avond te worden. Nadere informatie bij Erwin Bouwman van de sponsorcommissie ([email protected]).

 

Graag tot dan, op weg naar de eerste klas!

Ton Speet

Voorzitter

 

 

 

15-3-2016
Vernieuwing in het Bestuur.
 

Twee nieuwe kandidaat-bestuursleden!

Zoals het een florerende hockeyvereniging als ’t Spandersbosch betaamt is het goed als ook binnen het bestuur regelmatig nieuw bloed wordt opgenomen. Nadat in het najaar Bas Oude Elberink (Hockeyorganisatie) en René Rodenburg (Vrijwilligers, Communicatie & Events) officieel in het bestuur zitting hebben genomen, zal het bestuur op de komende ALV van 20 juni a.s. graag weer twee toekomstige bestuursleden aan de ALV voorstellen.

Het doet het bestuur plezier aan te kondigen dat Bob Smit aan de ALV zal worden voorgedragen als opvolger van Rolf Jonckers, die er na zo’n 10 jaar een punt achter wil zetten. Na het vele werk dat Rolf als bestuurslid Accommodatie & Clubhuis heeft gedaan, zeer recent bezegeld met een fantastische nieuwe keuken, is dat een logische en verdiende stap. Bob is getrouwd met Pascal en vader van onze jeugdleden Colin (D2) en Famke (E3). Bob komt oorspronkelijk uit het Twentse Aadorp, en woon sinds 2002 in Hilversum. Hij is werkzaam bij KPN. Bob is als supporter van de kinderen bij de club gekomen en naarmate ze ouder worden, steeds actiever. Eerst als barbegeleider op de zaterdag, later in de clubhuiscommissie en nu ook zelf actief met trimhockey. Hobby’s zijn nu hockey en klussen, en dat komt dus uitstekend van pas!

Het bestuur zal de ALV ook graag een nieuwe penningmeester voorstellen, omdat Roel Testroote op 20 juni a.s. het stokje van de voorzitter overneemt. Wij zijn gelukkig dat Irma van Delden zich graag kandidaat stelt. Zij staat inmiddels al heel wat jaartjes langs de lijn, vooral als haar kinderen Anna en Lodewijk spelen. Inmiddels hockeyen zij allebei in de C-jeugd. Anna is begonnen als boskabouter en Lodewijk als Fje. Daarnaast speelt haar man Michiel trimhockey en is hij lid van onze businessclub. Omdat Irma in het dagelijks leven werkt als financieel planner (in Baarn bij KPP), geeft haar dat een prima basis voor het penningmeesterschap.

Zowel Irma als Bob van harte welkom in het bestuur, voorlopig nog informeel. Met ieder van hen is afgesproken dat zij vanaf nu al met het bestuur gaan meedraaien, zodat zij in juni, na hun formele benoeming door de ALV, een vliegende start kunnen maken.

Ton Speet
Voorzitter

 

7-3-2016
De 2e Seizoenshelft gaat beginnen!
 

We gaan het voorjaar weer sportief in, met zaalkampioenen en een keuken om van te smullen!

Na een kwakkelende winter, die nooit echt op gang kwam, gaan wij – hopelijk onder het genot van een lekker voorjaarszonnetje – nu weer de spreekwoordelijke ‘wei’ in. Op 12 en 13 maart zullen de veldcompetities weer worden hervat, zowel voor alle jeugd als de senioren. 

In de tussentijd zijn er, vooral door de jongere leden, weer flink wat sportieve resultaten neergezet in de zalen in en om ’t Gooi. En daarin heeft ’t Spandersbosch zich zeker niet onbetuigd gelaten: van de 35 juniorenteams is bijna 1 op de 4 zaalkampioen geworden. En dat niet alleen in de top van de diverse categorieën, waar wij dit jaar voor het eerst selecteerden: MD1 was de eerste kampioen, ongeslagen in de Topklasse. De meiden misten op een haar na de finaledag om het landskampioenschap. Ook MB1 werd kampioen, door alle wedstrijden te winnen! Juist omdat wij nu selecteerden is het des te knapper dat ook MB12, MB2, JC2, JD2, MC4 en MD12 kampioen werden, na vaak een spannend competitieslot; TOP! Van harte proficiat voor al deze teams en hun coaches en trainers. Op zondag 13 maart zetten wij jullie graag in het zonnetje tijdens de huldiging van alle zaalkampioenen, direct na de thuiswedstrijd van heren 1 om 16.15 uur! Een mooie aanleiding om met je ouders en teamgenoten al eerder naar de club te komen, want op deze zondag spelen zowel dames 1 als heren 1 weer hun eerste thuiswedstrijd, tegen achtereenvolgens Woerden (12.45u) en GHBS (14.45u). Beide teams staan als winterkampioen bovenaan, dus kom hen aanmoedigen om die positie tot het eind van het seizoen vol te houden!

Zo’n winterstop is ook altijd een mooie aanleiding om eens de tijd en ruimte te nemen om ons clubhuis daadwerkelijk te verbeteren. Nadat in de afgelopen jaren achtereenvolgens het terras, de kleedkamers en de bar onder handen zijn genomen, was het nu de beurt aan de keuken. Deze is geheel vernieuwd, inclusief alle apparatuur en maar liefst twaalf vierkante meter groter geworden. Zoals in de Nieuwsbrief verwoord: ‘Een keuken om van te smullen’. Met speciale dank aan Olaf Friedrichs, die zo’n beetje de gehele verbouwing dagelijks heeft gevolgd, Ruurd Buitenhuis vanwege zijn uitzonderlijke sloopkwaliteiten en Meral de Jong, Jaap de Ruiter en Peter Bouwmans, die hebben gezorgd dat het geheel ook echt schoon en gebruiksklaar is! Laat die lekkere, smaakrijke en gezonde gerechten nu maar komen!

Graag verwijs ik hier nogmaals naar het besluit van de ALV om belangrijke maatregelen te treffen om een veilig sportklimaat voor onze leden (en meer specifiek: de kinderen) te creëren (klik hier voor de link naar de Nieuwsbrief van 15 februari 2016). In aansluiting op regelgeving van NOC*NSF en van de KNHB en in navolging van andere (buur)verenigingen zal alle vrijwilligers van onze vereniging gevraagd worden om een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT) te ondertekenen. Wij zullen vanaf nu ook de ouders van nieuwe jeugdleden vragen bij inschrijving een VOT te ondertekenen. En daarenboven zullen alle actieve trainers, coaches en managers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen. Het bestuur heeft zich als doel gesteld om deze hele procedure, die de betrokken personen nauwelijks tijd en geen geld kost, vóór de start van het volgend seizoen in augustus rond te hebben. Zo staan wij samen in voor een veilige, sportieve en respectvolle hockeyomgeving!

Ik wens iedereen weer veel plezier en sportieve successen in de tweede seizoenshelft! Graag ontmoet ik u binnenkort weer op ons prachtige complex, in elk geval op zondag 13 maart, bij onder meer de huldiging van de zaalkampioenen. En noteert u vast in de agenda: op donderdagavond 21 april, een zeer bijzondere, spraakmakende avond van de Businessclub!

Ton Speet
Voorzitter

 

12-12-2015
Met een goed gevoel de Kerstvakantie in!
 

Met een goed gevoel de Kerstvakantie in!
De eerste helft van het seizoen zit er alweer op. En we hebben het samen zeker prima gedaan. Zo zijn zowel dames 1 als heren 1 winterkampioen geworden! Nu levert dit als zodanig nog geen prijzen op, maar het betekent wel dat we een uitstekende uitgangspositie hebben voor de tweede competitiehelft. En in de senioren wil ik vooral ook onze twee eerste veteranenteams noemen: dames A dat ‘gewoon’ aansluiting heeft bij de top in de hoofdklasse en de heren van Vets A die de ranglijst in de overgangsklasse aanvoeren. Dat is een compliment waard. Ook een compliment verdient heren 2, dat fier de ranglijst in de reserve derde klasse aanvoert. En dan mogen de dames van dames 2 niet onvermeld blijven. Weliswaar nog geen punt gehaald in de reserve eerste klasse, die voor hen eigenlijk te hoog gegrepen is. Maar iedere week weer keihard werken en er als één team voor gaan. Wat deze jonge, enthousiaste dames eigenlijk ontberen is een coach: iemand die op zondag voor hen de lijnen uitzet en de wissels organiseert. Welke ervaren hockeyer met overwicht en een zwak voor enthousiaste dames voelt zich geroepen? Meld u snel aan, want er kan er maar één coach worden!

Ook in de jeugd loopt het qua hockey lekker. Na een uitstekende voorcompetitie zijn vele teams daardoor hoger ingedeeld en is het dus moeilijker om na de herfstvakantie bovenin mee te doen. Toch staan JC3 en MC5 bovenaan, een uitstekende prestatie! Eervolle vermeldingen verdienen zeker de meiden van MF1 en M6E4 en de jongens van J8E1, die als enige teams in de jongste jeugd en de junioren nog ongeslagen zijn. Klasse is ook dat JD1 kampioen is geworden in de herfstcompetitie sub-topklasse en MD1 tweede in de herfstcompetitie in de topklasse. Dat betekent dat wij ook met de jongere jeugd prima onderweg zijn. Dat wordt nog eens onderstreept door JC1, dat voor het eerst in de geschiedenis van Spabo IDC speelt en het met een tweede plek achter Bloemendaal zeer verdienstelijk doet!

Behalve de hockeycompetitie zijn er – zoals het hoort op onze mooie club, weer enorm veel bruisende activiteiten geweest. Teveel om op te noemen en daarom een kleine greep. Zo was er een hartstikke leuke afsluiting Jongste Jeugdtrainingen op 27 november, met een geweldige Tapas-avond voor ruim 200 clubleden. En werd er weer een geweldige Sinterklaas-ontvangst georganiseerd, waar vele kinderen met hun ouders, ondanks de wind die door de bomen raasde, van genoten. Afgesloten met een Verkade-letter uit Spanje! Sint had nog even exclusief aandacht voor dames 1, die zojuist met 11-0 hadden afgerekend met hun tegenspelers (!)

Ook hadden wij op 9 november onze najaars-AVL. Onze penningmeester Roel Testroote kreeg (voor het eerst voor hem) decharge voor de financiële jaarafsluiting van het afgelopen seizoen. Belangrijk om te melden dat onze vereniging ook financieel zeer gezond is, met bijna geen schulden. Ander belangrijk nieuws was dat wij zowel de – relatief juniore – Max Meijer Jr als de – relatief seniore – Lambert Stumpel – hebben mogen benoemen tot Lid van Verdienste van ’t Spandersbosch, vanwege hun bijzondere belangenloze inspanningen in de afgelopen jaren. Proficiat heren!
De AVL heeft tevens een belangrijk besluit genomen met betrekking tot het tuchtrecht, dat belangrijke consequenties heeft voor alle vrijwilligers en betaalde krachten op onze vereniging. De essentie is dat als lid van onze vereniging iedereen automatisch wordt onderworpen aan het tuchtrecht van de KNHB, met andere woorden men kan formeel aangesproken worden op zijn of haar gedrag. Dat geldt niet voor ouders en andere betrokkenen, die wel als vrijwilliger actief zijn voor onze vereniging, want zij zijn immers geen lid. Deze situatie is ongewenst, wat in de afgelopen jaren bij enkele landelijk bekende incidenten in de hockeywereld is gebleken. Door de statutenaanpassingen vallen vrijwilligers die geen lid zijn voortaan wel onder het tuchtrecht van de KNHB. In aanvulling daarop zullen deze vrijwilligers een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht moeten ondertekenen. En daarnaast zullen alle mensen die – al dan niet betaald – als trainer, coach of manager wekelijks op het veld staan, ook een Verklaring Omtrent Gedrag moeten gaan overleggen. Hiermee volgen wij de – grotendeels verplichte – landelijke lijn van de KNHB en NOC*NSF, in aansluiting op vele andere (buur)verenigingen. Vóór komend seizoen zal dit gerealiseerd moeten zijn. Overigens zullen wij dit op een efficiënte wijze inrichten, zodat het iedereen weinig rompslomp en zeker geen geld kost. Vóór de tweede seizoenshelft komen wij hier graag bij u op terug.

Verder hebben de bestuursleden Eveline Marseille en Fred Pangemanan (Pang) afscheid genomen van hun bestuursrol, waarbij wij hen hartelijk dank hebben gezegd. Bas Oude Elberink (Hockeyorganisatie) en René Rodenburg (Vrijwilligers, Communicatie en Evenementen) hebben het stokje van hen overgenomen. Veel succes voor hen beide! Het laatste nieuwtje van de ALV was het mooie bericht dat wij een nieuwe kandidaat-voorzitter hebben gevonden, die het stokje in juni 2016 bij instemming van de ALV van ondergetekende zal gaan overnemen. Het gaat om Roel Testroote, de huidige penningmeester.  Ik heb, met mijn medebestuursleden, enorm veel vertrouwen in Roel. Met zijn kundigheid, ervaring en ruime (hockey)sportachtergrond, in combinatie met zijn enthousiasme voor onze eersteklas club, de andere club in ’t Gooi, is hij wat mij betreft geknipt voor deze rol.

Inmiddels is het zaalseizoen volop van start gegaan en komt de kerstvakantie in beeld. Ik wens u rustige, warme Kerstdagen met uw dierbaren en wens u graag al het beste voor 2016 tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 januari a.s. om 16.30 uur. Daaraan voorafgaand vindt het koppeltoernooi voor de jongste jeugd en hun ouders plaats en aansluitend kunt u aanschuiven voor een prima maaltijd, als u dat gezellig vindt. Aansluitend ruimen we de keuken op, want deze wordt in de weken daarna vernieuwd!

Met sportieve groeten,


Ton Speet
Voorzitter

 

2-11-2015
Wat maakt onze club nou anders?
 

Wat maakt onze club nou anders?

Al jaren mag ik als voorzitter graag opmerken dat wij die andere club in ’t Gooi zijn. En konden critici daar indertijd nog enigszins smalend bij opmerken dat de sfeer wellicht onmiskenbaar anders was, maar dat dit zich ook in de (mindere) hockeyresultaten weerspiegelde, dan kan ik u melden dat wij nog nooit zo’n succesvol voorseizoen hebben gehad, met meer jeugdteams in de hogere klassen dan ooit. Daarmee nestelen wij ons in de top van de met ons vergelijkbare verenigingen in Midden-Nederland. Een compliment aan al die mensen, behalve de jeugdspelers zelf, die druk actief zijn om sportief het hoogst haalbare eruit te halen! Omdat ook bij ons de jeugd de toekomst heeft, mogen wij hiermee met vertrouwen naar het komende decennium kijken, want daarvoor leggen wij hiermee de basis. Daarbij is de uitdaging om de betere hockeyprestaties positief te laten bijdragen aan de unieke sfeer van onze club en vice versa. Je neemt het zo makkelijk in de mond, ‘unieke sfeer’, maar waar uit zich dat nou in? Toen ik de afgelopen weken onder een fantastisch zonnetje meermalen op ons heerlijke complex in herfstkleuren mocht vertoeven, dacht ik daar weer eens over na. En werd ik met mijn neus op de positieve feiten gedrukt. Want waar maak je mee dat op zaterdagochtend, tussen de hockeyende kinderen en hun ouders langs de lijn, een club van ervaren mannen, gewapend met schoppen, schoffels, zagen, kruiwagens en wat dies meer zij, uren in de weer zijn om ons clubhuis en terrein tiptop te houden? En waar kun je eens in de paar weken met andere ouders je kinderen op vrijdagmiddag een uurtje lekker sportief laten spelen op het kunstgras, om vervolgens gezamenlijk met tapa’s en een glas bier of wijn het weekeinde in te luiden? En waar maak je mee dat Floris Behrens uit JD4, samen met zijn vader Jan Willem, een hele commissie van ervaren hockeydames op de been heeft weten te krijgen om geld in te zamelen voor Spieren voor Spieren? Koopt u allemaal een armbandje van een van onze jeugdleden; voor twee Euro steunt u het goede doel! En als we het dan toch over de unieke sfeer van onze hockeyfamilie hebben: waar maak je tweemaal zo’n indrukwekkende minuut stilte mee, voor de aanvang van de wedstrijden van Heren 1 en Dames 2en van MB1, voor de ons helaas veel te vroeg ontvallen clubmannen Hans Mars en Cristijn du Marchie Sarvaas; ook daarvoor zijn wij een club, om hun nabestaanden te steunen…

Zoals het een professionele vereniging betaamt staat op 9 november a.s. weer de ALV op de rol.  Tijdens deze ALV zullen de bestuursleden Eveline Marseille (Hockeyorganisatie) en Fred Pangemanan (Pang – Vrijwilligers, Communicatie en Evenementen) afscheid gaan nemen. Wij danken Eveline en Pang voor hun grote inzet en betrokkenheid en rekenen er graag op dat wij ieder van hen nog veel op de club zullen zien. Voor de opvolging van Eveline stelt het bestuur Bas Oude Elberink voor, 49 jaar, echtgenoot van de binnen onze vereniging ook actieve Marieke. Hun zoon Julius speelt in JC1, en dochter Frederiek in MB6, het team dat Bas ook coacht. Voor de portefeuille van Vrijwilligers, Communicatie en Evenementen stelt het bestuur de ALV een andere ‘oude bekende’ binnen onze club voor, namelijk René Rodenburg. René is 48 jaar oud, trimmer, jongste jeugdtrainer en op vele terreinen actief, waaronder als organisator en animator van vele evenementen. René’s dochter Brunelle is 10 jaar en speelt in M8E5. Beide heren stellen wij graag aan de ALV voor!

Naast de bestuurswisseling, de jaarlijkse benoemingen en de financiële Jaarafsluiting staat op de agenda van de ALV tevens een statutenwijziging. Deze vindt plaats om te voldoen aan alle vereisten van de KNHB. Belangrijk om hier vast te melden is dat wij – in lijn met datgene wat vele andere hockeyverenigingen inmiddels doen – voornemens zijn om vrijwilligers die geen lid zijn van onze vereniging een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht te laten ondertekenen. Daarmee zijn deze vrijwilligers ook onderworpen aan het tuchtrecht van de KNHB (net zoals alle leden van onze vereniging), waarmee onverhoopt, bij ongewenst gedrag, eventuele maatregelen tegen hen kunnen worden genomen. Een van de kenmerken van het tijdsgewricht waarin wij leven, waarin wij ons tegen dergelijke onvoorziene omstandigheden moeten wapenen. 

Graag tot binnenkort langs de lijn, of tijdens de ALV, op maandag 9 november om 20.30 uur in het clubhuis.

Met sportieve groeten,

Ton Speet
Voorzitter

 

31-8-2015
Het spits is er weer af!
 
Het spits is er weer af, met een Gouden & Zilveren randje!

De afgelopen zomermaanden brachten ons een gevarieerd weerbeeld; ik hoop dat het u veel zon en (soms inspannende) ontspanning heeft gebracht. Zodat iedereen weer uitgerust en vol energie aan werk of studie kan beginnen, en uiteraard aan het nieuwe seizoen.

Inmiddels hebben de Oranje-mannen het Europese Goud binnen, terwijl de dames op Zilver bleven steken. En nu wij het toch over Goud en Zilver hebben: ook onze eigen seniore hockeytalenten hebben in Londen Europese medailles binnengehaald: Majanka van den Barselaar heeft Europees Goud behaald met Nederlands 40+, Buck de Boer, Els Petri, Gu van Rijn en Willemijn van der Houwen Zilver met 45+ en last but not least Willianne van Diest Zilver met 55+. Wat een oogst, alle complimenten en felicitaties aan jullie dames, namens de gehele Spandersbosch-populatie! Wouter van Voorst drukt als trainer-coach een nog groter Spabo-stempel op dit succes!

De jeugd is alweer een paar weken actief, in de voorbereiding op het aanstaande seizoen. Voor de eerstelijnsteams gold  een volle trainingsweek begin augustus als aftrap om optimaal voorbereid te zijn op de voorcompetitie. Daarmee geven wij invulling aan de prestatie-impuls voor de jeugd, die dit voorjaar door de ALV is goedgekeurd. Dit betekent ook dat de eerstelijnsteams vanaf dit seizoen structureel 3x per week trainen. Met zes (!) van onze acht eerste juniorenelftallen spelen we mee in de allerhoogste voorcompetitie van het district. Daarmee horen we tot een select groepje van de 48 clubs uit Midden-Nederland. En ook in de breedte zijn met veel juniorenteams hoog vertegenwoordigd in de voorcompetitie. We zijn ook trots op ons nieuwe standaard Spabo-trainingspak. Veel teams zullen hier komend seizoen in rondlopen, net zoals Dames 1 en Heren 1.

Onze jeugd was in de volle breedte actief tijdens het derde Goois Jeugdhockey Kampioenschap, dat op zaterdag 22 augustus op alle velden van de zes hockeyclubs in 't Gooi is gespeeld. Een geweldig toernooi, qua omvang (4.500 jeugdleden die in bijna 350 wedstrijden de krachten meten!), qua sportieve uitdaging (onder een heerlijk zomerzonnetje werd er hard gestreden) en qua sfeer (waarin wederom sportiviteit & respect ten minste even belangrijk was als winnen). Wederom perfect georganiseerd, zowel op ons eigen complex als met alle andere verenigingen. Fantastisch om te zien hoe op sportieve manier de sticks door de Gooise jeugd weer gekruist werden. Wij feliciteren Gooische met de hockeyoverwinning en ook Huizen, dat dit jaar het Fair Play-stokje van ons overnam. Prachtig, hoe de samenwerking met de Stichting WE ARE FAIR PLAY weer perfect verliep en de FAIR PLAY-coaches weer voorbeeldig hun onafhankelijke werk deden.

Een andere traditie die inmiddels tot wasdom begint te komen kent de toepasselijke naam van The Battle of the Business Clubs. Een mooi initiatief van onze sponsorcommissie. Ooit begonnen als een jaarlijkse wedstrijd (+ BBQ) tussen onze Business Club en die van HC Naarden, zijn nu ook Gooische en Huizen aangehaakt. Het was een memorabele avond, met een gezellig potje hockey en een heerlijke BBQ op ons onvolprezen terras! De bedoeling is dat dit jaarlijks wordt herhaald aan de vooravond van het Goois Jeugdhockey Kampioenschap, met alle zes de Gooise verenigingen.

Als wij dan toch in de tradities zitten, kan het Back to Hockey-toernooi op 30 augustus niet onvermeld blijven, ons top- en subtop-C- en D-jeugdtoernooi. Wij zijn inmiddels aan onze tweede lustrumperiode begonnen. Wederom heerlijk weer, dito sfeer en veel prima sportieve prestaties. De toernooicommissie had het ook nu weer perfect voor elkaar en bovendien een compliment aan MD1 en JC1, die het toernooi winnend wisten af te sluiten.

Nader goed nieuws komt uit de dameslijn. Er heeft zich voor aankomend seizoen een enthousiaste groep meiden aangemeld; allemaal oud-jeugdleden die de afgelopen paar jaar waren afgezwaaid naar andere verenigingen. In eerste instantie zou deze groep de kern vormen van een jong-senioren- elftal (jong-senioren-competities lopen sinds een aantal jaren om de overgang van jeugd naar senioren makkelijker/leuker te maken). In overleg is echter besloten om deze groep samen te voegen met de dames 1-groep, om zo een bredere dames 1-selectie te bouwen. Het begeleidingsteam van dit nieuwe dames 1 bestaat uit trainer/coach Jan-Karel van den Brink en managers Patrick van Leur en Maarten Nooter. We wensen dit vernieuwde dames 1 natuurlijk alle succes, maar vooral ook veel hockeyplezier.

Nastasjia Erasmus, vorig seizoen trainer-coach van dames 1, blijft ook heel actief op onze club. Zij zal hoofdtrainer voor de keepers blijven en daarnaast neemt zij als trainer/coach Jongens C1 onder haar hoede. En om het verhaal compleet te maken: Maarten Hak is met een enthousiaste hernieuwde selectie aan de slag gegaan om heren 1 komend seizoen tot successen te brengen, met Ruurd Buitenhuis als manager. Ook aan hen alle succes!

Ik zou zeggen: kom de komende weken naar ons mooie complex om al onze talenten, van jong tot ‘oud’, te komen aanschouwen. Graag tot dan!

Met sportieve groeten, Ton Speet Voorzitter   

 

30-6-2015
Van de voorzitter
 

Een bruisende seizoensafsluiting!

Het was weer een fantastische afsluiting van het seizoen, met zeer vele activiteiten op ons prachtige complex. Wij hadden het Pinkstertoernooi E6 en F, Minislotnacht én KNHB Minislotdag, het Spabo-slotttoernooi Junioren en dat van de Jongste Jeugd, de Boschkaboutersslotdag, het Kampioenenbal (met een ongekend aantal kampioensteams!), gekoppeld aan het bedankmiddag voor de Vrijwilligers, de Funkey Slotdag, de ZoJeCo-slotdag, het Trimtoernooi, de ALV en als jaarlijkse afsluiting het Super C-toernooi! Bijna teveel om op te noemen en ongetwijfeld ben ik wat vergeten. Maar het onderstreept dat onze vereniging bruist van het leven en er midden in staat. Niets zo mooi om als voorzitter op zo’n evenement tussen de velden te lopen en dan de complimenten van onze gasten te mogen ontvangen. Want neem nu het Super C-toernooi: bijna 500 kinderen met ouders en begeleiders hebben zich twee dagen lang tip-top vermaakt op en rond onze velden, met héél weinig nachtrust. Een tentenkamp dat onze natuurlijke omgeving eer aan doet, de Super-disco en het Super-diner, heerlijke crêpes, vers van de pannenkoekenbakfietskraam en een eigen ijscokar. En dan de afsluitende strafballencompetitie, die tot het einde oerspannend was. Gedurende het gehele toernooi is door We Are Fairplay-coaches onderzocht welk team de fairplay-prijs mee naar huis mocht nemen. Vele teams kwamen daarvoor in aanmerking, maar uiteindelijk mocht Reigers MC1 vol enthousiasme het plakkaat voor aan de muur van het clubhuis in ontvangst nemen. Wederom een mooi initiatief! En dat alles voor de tiende keer onder vrijwel geheel een heerlijk zonnetje, zodat sommige jeugdige lijven ondanks alle zonnebrandcrème toch wat rood uitsloegen. ’t Spandersbosch heeft weer eens haar visitekaartje afgegeven!

Op de ALV mochten wij ons heugen in een zeer goede opkomst, van getrouwe bezoekers tot vele ouders die voor de eerste keer de weg naar onze ledenvergadering maakten. En er stond ook wat op het spel: een extra impuls voor het prestatiehockey op onze vereniging. Na een pittige discussie stemde de ALV vrijwel voltallig vóór het voorstel van het bestuur, om de komende jaren meer discipline in de prestatielijn te gaan brengen, daar ook meer in te gaan investeren en daaraan gekoppeld een lijntoeslag voor de jeugdleden in de eerstelijnsteams in te voeren. Dat alles met als doel om onze vereniging op prestatieniveau én in de breedte sterker te maken. Want als één ding duidelijk werd tijdens de discussie, dan was het dat prestatie en breedte elkaar vooral kunnen versterken. En dat is wat wij willen, bij die andere club in ’t Gooi.

Vervolgens maakte onze nieuwe penningmeester Roel Testroote mooie sier door te melden dat onze contributie komend seizoen slecht met één Euro verhoogd wordt (‘met de Euro van Ruurd, voor ons honderdjarig bestaan in 2022). En dan mochten wij nog drie nieuwe trofeehouders in het zonnetje zetten: Clemens van Ede die de Scheidsrechterstrofee met trots in ontvangst nam, Suzanne Smoolenaars die na jaren wedstrijdsecretariaat beduusd was dat zij de Beker van Verdienste mocht ontvangen en de twee jonge enthousiaste dames van het JEC, Xavina Patrikios en Anna Thijssen, die verrast waren dat de Rademakerbeker dit gehele jaar hen toekomt.

Ik memoreerde al de vele kampioensteams dit seizoen, die aangeven dat wij op de goede weg zijn. Helaas wist ons dames 1 onze drang naar presentatie niet te onderstrepen met een promotie naar de tweede klasse. Nadat onverwacht alsnog (voor de tweede maal op rij) de play-offs waren afgedwongen, werd een goede start uiteindelijk onvoldoende doorgezet, waardoor net niet een van de twee eerste plaatsen, met recht op promotie, werden bereikt. Jammer, maar zeer positief was dat wij daar in Rotterdam wel erg veel jeugdig talent onder leiding van Nastasjia hebben mogen zien acteren. En dat deden zij vol verve! Gelukkig hebben onze heren een uitstekende eindsprint gekend, waardoor zij zich keurig in de middenmoot hebben weten te plaatsen, nadat wij eerder vooral naar beneden moesten kijken. Daar wil ik zowel Hien als Wouter graag mee feliciteren!

Wellicht zie ik u nog op één van de zomertrainingen voor de jeugd. Anders wordt het ongetwijfeld een goede gelegenheid in augustus, als wij weer aan het nieuwe seizoen beginnen. Wat denkt u van de derde Gooische Jeugdkampioenschappen, die op zaterdag 22 augustus op alle velden van de hockeyclubs in het Gooi gespeeld worden?

Ik wens u een hele mooie, zonnige zomer toe met een welverdiende vakantie toe. Kom veilig weer terug en graag tot in het volgend seizoen!

Met sportieve groeten,

Ton Speet
Voorzitter

 

3-3-2015
Trots op onze eersteklas club!
 
Het jaar is alweer een paar maanden op weg en er is in die periode op onze mooie vereniging veel gebeurd om trots op te zijn. Allereerst feliciteren wij natuurlijk de zaalkampioenen. De oogst is dit jaar bijzonder groot, met de volgende kampioensteams die wij daarom graag op zondag 8 maart om 14.00 uur, als dames 1 en heren 1 beiden thuis spelen, in het zonnetje zetten: MD5, JD4,  MC7, MC6,  MC5,  MB4,  JB3,  JB1, MA1 en dames 5. Ook ZMF1 (najaarskampioen) zal gehuldigd worden. Het geeft maar weer eens aan dat wij ook op sportief gebied prima op weg zijn!
Over zon gesproken: zowel dames 1 als heren 1 hebben er een zonnige winterstage in Spanje opzitten, dus dat belooft veel voor de tweede seizoenshelft. Heren 1 had dit al eerder mogelijk gemaakt door een prachtige dineravond in het clubhuis, in november, waar een illuster gezelschap van clubleden van een schitterend verzorgd diner heeft kunnen genieten. En bij dames 1 ging de kost voor de baat uit, want zij hebben in het schrikkelweekeinde met de 24 uur van Spabo een nieuwe traditie geschapen met een 24 uur durende sponsorloop over een parcours rond de club. Het geheel werd omlijst door vele activiteiten, waaronder clinics voor de jeugd, een ouderwetse loterij met vele aantrekkelijke prijzen en een heuse Casino-avond in ons clubhuis by candlelight. Behalve dat zij daarmee hun reisje bekostigden, hebben zij ook maar liefst € 1.500,- ingezameld, waarmee de basis voor een toekomstig miniveldje naast het clubhuis is gelegd.De dames hebben ’terloops’ ook nog even flink wat gebruikte hockeyspullen ingezameld voor The Kadish Foundation, die jeugd in Afrika in staat stelt om daarmee ook onze zo mooie sport te bedrijven. Klasse dames, complimenten!
Als u dan toch op de club was, heeft u kunnen zien dat de bar een fantastische opknapbeurt gehad heeft. Hij is danig verbreed, waardoor er veel meer ruimte achter de bar is ontstaan en de bediening veel gestroomlijnder kan verlopen. Daarnaast is het aanzien van de bar ook veel aantrekkelijker geworden. En dat alles door vrijwillige handige mannen (Okke Keukenkamp, Eric Gieb, Eric Heerschop, Jaap de Ruiter, Pang, Peter Bouwmans en Berend Jonckers) van onze vereniging, die een aantal weekeinden en avonden de handen uit de mouwen gestoken hebben!  Hartelijk dank heren en ook voor jullie alle complimenten!
Tevens is de oude heren 1 kleedruimte gerenoveerd .t.b.v. dames 1 en de scheidsrechtersruimte, gang en hal zijn betegeld en geschilderd, zodat alle ruimtes beneden in de loop der jaren zijn gemoderniseerd.                                                                                         
Nog even over de bar gesproken: sinds afgelopen weekeinde zal de bar op zaterdag en zondag onder supervisie staan van Iris Reek, u zag haar al in de laatste Nieuwsbrief. Iris is een nieuw gezicht op ’t Spandersbosch, maar brengt veel horeca-ervaring met zich mee. Zij is meerdere jaren actief geweest in het clubhuis van de Huizer Hockeyvereniging, dus kent de typische hockeysfeer. Wij wensen Iris van harte welkom en veel succes!
U begrijpt dat dit de zaken zijn waar een voorzitter gelukkig van wordt, en vooral trots. Graag ontmoet ik u allen op 7 en 8 maart op Sportcomplex Crailoo, als de competitie weer start en op zondag alle zaalkampioenen worden gehuldigd. Kunt u meteen een kop koffie uit de nieuwe koffiemachine proeven. Tot dan!

Met sportieve groeten, Ton Speet Voorzitter
 

4-1-2015
Voorspoedig 2015!
 

Op een sportief, gezond en voorspoedig 2015!

De feestdagen zijn alweer achter de rug en wij maken ons op voor een nieuw jaar, dat zoals altijd gepaard zal gaan met vreugdevolle en verdrietige momenten. Ik hoop van harte dat u hele mooie, sfeervolle en warme kerstperiode heeft gekend, in huiselijke sfeer of tijdens een sportief (en sneeuwrijk) verblijf in de Alpenlanden. Ik wens u een zeer sportief, gezond en voorspoedig 2015, waarin uw wensen in vervulling kunnen gaan en u tegenslag bespaard blijft. En laten wij hopen dat het ook voor onze vereniging een sportief succesvol en een gezellig jaar zal worden.

Vorig jaar kenden wij meerdere teams die uitstekend presteerden, zowel in de jeugd als in de senioren. Als we ons even beperken tot onze vlaggenschepen, dames 1 en heren 1, dan wisten deze de eerste seizoenshelft ieder prima af te sluiten, met voor allebei een overwinning van maar liefst 5-0. Voor onze heren betekent het dat zij weer serieus naar boven kunnen kijken. Onze dames kunnen in 2015 gaan bewijzen dat zij weer tweedeklassewaardig zijn. Lukte het in 2014 net niet om meteen terug te promoveren omdat Castricum aan het langste eind trok, nu zal het een nek-aan-nek-race met Kromhouters worden. De dames gaan in elk geval de winterstop goed benutten, met ‘De 24 uur van Spabo’. Komt u het laatste weekeinde van februari allemaal naar de club, want dan zal er 24 uur aaneengesloten hard gelopen worden door de dames! En dat allemaal om voor de club én voor henzelf geld in te zamelen. Dat moet onder meer een trainingskamp onder de Spaanse zon mogelijk maken. Onze heren hebben hun zeer succesvolle actie voor ditzelfde doel al georganiseerd, toen zij net voor de winterstop een prachtig galadiner in een vol, tot gezellig en stijlvol restaurant omgebouwd clubhuis wisten te presenteren! Dat is nou een van die dingen dat mij zo trots maakt op deze mooie eersteklas club; 'die andere club in ’t Gooi'.

Inmiddels zijn vrijwel alle jeugdteams en een enkel seniorenteam weer druk bezig om zich in de zaal te manifesteren. Het toeval wil dat de meeste teams op zaterdag 10 januari niet in de zaal hoeven te spelen, zodat er – ijs en weder dienende – op die dag weer flink op het veld gehockeyd kan worden. En niet zomaar, want dan dient zich de eerste ronde van de Wintercompetitie voor Jongste Jeugd en Junioren aan. Daarnaast zal die middag het fameuze 'ouder/kind-toernooi' weer plaatsvinden voor de Jongste Jeugd, waarbij de kinderen hun ouders zullen uitleggen hoe je nu eigenlijk een hockeywedstrijd wint. Dat wordt vast sportief gezellig, ook al omdat aansluitend om 16.30 uur de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie plaatsvindt. Daar nodig ik u namens het bestuur graag voor uit, en u heeft nu nog een argument om daar uw hockeyvrienden een heel goed 2015 toe te wensen: immers, daar wordt voor alle aanwezigen desgewenst een feestelijke en voedzame maaltijd (Hollandse kost, heb ik begrepen…) verstrekt. Dus houd die zaterdagmiddag en -avond vrij, dan zien wij elkaar op het clubhuis en klinken samen op een sportief, gezond en voorspoedig 2015!. Graag tot dan.

Met sportieve groeten,

Ton Speet
Voorzitter

 

10-11-2014
Een gedenkwaardige ALV op maandag 17 november!
 


Vrijwel elke weekeinde worden wij momenteel door de weergoden verrast met een prachtig najaarszonnetje. Ons sowieso al schitterende complex komt er dan extra mooi uit, in herfstkleuren en -geuren. En dan wordt er ook nog op hoog niveau gehockeyd! Speciale vermelding hier voor ons MA1, dat in de landelijke Super A-klasse speelt, het hoogste niveau dat ons MA1 ooit speelde! En dat onze toekomst goede perspectieven biedt merken wij ook bij vele jongere teams. Zo spelen MC1 en JC1 allebei in de Topklasse. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat merken onze jongens, want twee zware tegenstanders leverden even veel verliespartijen op. Maar mannen, neem een voorbeeld aan de meiden van C1, want die blijven strijden tot de laatste minuut, en pakken dan ook veel punten!

Het tweede zonnige weekeinde van november bracht de ‘dubbel’ voor Dames 1 en Heren 1 tegen Shinty: zes volle punten binnen! De heren kunnen daarmee weer naar boven kijken, want hebben de aansluiting met de middenmoot te pakken. En de dames speelden bij vlagen zeer jong en fris combinatiehockey, wat resulteerde in zes – vaak hele mooie – doelpunten. Komende zondag staat hun topper tegen Kromhouters op de agenda, wederom thuis, dus een goede aanleiding om weer eens naar de club te gaan.

Over goede aanleidingen gesproken: op 17 november a.s. is weer de najaars-ALV. De agenda treft u elders op deze site aan. Er staan onder andere twee bestuurswisselingen op het programma. Eveline Marseille zal – onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV - het stokje gaan overnemen van Bart Jaartsveld, die er steeds minder in slaagde zijn eigen zakelijke agenda op die van de club af te stemmen. Feitelijk is Eveline al een paar maanden ‘full swing’ aan de slag, dus zij heeft zich al uitstekend ingewerkt. Bart, hartelijk dank voor een paar jaar fikse inzet en Eveline, van harte welkom. Eveline is haar hockeycarrière begonnen op Hurley (Amsterdam) en sinds 2010 lid bij ‘t Spandersbosch. Wegens een blessure is zij in 2013 gestopt bij de dames-veterinnen. Haar twee zonen Ruben en Marius zijn nu niet meer lid maar hebben hier jaren gespeeld. Dochter Franka is lid sinds 2006 en nu tweedejaars B. Echtgenoot Peter draagt zijn steentje bij door af en toe te klussen op de zaterdag en staat graag achter de bar.

Met alle respect voor Bart hebben wij op 17 november een zeer bijzonder afscheid, waar wij allemaal niet meer op rekenden: Wouter Franx gaat na 10 volle jaren afscheid nemen als penningmeester! Iedereen die onze vereniging een beetje kent en een warm hart toedraagt kent Wouter, vanwege zijn grote lengte, schaterende lach, onmogelijke doelpunten, maar zeker zijn bijzondere verdiensten als penningmeester en bestuurslid. Wouter heeft het afgelopen decennium enorm veel tijd en energie in ’t Spandersbosch gestoken en daarmee onze vereniging in een zeer belangrijke bloeiperiode mede vormgegeven. Wij gunnen hem het iets rustiger aan te gaan doen. Geldt dat ook voor u, kom dan gerust om die avond afscheid van Wouter te nemen als bestuurslid. En gelukkig kan ik alle leden melden dat wij ook voor Wouter een geschikte opvolger hebben gevonden, in de persoon van Roel Testroote. Roel is geboren in Tegelen, aan de overkant van de Maas ten opzichte van Venlo. In Tegelen heeft hij ook een aantal jaren hockey gespeeld, in de jeugd en senioren. Tijdens zijn studie bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft Roel ook enkele jaren studentenhockey gespeeld. Roel is getrouwd met Ankie van der Velden, die hockeyde bij VHC uit Venlo, de eeuwige rivaal van Tegelen. Ze hebben 2 kinderen, Milou van 9 jaar en Jonah van 6 jaar. Milou speelt sinds 2,5 jaar bij ‘t Spandersbosch (nu in ME6) en dat was voor Roel en Ankie ook de trigger om weer te gaan hockeyen, als actieve trimhockeyers op de woensdag. Ook Roel stellen wij graag aan de ALV voor als nieuw bestuurslid en wij wensen hem – met Eveline - alle succes!

Rest mij te hopen u graag binnenkort weer te kunnen ontmoeten, op zaterdag of zondag langs de lijn of op 17 november a.s. om 20.30 uur tijdens de ALV.

Met sportieve groeten,

Ton Speet
Voorzitter

 

2-9-2014
De start van een nieuw seizoen!
 
De afgelopen weken heeft de voorbereiding op het hockeyseizoen weer tot vele activiteiten geleid. Het weer was wat onbestendig, maar dat weerhield vele teams er niet van om alweer volop te trainen en de hockeysticks te kruisen met andere teams. Zo wordt de conditie weer op peil gebracht, de tactische patronen weer aangescherpt en de techniek vervolmaakt.

Onlangs mocht ik terugblikken op het tweede Goois Jeugdhockey Kampioenschap, georganiseerd door en met de zes Gooise clubs, dat aftrapte met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne. Dit GJK is een prima initiatief: interessante voorbereiding voor alle A-, B-, C- en D-teams, waarbij de onderlinge band tussen de buurverenigingen verder wordt aangehaald en sportiviteit & respect hoog in het vaandel staat. Laren wist volgens de officiële toernooiregels het klassement dit jaar te winnen, waarmee wij hen feliciteren. En ’t Spandersbosch haalde de voor het eerst uitgereikte prijs voor Fair Play, beschikbaar gesteld door de Stichting Hansieforever, in huis. Het daarbij horende plakkaat heeft een toepasselijke plek gekregen naast de ingang van het clubhuis. Een mooi compliment voor al onze jeugdleden en de vrijwilligers die er ook dit jaar weer voor gezorgd hebben dat alles op rolletjes – met sportief en met respect! – verliep. Wij zijn er trots op…

 

Maar er gebeurde de afgelopen weken nog veel meer! Op de vrijdagavonden zijn er alweer vele hamburgers verorberd door jongste jeugd en hun ouders, die de vrijdagtraining samen benutten om er een gezellige start van het weekeinde van te maken. Trainingsweekeinden zijn weer afgewerkt en de volgende traditie, van het Back-to-Hockey-toernooi voor de C- en D-jeugd, was wederom een doorslaand succes. ‘Je krijgt wat je verdient’, en dus gingen vele zware regenbuien op zondag 31 augustus net aan ons complex voorbij, zodat het in vrijwel droge omstandigheden, vaak onder een zonnetje, kon worden afgewerkt. Een fantastische sfeer, met als inmiddels befaamde apotheose de finales van de strafballencompetitie, met honderden kinderen en begeleiders rond de cirkelrand, geweldig! We mochten van bezoekers vele complimenten ontvangen, die ik graag overdraag aan iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen en niet in de laatste plaats de toernooicommissie!

 

En dan nog een andere bijzonderheid, die de pluriformiteit van onze vereniging (eersteklas club; de andere club in ’t Gooi) onderstreept: het illustere herengezelschap van de zaterdagochtendtrimmers vierde op 30 augustus dat zij 25 (vijfentwintig!) jaar onafgebroken op zaterdagochtend de hockeydag openen. In weer en wind, op de drukste dag van de week, hebben zij hun plekje verworven. Bijzonder om deze heren, in dit geval samen met hun dames, dit heuglijke feit samen te zien vieren in de vertrouwde omgeving van ons eigen clubhuis. Wij hebben hen als bestuur graag in het zonnetje gezet en hopen dat ze nog voor de volgende 25 jaar gaan!

Trouwens, over jubileum gesproken: wist u dat ons clubhuis (‘Het Kasteel’) dit jaar 60 jaar bestaat! Daarmee zijn wij de enige club in de wijde omgeving met zo’n nostalgisch hart

 

Aanstaande weekeinde begint voor de meeste teams weer de competitie (Topklasse jeugd was al op 30 aug. gestart); graag wens ik iedereen een succesvol, sportief én respectvol seizoen toe! En wellicht ontmoeten wij elkaar dan, of tijdens de eerste Super Sunday van dit seizoen, als zowel Dames 1 als Heren 1 weer samen thuis spelen, op 21 september a.s. Graag tot dan!

 

Ton Speet

Voorzitter

 

 

19-7-2014
Vliegramp treft Gooise sportwereld...
 

De verschrikkelijke vliegramp die afgelopen donderdag in de  Oekraïne plaatsvond, heeft ook in de Gooise sportwereld slachtoffers geëist. In  Hilversum zijn twee voetbalverenigingen, Altius en Olympia’25, diep getroffen  door het wegvallen van twee gezinnen. En ook in de hockeywereld is het leed  enorm, door het verlies van Ingrid van der Meer, penningmeester van Gooische,  en haar drie dochters Sophie, Fleur en Bente,  die daar actief lid waren. En terwijl ik dit schrijf bereikt mij het bericht dat ook 3 leden van Hilversumsche om het leven zijn gekomen…

Wij wensen alle nabestaanden zeer veel sterkte bij het  verwerken van dit onvoorstelbare verlies en spreken steun uit aan de  verenigingen om de leegte die deze mensen achterlaten weer een plek te geven. Daarnaast  wensen wij al onze leden die in hun omgeving door deze ramp mensen hebben  moeten verliezen veel sterkte.


Namens het bestuur van Hockeyvereniging ’t Spandersbosch,

Ton Speet
Voorzitter

 

13-5-2014
Van de voorzitter: 'De laatste etappe'...
 

De laatste etappe gaat beginnen: kampioensstress bij jong en oud(er)!

Wij hebben al vele bijna zomerse dagen gehad, dus dat belooft wat voor de zomer zelf… Maar eerst moeten er op de velden nog harde noten worden gekraakt. Er zijn zeer veel teams die nog serieus meedraaien voor het kampioenschap in  hun poule. Wat dacht u van: Jb4, Jc4, Jd1, Jd2, Jd3, Jd5, Mb3, Mb4, Mb6, Md3, Md6, Dames 5 en – last but not least – Dames 1?! Spannende weken zullen nog volgen. Veel succes allemaal!


(Bij het herplaatsen van dit schrijven, zijn MD3, MD6, MB3, MB4, JC4 en Dames 5 reeds kampioen. -Red.-)


Zo spelen onze mannen van JD1 op 10 mei a.s. om 10.45 op onze Kasteeltuin tegen de huidige nummer 1 Kampong. Bij winst komt het kampioenschap echt in beeld, dus zorg dat u erbij bent! Maar dat geldt ook voor al die andere teams. Zo speelt Dames 1 – voordat Heren 1 aantreedt, op 11 mei thuis om weer drie punten te pakken. De dames staan gelijk met Castricum, zelfs op doelsaldo, maar omdat onze dames meer doelpunten vóór hebben, staan zij nu voor de eerste keer bovenaan. Een kwestie van nog drie weken volhouden en daarbij vooral veel scoren. Komt u gerust kijken, zij stellen het zeer op prijs.

 

Op zondag 25 mei a.s., de laatste competitiezondag voor Dames 1 en Heren 1, zullen wij alle kampioensteams in het zonnetje zetten. En dat combineren wij met het jubelen. Jubelen, zegt u? Ja, dat betekent dat wij op die dag als bestuur graag alle vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage aan dit seizoen. Want zonder al deze mensen zou onze club niet ‘de eersteklas club in ’t Gooi’ zijn. Dus ook hiervoor geldt: save the date!

 

Gebeurt er naast al die hockeyspanning nog meer op de club? Nou zeker: allereerst hebben wij weer een zeer succesvol meikamp achter de rug, ook alweer een goede traditie. Verder is het een grote eer om Zoë van de Barselaar, onze keepster van MC1, van harte te feliciteren. Wij wisten natuurlijk al lang dat Zoë een supertalent is, maar nu is zij echt aan het doorbreken richting absolute top: zij is na twee intensieve selectiedagen opgenomen in de selectie van het Nederlands B, de nationale selectie voor meisjes onder de 16 jaar. Van harte proficiat Zoë en enorm veel succes!

 

Ook op het ‘zakelijke front’ hebben wij de afgelopen periode niet stil gezeten. Tijdens de vorige Algemene Leden Vergadering heeft de vergadering ingestemd met een voorstel van het bestuur om een Tucht Advies Commissie (TAC) in het leven te roepen. Dat is een door het bestuur ingestelde commissie, aan welke het bestuur bij een ernstig incident de zaak in handen kan geven. Ook onze vereniging is helaas niet gevrijwaard van soms vervelende incidenten, verbaal of zelfs fysiek. Als deze zich tijdens een wedstrijd voordoen, zal via de officiële procedure van de KNHB (rode kaart) meestal het recht zijn loop krijgen. Maar het gaat juist om die gevallen die niet onder de competentie van de scheidsrechter en de KNHB vallen, omdat zij zich buiten de wedstrijd afspelen. De TAC zal dan aan waarheidsvinding doen, door met alle betrokkenen te spreken en op basis daarvan tot een afgewogen oordeel komen. Vervolgens zal de TAC het bestuur adviseren over een (al dan niet) te treffen maatregel. Het gaat immers over die sporadische gevallen (gemiddeld per seizoen op één hand te tellen) waar werkelijk iets ernstigs is gebeurd en onduidelijk is hoe de zaak precies in elkaar zit (bijvoorbeeld omdat de lezingen van verschillende betrokken mensen van elkaar verschillen). Daarmee zetten we weer een stapje in de richting van verdere professionalisering, want daarmee komt het bestuur in dit soort gevallen op wat meer afstand. De commissie is samengesteld uit enkele zeer ervaren mensen uit onze club, met een bestuurlijke, medische en/of juridische achtergrond: Godfried Verkerk (voorzitter) en de leden Buck de Boer, Hanneke Merkus en Bas Weebers. Wij wensen hen veel succes.

Ten slotte nodig ik u graag uit voor de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering op 2 juni om 20.30 uur. Dat is het moment om onder meer de begroting voor volgend seizoen,inclusief het contributievoorstel van het bestuur, aan de orde te hebben. Dan is De Rabobank World Cup Hockey voor dames én heren in Den Haag al lang begonnen. En dan weten wij ook wie onze kampioenen zijn!

 

Ton Speet
Voorzitter

 

16-12-2013
Van de voorzitter
 
‘Je moet begeleiden, en slechts af en toe de baas zijn!’ – En blijf vooral jezelf…

De eerste uitspraak zou van toepassing kunnen zijn om de positie van de ideale voorzitter te omschrijven, die tussen de mensen van zijn vereniging staat en hen, met vele andere bestuurs- en commissieleden, brengt tot een groot ‘wij-gevoel’, waarbij ieder zijn of haar steentje bijdraagt aan de succesvolle vereniging. Maar ik tekende hem op uit de mond van Erik Klein Nagelvoort, een man met een enorme staat van dienst als internationaal bondsscheidsrechter tot 2006 (overigens is hij inmiddels tevens voorzitter van De Reigers, waarvan akte). Erik was onlangs onze gast en daarbij in de gelegenheid om met een twintigtal leden die regelmatig de fluit hanteren zijn enorme ervaring te delen. Het ging niet over spelregels, maar over de vraag hoe je een hockeywedstrijd als scheidsrechter optimaal kunt begeleiden, zonder daarin dominant te zijn (‘Niets is belangrijker dan de wedstrijd’). Erik wist zijn publiek zeer te boeien, omdat hij vele voorbeelden uit eigen praktijk gaf, waarbij hij niet aarzelde zichzelf kwetsbaar op te stellen. Enkele van zijn suggesties: ·      
   - Schroom nooit een fout toe te geven, als het duidelijk is dat je die hebt gemaakt
   - Probeer zo onopvallend mogelijk aanwezig te zijn; je hoeft slechts te begeleiden. Pas als het echt nodig is, kun je je even doen gelden (‘de baas zijn’)
   - Voordat je kaarten trekt heb je zoveel andere mogelijkheden om in te grijpen (waarbij het rustig een-op-een toespreken van een speler of coach een prima middel kan zijn)
   - Aarzel niet om, als het wat hectisch wordt, even de tijd stil te zetten, zodat iedereen (inclusief jijzelf) weer de mogelijkheid heeft om ‘op adem’ (tot rust) te komen.  

Een zeer leerzame avond, die zeker herhaling verdient voor een breder gezelschap. Daar zal aan worden gewerkt, want Erik is graag bereid volgend jaar nogmaals onze gast te zijn. Het eerste deel van de veldcompetitie heeft weer veel hockeyplezier gebracht, met mooie overwinningen, van jong tot veteraan. Onze jeugdteams doen het opvallend goed dit jaar, waarmee de investeringen in de kwaliteit van trainingen zich in de volle breedte openbaart. Vele teams staan in de winterstop op nummer 1: MD6, MD3, MC3, MB6, MB3, JD5, JD4, JC4, JB4 en ook het (jeugdige!) dames 5! Van harte proficiat en geniet van de wintermaanden op die bovenste plek. Maar nog belangrijker, houd deze positie in de lente vast! Ook onze eerstelijnsteams draaien lekker mee, met als uitschieters MA1 en JD1, die echt om de bovenste plaats in hun poule strijden. Hetzelfde geldt voor dames 1, dat op de laatste wedstrijddag de bovenste plaats net niet van Castricum kon overnemen. Heren 1 heeft, na een wat moeilijke periode, de opgaande lijn weer te pakken.

Inmiddels ligt het veldhockey stil en is het tijd geworden om de zaal weer te gaan bezoeken. Dit jaar hebben wij meer jeugdige zaalhockeyers dan ooit; maar liefs 37 teams nemen aan de zaalcompetitie deel, met ook daarop gerichte trainingen. En op 2 en 3 januari a.s. is er weer het jaarlijkse Spabo zaaltoernooi voor de C1- en D1-teams (meisjes en jongens) in De Lieberg in Hilversum.

Daaraan voorafgaand genieten wij nog van de jaarwisseling en Nieuwjaarsdag, en kunnen we terugkijken op een feestelijke decembermaand met o.a. ‘onze’ Julia van der Toorn als winnaar van The Voice of Holland. Fantastisch hoe zij dit voor elkaar krijgt en wat mij het meest aanspreekt, is dat zij daarbij zo zichzelf blijft. Een geweldige onderstreping van het adagium waar wij als ‘andere club in ’t Gooi’ groot in zijn: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ik wens u allen hele mooie, rustige kerstdagen toe, met allen die u dierbaar zijn. Ik hoop dat 2014 voor u een gezond, gelukkig en succesvol jaar mag worden. Graag nodig ik u – namens het bestuur – uit om samen het glas op 2014 te heffen tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 11 januari a.s., om 16.00 uur in het clubhuis. Wij treffen elkaar dan!

Ton Speet
Voorzitter
 

22-10-2013
Een nieuwe herfst én een nieuwe site!
 
Een nieuwe herfst, met mooie resultaten én een nieuwe site!
Net zoals de herfst voor de natuur het moment is om weer van gedaante te veranderen - en zich daarmee ‘op te maken’ voor het winterseizoen om daarna weer een nieuwe start te gaan maken – zo hebben wij als leden van onze mooie vereniging zo nu en dan behoefte aan vernieuwing. Kleuren de bladeren momenteel van groen naar geel, rood en bruin, ook onze site heeft een metamorfose doorgemaakt. Samen met Bart Burgers heeft Pang dit mooi voor elkaar gekregen. Wellicht nog even wennen om wat zaken te vinden, maar dat krijgen wij snel onder de knie. Het geheel oogt wat mij betreft uitermate fris, met een eigen(tijdse) uitstraling en ‘look & feel’.
En dat alles nadat de jeugd de afgelopen weken heeft gestreden voor een mooie positie voor de rest van de competitie dit seizoen. Dat hebben zij uitstekend gedaan; wij hebben nog nooit zoveel jeugdteams zo hoog ingedeeld gezien! Het lijkt een bewijs dat het een aantal jaren ingezette beleid van meer aandacht voor de kwaliteit van training en coaching vanaf de jongste jeugd, gecombineerd met een grotere discipline, zijn vruchten begint af te werpen. MB1 spant de kroon, met een plaatsje in de Super-B-competitie. Dat zullen wat meer reisuurtjes worden, maar is een uitstekende investering om het sportieve gevecht aan te gaan met de betere B-teams in het land! En ook de meiden van MA1 en MC1 en de mannen van JD1 deden het voortreffelijk, met een plek in de Topklasse van Midden-Nederland. Jammer dat MD1 net geen Topklasse heeft gehaald, maar meiden er komen nog vele seizoenen waarin jullie dat kunnen gaan waarmaken. Allemaal van harte proficiat, uiteraard inclusief de trainers en coaches! En al onze teams weer veel succes na de – welverdiende – Herfstvakantie.
In de senioren zijn de resultaten tot nu toe wisselend, en dat geldt zeker ook voor onze eerste teams. Terwijl ons eerste herenteam vorig jaar nog op het nippertje de promotie naar de eerste klasse misliep, bevinden de heren zich nu in de onderste regionen van de tweede klasse. Uiteraard zijn zij vastbesloten daar iets aan te doen. De heren zijn er van doordrongen dat de basis voor een stijgende lijn zal liggen in samen keihard te werken en (dus) het team boven alles te plaatsen. Dan komt het plezier vanzelf en ligt de weg naar meer punten open. Jullie hebben ons vorig jaar laten zien dat jullie het in je hebben mannen, dus heb ik er alle vertrouwen in! Over vertrouwen gesproken, kijk dan dit seizoen naar ons dames 1. Vorig jaar ongelukkig gedegradeerd en nu met ‘vrouw en macht’ bezig weer naar boven te kijken, richting tweede klasse. Na een ongelukkig verloren eerste thuisduel (tegen ongetwijfeld een van de andere kampioenskandidaten Castricum) werden alle partijen in winst omgezet, meestal met klinkende uitslagen en bij vlagen mooi hockey. Fantastisch dat wij jullie weer zien stralen dames, put daar moed uit voor de rest van het seizoen!

Ton Speet
Voorzitter
 

5-6-2013
Van de voorzitter
 
Kampioenen en teleurstellingen op onze club; Spandersbeach in aantocht!
De vorige keer mocht ik in mijn stukje van de voorzitter vooruitzien op een zinderend slot van de competitie, inmiddels zijn vele beslissingen gevallen. Op zaterdag 1 juni was er sprake van hoogspanning, maar dat leverde in de jeugd wel een groot aantal knappe kampioenen op: MC1, MC4, MC7, MC8, MD3, MD4, MD6, MD8, JD1, JD5 en JD6. J6E 1 werd eerste in hun poule en J8E 1 won het minislottoernooi op Weesp! Foto's van enkele apetrotse teams zijn op deze site te vinden.
 
Allemaal, spelers, coaches, trainers en teambegeleiders, van harte gefeliciteerd: een klasseprestatie waar wij als eersteklas club ons graag mee op de borst kloppen!
Dat betekent dat wij als bestuur deze teams graag op 22 juni a.s. tijdens Spandersbeach (!) huldigen, onder het toeziend oog van honderden leden die dan de zomerse en spetterend-spannende afsluiting van ons jubileumjaar vieren. Extra argument om allemaal naar de club te komen op die dag. De lustrumcommissie heeft weer vele ludieke activiteiten in strandsfeer voor alle leden in petto, dus zorg dat u erbij bent!
 
Jammer genoeg waren er ook enkele teams die net achter het net visten (en dus tweede
werden): MB5, MC5, MC6, MD5, JC2, JD4. Ook voor hen een welgemeende felicitatie en op naar het volgende seizoen, met nieuwe kansen. Datzelfde lot is ook ons
Heren 1 beschoren, helaas. Na een tot het laatst spannende seizoensafsluiting met zinderende wedstrijden (en soms oogstrelend hockey) rest helaas niets meer dan een kille derde plaats, die nergens recht op geeft. De promotie naar de eerste klasse was erg dichtbij, maar het mocht niet zo zijn. En uiteindelijk moeten wij Xenios en Fletiomare feliciteren met de promotie, want in de twee recente rechtstreekse duels met onze mannen trokken zij beide keren aan het langste eind, en dan verdien je het om door te gaan. Maar dank heren voor een prachtig seizoen en wij rekenen op jullie – en staan pal achter jullie – volgend seizoen.
Het verhaal bij ons dames 1 had ook al geen happy end, en dat is een understatement. Na een fantastische tweede seizoenshelft, waarin slechts éénmaal werd verloren en in
de laatste twee duels de (inmiddels gepromoveerde) nummer 1 en 2 op een volstrekt terecht gelijk spel werden gehouden, viel het doek op de laatste speeldag. Eén knelpuntje extra in de laatste wedstrijd was voldoende geweest, maar wij van 't Spandersbosch scoren niet zo makkelijk (dat geldt breder dat voor onze dames, hebben wij moeten constateren). Dit is vooral zuur, omdat onze dames nu uiteindelijk door de eerder genoemde 3 punten in mindering (vanwege een administratieve fout) het tweedeklasseschap aan onze plaatsgenoten van Hilversum moesten laten. Toch wil ik de dames complimenteren met erg goed spel de laatste weken; jullie hebben je huid enorm duur verkocht! Er is mogelijk nog één escape, en dat zou via een wild card kunnen gebeuren. Twee teams mogen op basis van een door de KNHB te verstrekken wild card met de 6 nummers 2 van de derde klasse op zondag 16 juni uitmaken welke 2 ploegen zich plaatsen voor de tweede klasse van het komend seizoen. Het bestuur heeft deze wild card aangevraagd, met argumentatie (onder andere dat onze dames met de vergaarde punten in de tweede seizoenshelft maar liefst tweede hadden gestaan!). Nu maar duimen dat de KNHB ons deze plek in deze nacompetitie gunt! We horen het uiterlijk op maandag 10 juni a.s…Het is overigens wel typisch 't Spandersbosch, dat wij op deze zondag, waar de resultaten tegenvielen, toch in een geweldig ongedwongen sfeer van de DJ en BBQ van het SEC genoten. Want onze familiesfeer overwint alles, wat wordt onderstreept door de succesvolle minislotdag en afsluiting van de zondagochtendcompetitie.
 
Graag wijs ik u op aanstaande zondag, als een aantal seniorenteams hun laatste wedstrijd spelen. Voor meerdere teams is dat het gevecht om klassenbehoud, dus erg veel succes. Mocht u zaterdag nog zin hebben in een mooie wedstrijd, kom dan om 14.45 uur naar de (zonovergoten?) club, als ons heren 1 de sticks kruist met de ex-internationals van De Batavieren. Een garantie op mooi hockey, mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor Rabobank. Daarna zetten de trimmers dat niveau ongetwijfeld voort, tijdens hun trimtoernooi. En op 15 juni worden de nationale kampioenschappen
reserveteams op onze velden gespeeld!
Last but not least, voordat u zich gaat laven aan de seizoensafsluiting (Spandersbeach,
Super-C, andere toernooien en afsluitende wedstrijden): op maandagavond 10 juni a.s. bent u om 20.30 uur weer welkom tijdens onze Algemene Leden Vergadering.
Graag tot dan!

Ton Speet
Voorzitter
 

20-5-2013
Van de voorzitter
 
22 juni a.s., save the date, Spandersbeach en huldiging van alle kampioenen!
De wat hockeyvrije periode is uitstekend benut en we kunnen vaststellen dat onze club - 90 jaren jong - bruist van de activiteiten. Wat denkt u van het meikamp van de Boschkabouters, E- en D-jeugd in de meivakantie en het E-Pinkstertoernooi op eerste Pinksterdag? Geweldig hoe dit door een aantal vrijwilligers wordt opgepakt en daarmee zeer veel blije kindergezichtjes oplevert; complimenten! En dan hebben wij het nog niet eens over de reünie in het kader van ons lustrum, op 11 mei jl. Dat het weer ons enigszins in de steek liet mocht de pret van maar liefst 400 (oud)leden van Be Fair, Kameleon en het 18-jarige ’t Spandersbosch niet drukken: oude hockeyderby’s werden herhaald met soms wat minder soepele spieren en iets meer kilootjes, wat het fanatisme niet in de weg stond. En daarna een geweldig festijn, met borrel, haring(meisjes), andere lekker happen en een ‘ouderwets’ goede BBQ van onze Stan de Meatsaver. Allemaal om iedereen in de gelegenheid te stellen herinneringen op te halen, oude koeien uit de sloot te halen, bejaarde vetes bij te leggen en weer eens terug te gaan naar die spreekwoordelijke goede oude tijd. Wij mogen trots zijn op twee ‘moederverenigingen’ van dit kaliber; dat biedt een fantastisch fundament om verder op voort te bouwen. Annette, Madelon, Reny, Willeke en Rainier, hartelijk dank voor jullie noeste maar enthousiaste en dankbare organisatie, die stond als een huis! Als voorzitter kun je alleen maar dromen van dit soort dagen, waarop iedereen geniet en je – ongevraagd – vele complimenten voor onze eersteklas club krijgt. En we gaan nog even door, want op zaterdag 22 juni heeft de jubileumcommissie een geweldige ‘Day at the beach’ voor alle leden, jong en oud, in petto. Bovendien huldigen wij dan alle kampioenen! Zorg dat u daarbij kunt zijn; save the date!

Ton Speet Voorzitter
 

28-10-2012
Van de voorzitter
 

Trots op een club vol spanning - eersteklas én anders:­ een 90-jarige met de uitstraling van een 18-jarige!

Wat een gedenkwaardige dag voor onze eersteklas club, de andere club in 't Gooi, die zaterdag de 27e oktober. Een strak zonnetje overvloeide – samen met een straf windje – ons complex dat er nog nooit zo mooi bij heeft gelegen. Alles tip-top voor mekaar, clubhuis met facelift, geen verloren papiertje of flesje te vinden, een megafeesttent en een speciaal voor de genodigden aangekleed terras. Onder de opzwepende klanken van onze goede bekenden van drum- en showband Jong Beatrix uit Hilversum mochten wij ereleden, leden van verdienste, en andere vrienden van onze club, bestuurders van het KNHB-districtsbestuur en van andere hockey- en sportverenigingen en – last but not least – burgemeester Pieter Broertjes en wethouder Jan Rensen welkom heten op onze 90-jarige club. In een uitstekende ambiance (omlijst door warm gitaarspel en zang van Ray Klaassen en drankjes en lekkere happen door Jaap de Ruiter en zijn team) mochten wij met alle aanwezigen vaststellen dat onze club er nog nooit zo mooi heeft bijgelegen. Alle lof daarom naar iedereen die daaraan heeft bijgedragen, met Rolf Jonckers, Max Meijer Senior en aannemer Okke Keukenkamp voorop. In deze sfeer was het voor onze burgemeester een koud kunstje om, opgesierd door zijn ambtsketting, de officiële openingshandeling van het terras en het nieuwe aanzien van het clubhuis te verrichten, met zijn warme woorden daarbij. Dat de wind daar al wat op was vooruitgelopen (het spannende Spabo-logo hing al in de bomen, omringd door oranje en blauwe ballonnen) deed daar niets aan af.

En van het ene feestje direct door in het andere superfeest, waar de lustrumcommissie (Otto, Ruurd, Inno, Chris, Aimée, onder de bezielende leiding van Willeke en Joyce) alles werkelijk tot in de puntjes had verzorgd. Weken, zo niet maanden is er koortsachtig gewerkt om dit eerste hoogtepunt van ons lustrumseizoen te kunnen vieren. Met steun van meerdere sponsors, waarvoor wij hen dankbaar zijn. Wat een ambiance in de spannend-feestelijk opgetuigde tent, stemmige verlichting, lange mooi gedekte tafels en daarmee plaats biedend aan maar liefst 300 leden en vrienden van 't Spandersbosch. Eersteklas!

Geweldig dat al deze mensen bij elkaar waren om vast te stellen van wij met onze club met 90 jaar de vitaliteit van een 18-jarige hebben! Jan Joost van Gangelen, onze eigen anchorman, sprak de avond inspirerend aan elkaar, nadat wij het heuse clublied,voorzien van beelden met enkele koorleden uit tamelijk verrassende hoek, hadden mogen bewonderen. En toen ging het in een geweldig tempo door, mogelijk gemaakt door 10-tallen topmeiden uit onze eigen jeugd, die een topprestatie leverden in de bediening, gekleed in een schitterend Bavaria-uniform. We werden verrast door een US citizen, die enorm veel kansen voor 't Spandersbosch, haar mensen én gedachtegoed ziet in de USA (en daarmee in ‘the whole world')! Wij ontvingen via een satellietverbinding felicitaties van TV-kopstukken van RTL en werden vervolgens vergast op wat minder jeugdig toptalent uit onze eigen vereniging: Jaap, Joop & Joep! Wat een scherpe spitsvondige teksten (niet altijd bezijden de waarheid overigens…), prachtige liederen en zeer stemmig ten gehore gebracht; hartelijk dank heren, ga ten minste door tot ons eeuwfeest! Mijn enige kritiekpuntje op deze fantastische dag is dat enkele aanwezigen het niet nodig vonden om het overgrote deel van de zaal gelegenheid te geven het zorgvuldig voorbereide werk van deze drie heren zonder geroezemoes tot zich te nemen. Aandachtspuntje in het kader van sportiviteit & respect, zou ik zeggen…

De Itailiaanse gerechten lieten zich prima smaken en toen het nagerecht achter de rug was wisten de ervaren dames van Boney M (met een nieuw gezicht in plaats van de ons ontvallen Bobby), de zaal meteen plat te krijgen. Onze vertrouwde DJ Philip kon het werk vervolgens vakkundig afmaken!

Een fantastische start van onze lustrumviering, waarbij ik nogmaals iedereen, die daar op welke wijze dan ook aan heeft bij gedragen, hartelijk dank. Dit zijn nu de spannende dingen waarom ik zo trots ben dat ik voorzitter van deze eersteklas én andere club mag zijn!

Ten slotte, weer even ter zake: graag nodig ik u uit voor onze ALV op donderdag 1 november a.s. De agenda treft u aan op de site. Mocht dat uit de agenda niet blijken, ik kan u verzekeren dat er onderwerpen (en mensen) aan de orde komen die uw aanwezigheid meer dan de moeite waard maken! En dan op vrijdagavond meteen door naar het onderlinge toernooi, dat ook al zo'n typische Spabo-traditie begint te worden.

Graag tot dan!

Ton Speet
Voorzitter

 

10-9-2012
Van de voorzitter...
 

Een zomerse start van een SPANNEND jubileumseizoen van de leukste vereniging van Hilversum!

Van harte welkom op onze club in het nieuwe seizoen! En wat een bijzonder seizoen, met de viering van ons 90-jarig bestaan. Op zaterdag 27 oktober gaat het gebeuren, met een gezellig diner en bruisend feest, omlijst met diverse acts! En oefent u vast even het gloednieuwe clublied, gezongen door (bijna allemaal) jeugdige (zang)talenten van  ’t Spandersbosch, want dat zal daar zeker van pas komen! De lustrumcommissie is ook in de zomermaanden doorgegaan om alles tot een onvergetelijke belevenis te maken. In het clubhuis en op de site treft u alle informatie aan, zodat u tijdig – al dan niet met uw team – kaarten kunt bestellen. Deze avond is gereserveerd voor de senioren, maar de jeugd komt ruimschoots aan zijn trekken, met meerdere activiteiten gedurende het seizoen. En in juni 2013 zullen we de lustrumactiviteiten én het seizoen wederom feestelijk afsluiten.

Ik hoop dat u allen een prima vakantie heeft gehad, met veel zon. Nu iedereen zo langzamerhand weer is teruggekeerd, is het de hoogste tijd om de sticks met onze hockeyopponenten te kruisen. In de afgelopen weken is er door vele teams alweer hard getraind om weer klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. In het begeleidingsteam van dames 1 treffen we daarbij een nieuw gezicht aan, Floris Meewis als assistent trainer-coach van Jan-Karel van de Brink. Wij wensen hen – met Hélène en Pang - veel succes met Dames 1, net zoals het inmiddels op elkaar ingespeelde duo Hien The en Paul Klijsen van Heren 1. En dat geldt uiteraard ook voor alle andere coaches, trainers, managers, teambegeleiders, etc. Maak er met jullie teams een succesvol en sportief seizoen van. 

Het is het jaar van het uitbrengen van uw stem. Iedereen denkt dan allereerst aan de tweedekamerverkiezingen van 12 september, maar in de afgelopen maanden heeft u in grote getale ook uw stem uitgebracht op onze club als ‘leukste sportvereniging van Hilversum’. Daarmee zijn wij glansrijk als eerste geëindigd en dat geeft ons een positie in het rijtje meest populaire verengingen in onze provincie. Dus als u uw mening nogmaals wilt onderstrepen, breng dan via de site uw stem uit in deze volgende ronde. Natuurlijk word je niet zomaar de leukste vereniging, dat komt omdat wij met elkaar er ieder jaar steeds meer aan doen om het samen hockey beleven tot een feest te maken. Ook de start van dit seizoen kende weer enkele goede voorbeelden, met een prima voorbereidingstoernooi voor Dames 1 en Heren 1 en een zeer zonnig Back-to-Hockey toernooi voor de meisjes en jongens C- en D-teams. Allemaal perfect georganiseerd, met hockey met een glimlach als uitgangspunt. Een groot compliment aan alle organisatoren! En dat alles in de ambiance van een fantastisch make-over van het clubhuis, met een geheel vernieuwd terras. Twee veilige trappen, een prachtige houten vloer, een robuuste balustrade, vele vierkante meters en een nieuwe verflaag op het clubhuis, die het geheel nu weer een echte oud-Engelse Cricketuitstraling geven (wat tot mij kwam middels een zeer prominent (ere)lid, met ongetwijfeld veel cricketervaring uit de vorige eeuw…).

Ook op bestuurlijk vlak blijven wij druk om onze gemeenschappelijke ‘onderneming’ van zo’n 1.400 leden goed draaiende te houden. Dat dit niet altijd soepel loopt bewijst het gegeven dat wij helaas op het laatste moment ons heren 2 uit de competitie hebben moeten halen, omdat de spelersbasis onvoldoende was. Erg jammer, zeker daar waar met name Mathijs van Gangelen en Eric Gerritse daar afgelopen periode de schouders onder hebben gezet. Gelukkig is de vaste kern door de overstap naar Veteranen A behouden gebleven. Maar dit is natuurlijk iets wat wij in de toekomst moeten zien te voorkomen. Dat zal dan gebeuren onder de leiding van Stef van Aarle, die Cees Robbertsen zal gaan opvolgen op Hockeytechnische Zaken. Cees gaat prioriteit geven aan zijn werkzame leven, wat uiteraard een keuze is die wij respecteren. Formeel zal Stef (die zelf speelt in Veteranen B, coach is van zoon Tommie in JB3; dochter Sofie speelt in het roemruchte 6E3) tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op donderdag 1 november a.s. door het bestuur aan de leden worden voorgesteld als nieuwe bestuurder, maar hij zal vanaf nu de taken van Cees gaan overnemen. Wij danken Cees voor zijn inspanningen en wensen Stef erg veel succes!

Ik hoop u snel te ontmoeten op ons terras, onder een mooi nazomerzonnetje met een  spannende wedstrijd op de Kasteeltuin!

Ton Speet
Voorzitter

 

10-7-2012
Spannend nieuws
 
 

15-3-2012
Arbitrage 'opfris-avond'!
 
Op donderdag 29 maart a.s. organiseert onze scheidsrechters-commissie de eerste van een viertal zgn. arbitrage 'opfris-avonden' voor oud-kaarthouders. In april (direct na de laatste opfris-avond) kan dan eventueel een examen worden afgenomen.
Je kunt je opgeven voor deze sessies bij Clemens van Ede van de scheidsrechters-commissie, ook voor eventuele vragen en/of inlichtingen:
[email protected]
 

20-2-2012
Nieuws
 

We laten ijs en zaal achter ons, met trotse kampioenen!

Ireen Wüst en Sven Kramer hebben zich weer gemeld als wereldkampioen allround, op Oost-Europees kunstijs (en in dit geval overdekt). Alweer oranje boven, ondanks dat uiteindelijk de Elfstedentocht aan onze neus voorbij is gegaan. Toch hebben velen in de afgelopen weken van dit prille jaar kunnen genieten op natuurijs. En dat geldt zeker ook voor leden van onze club, wat wordt onderstreept door de gezellige en drukbezochte schaatsbeurs, al bijna een traditioneel succes! Voor bescheiden bedragen gingen de schaatsen weer over en weer, zodat de schaatsers met inmiddels grotere mate nog wat terugzien voor hun vorige paren, én daarmee tegelijkertijd weer anderen voordelig schaatsplezier bezorgen.

Zo hoort het in de andere club van 't Gooi. Hoezo anders? Nou ja, dat mag u zelf invullen. Maar het uit zich bijvoorbeeld in de wijze waarop wij met het zaalhockey omgaan. Onze clubman, organisator van de schaatsbeurs én jeugdmanager René van Hattum zegt daarover: "Wij willen ieder seizoen zoveel mogelijk kinderen laten zaalhockeyen. Dit jaar 28 teams. Dat betekent iedereen max 1x training in de week, waardoor we heel veel kinderen kunnen laten trainen én spelen. Maar 1x per week zaaltrainen betekent natuurlijk ook dat we niet mee zullen doen om hoofdprijzen. Dat is de wet van de zaalcompetitie. Des te leuker dat het afgesloten zaalseizoen 7 kampioenen heeft opgeleverd: presteren en ‘de andere club in het Gooi zijn' kan dus toch tot prima prestaties en sfeer leiden.”

En welke teams mogen tot de kampioenen worden gerekend? Dat zijn maar liefst vijf meidenteams, te weten MD5, MD2, MC4, MB3 en MA1 en ook de juniore mannen van JB1 en last but not least de seniore mannen van Heren 3. Allemaal van harte gefeliciteerd met deze klasseprestatie!

Op zondag 11 maart zal het lekker druk zijn in het clubhuis als Heren 1 weer zijn eerste thuiswedstrijd speelt en het SEC – ook alweer traditiegetrouw – een Après Ski Thé Dansant organiseert. Geen mooier moment om VOOR de wedstrijd van Heren 1 (rond 14.15 uur) alle zaalkampioenen in het zonnetje te zetten! Dus komt allen de zaalkampioenen huldigen en daarna Heren-1 aanmoedigen. En wellicht kunt u dan meteen even de (oude) kleedkamers bewonderen, die inmiddels een heuse opknapbeurt hebben ondergaan (met dank aan de kluscommissie en Pang!). Dat vormt een goed fysiek fundament voor de binnenkort uit te voeren vernieuwing van ons terras (inclusief de trap die - hoe gek het ook klinkt - steeds steiler lijkt te worden). Het financiële fundament daarvoor is gelegd door de Grote Clubactie van begin dit seizoen, waarbij vele jeugdleden enkele duizenden euro's met jonge overtuigingskracht en enthousiasme voor deze mooie bestemming bijeen hebben gegaard.

Dan nog een oproep aan leden van ‘het eerste uur'. De KNHB viert 115 jaar KNHB onder andere met het uitbrengen van een boek dat uitgebreid zal ingaan op meer dan een eeuw hockeygeschiedenis. Aan alle clubs is de vraag gesteld daar input voor te leveren. Dus kent u nog - trotse - hoogtepunten of - trieste - dieptepunten die onze vereniging (en uiteraard onze ‘ouderverenigingen' Be Fair en Kameleon) of de leden hebben meegemaakt en heeft u nog oude foto's of andere zaken daarover op schrift, meld u dat dan even aan onze secretaris Madelon Milhado. En als wij het dan toch over hockeygeschiedenis hebben: dit jaar bestaat onze vereniging (op basis van de geboortedatum van Be Fair) 90 jaar. Er wordt door een projectgroep al driftig nagedacht over de wijze waarop wij dat op passende en feestelijke wijze zullen gaan vieren. Daarover zult u dit voorjaar meer informatie ontvangen.

Alle teams veels succes met de voorbereidingen voor de hervatting van de competitie; we hebben er weer zin in om begin maart het echte (kunst)gras op te gaan.

Graag tot dan.

Ton Speet
Voorzitter

 

12-2-2012
Trainingen zijn begonnen
 
Vanaf donderdag (16 feb) zijn alle trainingen weer begonnen.
Het clubhuis is ook weer te gebruiken, de leidingen zijn inmiddels ontdooid.

Het bestuur.

 

8-11-2011
Business Club vr. 25 november a.s.
 


Maak vrijblijvend kennis met de Business Club van 't Spandersbosch en breid op een ontspannen, sportieve en informatieve manier je zakelijke netwerk uit. Meer info: klik rechtsboven op 'sponsoring' en ga naar 'Business Club', of klik hier voor de uitnodiging voor 25 nov. a.s.

 

9-7-2011
11 nieuwe Jeugd Hockey Trainers!
 
Sinds vrijdagavond
(8 juli jl.) is
't Spandersbosch
11 gecertificeerde Jeugd Hockey Trainers rijker!


Annefrans van Ede, Minke ter Hedde, Peer Hogestijn, Bart Jaartsveld, Don van Kesteren, Cindy Kniep, Charlotte Koopman, Nanette Vrijenhoek, Wouter van Voorst, Dido Wolvius en Sweder van Wijnbergen poseerden op onze tribune, nadat zij bij cursusleider Norbert Nederlof hun examen met succes hadden afgerond.
Komend seizoen zien we ze allemaal op de velden als trainer. Gefeliciteerd en veel succes!
 

16-5-2011
Fotogalerij
 

We ontvangen regelmatig foto's van kampioenen, feestelijke gebeurtenissen, etc. Helaas onmogelijk om die allemaal een 'eigen' plekje op de site te geven. Vandaar deze fotogalerij. RECENT: ouder/kindtoernooi!

Klik hier en veel kijkplezier!

 

6-5-2011
Bedankt voor uw support.
 
Zowel Dames 1 als Heren 1 hebben hun thuiswedstrijd gewonnen.
Dames 1 won met 2-1 van IJsseloever.
Heren 1 won met 6-4 van Dieren.
Zij bedanken hierbij alle supporters.
 

4-3-2011
Van het bestuur
 

Jan-Karel van den Brink en Hien The bij 't Spandersbosch

Jan-Karel van den Brink (25) wordt komend seizoen de nieuwe trainer/coach van ons dames 1. Jan Karel is nu nog assistent van voormalig international Erik Jazet bij Huizen dames 1.


Van den Brink heeft zijn wortels op 't Spandersbosch liggen als jeugdtrainer/coach. Hij ging daarna verder het vak in de seniorenlijn als assistent-trainer/coach bij de eerste damesteams van Shinty, Amersfoort en met Jazet bij overgangsklasser Huizen.

'We hebben met Jan Karel van den Brink bewust gekozen voor een trainer die onze club goed kent. 't Spandersbosch heeft een geheel eigen identiteit als enorm hechte familieclub en wil met behoud van dat karakter weer uit de tweede klasse groeien. Daarvoor hebben we iemand nodig die én bij deze club én bij de mensen past', aldus bestuurslid technische zaken Cees Robbertsen.


Van den Brink is jong. Dat is een bewuste keuze. Robbertsen: 'We hebben destijds met Hien The ook een jonge ambitieuze trainer aan het roer gezet. Dat pakte voor Hien en de club goed uit: we promoveerden in 2004 met onze dames naar de overgangsklasse. Overigens komt Hien The, nu nog trainer-coach van de dames van Amersfoort, komend seizoen onze club ook weer versterken; hij gaat volgend seizoen onder meer de meisjes lijnteams trainen, in samenwerking met Jan Karel.'

Grote ambities bij onze club? Robbertsen: 'We nemen de tijd: we hechten aan een gedegen interne basis. We verzekeren de aansluiting met onze jeugd dan ook door Jan Karel ook bij de meisjesjeugd aan de slag te laten gaan, in samenwerking met Hien. Deze mannen hebben al eerder succesvol met elkaar samengewerkt. Bij zo’n fantastische club als ’t Spandersbosch gaat daar dus iets heel moois uit voortkomen.'

 

 

  

11-1-2011
Van het bestuur
 
Juichen als medicijn tegen winterdip !
 
Buiten is het +4 en waait het stevig. Voelt als -2. Dus binnen is het nog steeds iets lekkerder. Dat komt mooi uit. Des te leuker (en lekkerder dus ook) is het om onze teams aan te moedigen die zaalkampioen kunnen worden. Dat zijn er een hoop dit keer: dames 1, heren 1, heren 4, jongens D1, D2 en D3, meisjes B1 en meisjes D1 en D3.
Om te weten waar ze spelen -en waar je dus lekker warm kunt aanmoedigen- kijk je gewoon even verder op de site; bij het wedstrijdprogramma, of bij "kies team" op de homepagina. Ze spelen bijna allemaal nog twee weekeinden in de zaal. Ik betrapte me er deze week op dat ik dacht dat het nooit meer warm zou worden. Stond met de minimeiden in grijs miezerweer op het veld en kon me niet voorstellen dat je ooit weer in een t-shirtje buiten zou kunnen trainen. De conclusie van mijn psycholoog –als ik die zou bezoeken tenminste- zou waarschijnlijk zijn: winterdip. Hebben hele volksstammen tegenwoordig last van, schijnt. Ik sinds kort dus ook, denk ik. Een kort bezoekje aan een zelfdokteren-site bevestigt mijn vermoeden. Internetdiagnose: winterdepressie. Wat schijnt te helpen is lichttherapie. TL-licht helpt. Daarom hebben scholieren er zo weinig last van. Ik zit niet meer op school, maar bedenk ineens wat zelfmedicatie. Ik ga komende twee weekeinde heel veel zaalteams aanmoedigen, binnen, in al die sporthallen met TL-licht. Moet ik binnen twee weken toch wel weer van mijn winterdip af kunnen zijn en 14 februari weer helemaal fit aan het buitenseizoen kunnen beginnen: winterdepressievrij!

®ené van Hattum
 

14-12-2010
Van de voorzitter
 

De kerstgedachte op ’t Spandersbosch: doe ff normaal!

Het seizoen was eerder ten einde dan wij met elkaar hadden voorzien, omdat de weergoden ons op vroegtijdige vorst en sneeuw trakteerden. Het begint een jaarlijks terugkerend ritueel te worden, dus wellicht moeten wij nu eens serieus gaan overwegen om van hockey een zomersport te maken! Komt er meteen meer ruimte voor zaalhockey, waar vele leden nu weer hartstochtelijk mee aan de slag gaan. Belangrijke nadeel daarvan is dat wij ons complex dan niet kunnen ervaren onder een mooi pak sneeuw, zoals u op de stemmige foto op de site heeft kunnen zien.

Omdat - ondanks het voorgaande - de sneeuwgarantie in ons Lage Land niet zo hoog is en hetzelfde voor onze heuvels geldt, gaan velen van u binnenkort de reis weer aanvaarden naar een hooggelegen sneeuwrijk gebied. Ik wens u daarbij erg veel plezier en veiligheid toe. Om dit laatste te garanderen kunt u desgewenst een van de om hun veiligheid bekend staande automerken overwegen. Daar is nu extra veel reden toe, want indien u bij onze sponsor Volvo Buitenweg een nieuwe Volvo aanschaft, ontvangt ’t Spandersbosch maar liefst € 1.000,-, schoon aan de haak, te besteden voor de jeugdopleiding van onze vereniging. Een prachtige actie, die ik graag onder uw aandacht breng. Samen met de heer Willem Jan van der Burg, directeur van Volvo Buitenweg, mocht ik tijdens een zeer goed bezochte ontvangst van onze businessclub in hun vestiging Hilversum dit clubbonuscontract ondertekenen, waarna ex-international Jesse Mahieu een inspirerend verhaal hield over zijn hockeycarrière.

Wij bereiden ons langzamerhand voor op de kerstperiode, die behalve sportiviteit ook rust en de genoemde inspiratie kan brengen. Ook wij bestuurders hebben dan weer eens gelegenheid om met wat meer afstand terug te kijken op wat het afgelopen jaar onze geweldige vereniging allemaal heeft gebracht. Daarbij zal ik met veel genoegen terugblikken op onder meer de opening van onze velden (inclusief Kasteeltuin, tribune en ons unieke parkterras), de zeer aantrekkelijke activiteiten die door het JEC en het SEC zijn georganiseerd en de sportieve resultaten. Er is één ding waar ik met wat minder enthousiasme op terugkijk, en dat is de schijnbare vervaging van normen en waarden, ook op onze vereniging. En dan heb ik het niet zozeer over het zeer trieste feit dat onze kinderen begeleiding nodig hebben om veilig naar huis te rijden na een training. Dat is natuurlijk bij de beesten af, maar daarover zijn wij met alle partijen (politie, gemeente, voetbal, etc.) in gesprek om te bezien of wij de situatie kunnen keren. Ik doel dan op iets dat wij veel beter zelf in de hand hebben, namelijk het gedrag van onze eigen leden (spelers, coaches, toeschouwers) op en rond de velden: Doe ff normaal. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het aantal incidenten (rode en gele kaarten, woordenwisselingen met scheidsrechters en tegenstanders, e.d.) in aantal en ernst toeneemt. Behalve dat dit de scheidsrechterscommissie veel tijd en (negatieve) energie kost, is het vooral slecht voor onze sfeer en reputatie. En natuurlijk, ik ben niet Roomser dan de Paus, en weet dus dat er situaties zijn waarin je je tamelijk kunt opwinden. Maar laten wij als mooie Kerstgedachte meenemen dat het maar een (overigens meestal heel erg leuk) spelletje is, en dat die scheidsrechter er ook voor de lol staat en zijn of haar tijd voor u vrijmaakt. En die tegenstander wil ook gewoon in een lekkere en sportieve wedstrijd proberen te winnen en vervolgens met u een biertje of wijntje drinken.

Ik realiseer mij dat dit niet meer is dan een oproep, maar als ieder van ons, u en ik, er tijdens de feestdagen eens rustig over nadenkt en wellicht een goed voornemen aan het geijkte lijstje toevoegt dat we echt aan nakomen, dan zijn wij weer wat verder opgeschoven in het zijn van die andere club in ’t Gooi. Het goede voornemen van onze vereniging is dat wij volgens jaar weer een nieuwe, zeer originele campagne Sportiviteit & Respect gaan starten, onder aansturing van de nieuwe leden van de commissie met dezelfde naam, Erik van den Heuvel en Bart Peletier.

Ik wens u zeer mooie, rustige en inspirerende feestdagen en schud u graag de hand tijdens de Nieuwjaarsreceptie, op zondag 9 januari om 16.00 uur in het clubhuis.

Ton Speet
Voorzitter
 

 
 
 

29-11-2010
Van de jeugdmanager
 

WinterNieuwsbrief 27 november 2010

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat we de laatste twee weken in het nieuws zijn geweest omdat onze jeugd bij het naar huis fietsen na de training lastig gevallen werd/wordt. Ook andere leden zijn wel eens lastig gevallen na trainingen.

Fred Pangemanan (Pang dus) en René van Hattum zaten donderdag 25 november met gemeente, het bestuur van FC Hilversum en de politie Hilversum aan tafel om de problemen door te nemen.

*Het lichtniveau van de lantaarnpalen op, vóór en rond de heuvel aan het begin van de sportvallei wordt per direct verhoogd.
*Er komt overleg tussen ale sportclubs in de Sportvallei.
*Het bestuderen en mogelijk aanpassen van de verkeerssituatie vanaf de eerste bocht na de spoorbrug tot voorbij ‘onze’ parkeerplaats door de gemeente Hilversum. (een idee is om het fietspad daar direct naast de weg te maken en het bosfietspad op dat stuk op te heffen).
*Extra aandacht/surveillance van de politie.

Dat zijn de maatregelen die genomen worden om het lastig vallen van onze jeugd en andere leden na en tijdens de trainingen tegen te gaan.

Verder is afgesproken dat gevallen waarbij kinderen/volwassenen op wat voor manier dan ook worden lastig gevallen/geintimideerd worden doorgegeven aan René van Hattum en/of Fred Pangemanan.
Tegenhouden, afsnijden, verbaal wangedrag hoort daar allemaal bij.
Kun je een kenteken noteren, doe dat dan. Op die manier hopen we incidenten in kaart te brengen en ook diegenen die voor problemen zorgen in kaart te brengen.
Problemen oplossen begint bij ze in kaart brengen.
Uiteraard hopen we dat zich geen incidenten meer voordoen.
Inmiddels ‘poolen’ heel veel ouders en worden heel veel kinderen opgehaald na de training. Dat versterkt het veiligheidsgevoel al enorm.

Bij echte (be)dreiging natuurlijk wel direct het alarmnummer 112 bellen.

Een interview met Pang over dit onderwerp kun je zien op.

www.webregio.tv

Nu weer verder met hockey

Nog een dikke week, dan gaan we over op de midwinterstand.

Woensdag 1 december hebben de mini’s Pietentraining.
Als er sneeuw ligt, of het vriest gaat die trouwens NIET door! Kijk daarvoor dinsdagmiddag en woensdagmorgen op de site.
De week erop (woensdag 8 en vrijdag 10 december) zijn sowieso de laatste minitrainingen van dit jaar.
11 december spelen de mini’s hun laatste wedstrijden van dit jaar.
De eerste minitraining in het nieuwe jaar is op woensdag 12 januari.

Laatste veldtrainingen junioren

De juniorenteams hebben vrijdag 3 december hun laatste buitentraining.

Zaterdag 4 december is officieel de laatste juniorenronde van dit jaar op het veld. Maar door de afgelastingen van dit weekeinde, wordt 11 december ingelast als inhaaldag. Niettemin stoppen we na 4 december met trainen buiten. Een dubbelprogramma draaien (binnen en buiten) is met trainers en teams niet uitvoerbaar.

Maandag 6 december beginnen de teams die gaan zaalhockeyen met hun zaalhockeytrainingen.
We trainen in De Lieberg in Hilversum, in de sportzaal van Laar en Berg in Laren en in sporthal de Meent, Meent 6 in de H’sumse Meent.

11 en 12 december zijn de eerste zaalwedstrijden

Midwinteren

De teams die midwinterhockey gaan spelen –wie dat zijn horen ze van hun coach- gaan in de week van 10 januari weer voor het eerst trainen op het veld. De trainingstijden daarvoor worden binnenkort bekend gemaakt. Jullie gaan één keer in de week trainen. De eerste midwinterwedstrijd (ook voor de mini’s) is 15 januari, de laatste is 12 februari.

Winter: voor iedereen (mini’s/junioren/senioren/trimmers) geldt!!!!

Het is winter. Dat betekent dat je vaker de site moet checken. Als het vriest of er ligt sneeuw, dan wordt er niet getraind en gespeeld.
Als trainingen of wedstrijden niet doorgaan, komt dat direct op de site.
Na de laatste wedstrijdronde buiten (11/12 december) gaat het hele park even dicht, sowieso tot 8 januari.

Zaalhockey- schaats- en skibeurs!!!!
1 december

Woensdag 1 december van 19.00 tot 21.00 uur houden we in het clubhuis een zaalhockey- schaats- en skibeurs. Het concept is eenvoudig.
Heb je zaalhockeyspullen, schaatsen of skispullen over, neem ze mee naar het clubhuis en kijk of je ze kunt verkopen.
Heb je dit soort spullen nodig: kom naar de club en sla je slag.


Proost met ballen!

9 januari moet in de agenda.
De Benjamini’s –onze allerjongsten- hebben dan van 15.00 tot 16.30 een onderling toernooi.
Diezelfde middag is van 16.00 tot 19.00 uur de Nieuwjaarsreceptie op de club.


Een belangrijke agenda-wijziging voor later volgend jaar

Het traditionele ouderkindtoernooi –altijd een succesnummer- is op 25 juni in plaats van op 18 juni.

Veteranencaptains doen er verstandig aan 18 juni aan te strepen in de agenda. Dat weekeinde komt er op onze club een groot Veteranentoernooi aan.

Hullup!!!

Wie denkt: ik wil wat doen voor de club. We hebben hoofdbarbegeleiders nodig! We hebben er al een aantal, dus je hoeft het niet alleen te doen, maar meer handen maken maken het werk lichter en minder. De eerste melders ontvangen van de club ook nog een aardig cadeau!!!


Het bestuur wenst jullie allemaal fijne Sinterklaas en een lekker begin van de winter.

 

6-11-2010
Van de voorzitter
 

Een bruisende herfst als voorbode voor de winter!

Nu de klok weer een uurtje achteruit is gezet, in de winterstand, zit de eerste episode van seizoen 2010/11 er alweer op. Bij de jeugd is een korte herfststop ingebouwd, waarna de teams in een hernieuwde competitie-indeling verder gaan. Daarbij hebben dit jaar vooral de jongens het goed gedaan, waarbij zowel JA1 als JD1 een plekje in de topklasse hebben verworven. Een klasseprestatie mannen, top!

Heren 1 heeft een goede start gemaakt in de derde klasse. Met aantrekkelijk hockey hebben zij zich aan de bovenkant van de ranglijst genesteld, wat goede perspectieven biedt. Dat geldt minder voor dames 1, dat het jongste team ooit op de been brengt. Met hard werken zullen de komende maanden de puntjes bij elkaar gesprokkeld moeten worden, om zo klassebehoud te garanderen.

Nu wij de accommodatie gereed hebben is het geweldig om te zien hoe ons complex aan bindende kracht heeft gewonnen. Begeef u op een willekeurige zaterdag of zondag naar de club en u ziet hoe onze tribune en het ‘kasteelpark’ pal voor het clubhuis hun functie vervullen. Geen wonder dat er steeds meer evenementen worden georganiseerd, door het JEC en het SEC of andere actieve leden. Of op 17 oktober, toen het district van de KNHB te gast was om play-offs van de jeugd te organiseren. Overigens was het jammer dat het onderlinge toernooi op vrijdagavond de 15e, aan het begin van de herfstvakantie, bijna letterlijk in het water viel door zich precies boven Crailo verzamelende buien. Een tweede streep door de rekening van het immer noest organiserende SEC was dat een aantal mensen zich wel had opgegeven, maar het uiteindelijk verkoos om toch maar thuis te blijven. Jammer, want behalve dat daardoor allerlei teams incompleet waren, betekent het ook een financiële strop, want er was wel voor de ingeschrevenen voor prima catering gezorgd. Was je zonder afzegging niet aanwezig en wil je alsnog je steentje bijdragen, neem dan even contact op met Laura Zwart ([email protected] ). Om de evenementenlijst te completeren: op 23 oktober heeft het succesvolle D-Gala plaatsgevonden en van 25 tot 27 oktober hebben ruim 100 kinderen zich kostelijk en sportief vermaakt tijdens het herfstkamp.

Ook de komende periode gaat het volop door met activiteiten op de vereniging. Vanaf november is elke zaterdag weer voor de jeugd en de zondag voor de senioren, totdat we richting half december de winterstop (en velen de zaal) weer ingaan. Op dinsdag 9 november hebben wij weer onze najaars-ALV, waar ouders van jeugdleden op basis van de gewijzigde statuten voor het eerst hun stem kunnen doen gelden. Misschien dat een aantal oudere jeugdleden daar verstek zal laten gaan, omdat zij hun tijd liever steken in het blokken voor het scheidsrechtersexamen, dat op 11/11 wordt afgenomen. De geslaagden kunnen dat onmiddellijk vieren tijdens het AB-feest op zaterdag 13 november!

Ten slotte nog wat belangrijk nieuws van het front van sponsoring en businessclub. Na daar enkele jaren hard aan te hebben getrokken zal Patrick van Leur gaan terugtreden, maar niet nadat hij zijn opvolger heeft ingewerkt. Patrick zal het stokje gaan overdragen aan Erwin Bouwman, inmiddels (met Patrick overigens) uitgegroeid tot één van de meest afgetrainde en fanatieke maandagavondtrimmers. Erwin is zelf al enkele jaren actief lid van de businessclub en zal alle sponsor- en businessclubactiviteiten gaan aansturen. Daarbij is het de bedoeling dat hij een team van mensen die de schouders eronder willen zetten om zich heen gaat verzamelen, of het nu gaat om grotere sponsorcontracten, verkoop van borden, teamsponsoring door ouders, businessclub, etc. Dus heeft u interesse, meld u dan even aan bij Erwin ([email protected]). Graag wens ik Erwin veel succes en dank ik Patrick voor zijn geweldige inzet op het sponsorfront. Patrick kan zich binnen onze club nu volledig concentreren op zijn coachrol van MB1. En hij blijft natuurlijk lid van de businessclub, waarvan de eerstvolgende activiteit zich alweer aandient. Op donderdagavond 2 december a.s. zijn wij te gast bij onze sponsor Volvo Buitenweg in Hilversum, waar tevens een erg mooie actie wordt aangekondigd. Bent u van plan een nieuwe auto aan te schaffen en kiest u voor een gloednieuwe Volvo van Buitenweg, dan gaat de kas van ’t Spandersbosch daardoor gespekt worden. U leest er binnenkort meer over, maar bent uiteraard ook van harte welkom op deze avond. Heeft u interesse om eens op deze wijze met de businessclub kennis te maken, geeft u zich dan op bij Madelon Milhado ([email protected]).

Ik kijk ernaar uit u te mogen ontmoeten, tijdens een van die bruisende activiteiten in de herfst, op weg naar de winter.

Ton Speet
Voorzitter

 

18-10-2010
Van de jeugdmanager
 
Power to the play-offs
Om drie uur zaterdagmiddag rij ik bij de stortplaats Crailo de file in. Ik heb geen oude matrassen die weg moeten, dus ik wil er langs rijden, want ik moet naar de club, niet naar de stortplaats. Maar dat hoeven die andere auto’s ook niet. En het blijkt ook geen file; ze staan geparkeerd. Aan twee kanten. Het is de allereerste play-off dag ooit op Spandersbosch en het lijkt wel een interland.
De politie Hilversum is er ook. Net aangekomen en wil gaan bekeuren. Met veel gevlei en beloftes (‘allemaal bezoekers van buitenaf’ en ‘ik ga nu omroepen dat ze hun auto’s moeten verplaatsen’) lukt het om een stortregen bekeuringen te voorkomen. ‘Maar over een half uur komen we terug’. Deal.
Een half uur later is de weg schoon, aan één kant tenminste. Er schijnt een waterig zonnetje, het is kil, maar de aanblik van het Spabo-park is hartverwarmend: rijen dik staan ouders van de play-off ploegen langs de watervelden. Daartussendoor, op zand en semiwater, ook heel veel oranje tegen geel en blauw; uitwisseling met Hilversum. Nog eens 24 elftallen, nadat ’s morgens om 9 uur ook al een kudde van onze eigen ukkepukken hun aller- allereerste wedstrijdjes heeft gespeeld; het wedstrijddebuut van 140 oranje Boschkaboutertjes en Benjaminimini’s.
Onze koffiebakfiets doet betere zaken dan een waterverkoper in de woestijn, voor de tweede zaterdag achtereen zit de tribune de hele dag bomvol en hockey-ouders uit Almere, Bilthoven, Doorn, Amersfoort, Leusden en Utrecht vragen zich hardop af of er een mooiere club is in ’t Gooi (‘hier lagen vorig seizoen toch nog twee grasvelden?’). Ikzelf kom net van Kampong. Groter, ja, mooier zeker niet. In geen 100 jaar.
Dat ons semiwater ook voor water wordt aangezien, ach, laat ze maar denken. Ligt er tenslotte ook strak bij en de feiten hoeven een mooi verhaal niet altijd in de weg te staan. En trouwens, als er gesproeid wordt, is het ook een waterveld.
Zondagmorgen slaat wel even de schrik toe. De autodaken thuis op de oprit zijn wit bevroren en dan weet ik het wel. Angst wordt bewaarheid door twee stijf bevroren watervelden. De zon doet zijn best, maar heeft tijd nodig. Wel heel fraai die twee grote dennen voor het clubhuis, maar daardoor blijft de verste hoek van het hoofdveld nog langer bevroren. Maar alles lijkt ons goed gezind momenteel. Semi en zand redden de start van het dagprogramma en water 1 en 2 ontdooien toch nog net op tijd onder de oktoberzon.
Het mooiste nieuws echter komt per SMS. Op Huizen wint Jongens D1 met 3-2 van Gooische JD1 en bereikt daardoor de Topklasse, net als JA1 de week daarvoor. Later op de dag meldt een aantal van de kleine mannen van D1 zich nog op Spandersbosch. Power to the play-offs.
Heel af en toe klinkt een kritisch nootje: waarom we onze velden zomaar afstaan en we dan zelf op zand moeten, of op semi? Het antwoord. Omdat we trots zijn op onze club. En dat willen uitdragen. En omdat we het heerlijk vinden als hockeyend Midden Nederland het een feest vindt om naar ’t Spandersbosch te gaan. Die andere club in ’t Gooi. Daarom!
 

5-10-2010
Van de voorzitter
 

D-day op Spabo

De laatste dag van de voorcompetitie komt er aan. En wat voor laatste dag!
We hebben een prachttribune op de club en die zullen we zaterdag hard nodig hebben. Liefst 7 elftallen kunnen zaterdag thuis hun voorcompetitie als nummer 1 van de poule afsluiten. Dat levert direct een prijs op: promotie naar een hogere klasse in de reguliere competitie. In het geval van JA1 en JD1 zou dat zelfs een plaats in de Topklasse opleveren. JD 5 kunnen we zelfs al feliciteren. Zijn zijn al zeker van promotie omdat ze als eerste zijn geeindigd in de voorcompetitie. Top gedaan mannen.
Het wordt zaterdag dus een echte D-day op 't Spandersbosch.
Jongens D1 opent de dag met een kraker tegen Naarden, om 10.45. Beide elftallen zijn doelpuntenmachines. Waar Naarden met 20-0 van Eemvallei won, gingen onze jongens er afgelopen zaterdag met 21-0 overheen. Een zinderende ontknoping dus tussen de twee ongeslagen koplopers: zorg dat de tribune vol zit zaterdag om 10.45!
Vervolgens gaat MD2 om 11.45 als koploper aan de slag tegen IJsseloever D2. Dus van de JD1 direct door met aanmoedigen bij MD2.
Als we daar klaar zijn met aanmoedigen, kopje koffie en croissantje bij de bakfiets halen en om 13.15 MC5 naar de overwinning schreeuwen op Almere. Aansluitend om 14.45 MC2 als koploper verbaal ondersteunen tegen Houten, dan MB3 om 16.00 stimuleren om volop voor hun kansje te gaan tegen Stichtse en dan opladen voor de apotheose om kwart voor 6.
Dan moet de tribune vol zitten: op twee velden spelen JA3 en JA1 voor hun promotie. JA3 op water 2 tegen Leerdam.

Het hoofdnummer van de dag speelt zich af voor het clubhuis: om 17.45. Op het hoofdveld: JA1 tegen Naarden A1. Wij beginnen als koploper, Naarden als nummer 2.
De inzet: Topklasse!
Gewenst? Volle tribune.
Er zijn nog meer Spandersboschteams voor wie het zaterdag D-day is.
JC3, JD5, MA5, MC6, MD3 en MD6 moeten er zaterdag op uit om de promotie binnen te halen. Als dat lukt willen we jullie uiteraard wel even terug zien in het clubhuis!

Het thuisprogramma voor de D-day 9 oktober:
JD1 10.45
MD2 11.45
MC 5 13.15
MC2 14.45
MB 3 16.00
JA3 17.45
JA1 17.45

René van Hattum
 
foto: SPABO C3 teamfoto = de winnaars van alle tot nu toe gespeelde wedstrijden !!!!!!
 

15-9-2010
Van de Voorzitter
 

Beweging alom zorgt voor een lang stukje van de voorzitter!

Altijd mooi om te zien hoe zo’n nieuw seizoen langzamerhand weer op gang komt. Nadat dames en heren 1 het spits afbijten (alhoewel, de maandagavondtrimmers hebben naar ik begreep de hele zomer doorgetraind…), hebben alle teams weer aan het kunstgras ‘geroken’. En geweldig om te zien dat onze vereniging zich in zo’n voorseizoen ook organisatorisch van haar beste kant laat zien. Zo hadden wij eind augustus een volwaardig tweedaags voorbereidingstoernooi voor dames 1 en heren 1, in goede banen geleid door het roemruchte duo Hélène van Voorst en René van Hattum. De week daarna was het op zaterdag weer raak met het ‘Back to Hockey Top Toernooi’, georganiseerd door Mariel Sanders en Daphne Ahrendt. Daarbij trad Titia Hartvelt de gehele dag als speaker op. Deze mensen en alle anderen die wederom hun steentje hebben bijgedragen: hartelijk dank. Daarmee geven wij een prachtig visitekaartje af voor komend seizoen en onderstrepen wij de unieke mogelijkheden die ‘de andere club in ’t Gooi’ op het vernieuwde complex biedt.

Over dames 1 gesproken: omdat de spoeling van hockeydames helaas wat dun is, zijn in nauw overleg met andere teams afspraken gemaakt over de versnelde overgang van drie A1-meisjes naar dames 1. Om te voorkomen dat wij jaarlijks ditzelfde vraagstuk hebben, is tevens een pool van een behoorlijk aantal meiden uit A1 en B1 gevormd, die regelmatig mee gaan trainen en af en toe zullen meegaan op de zondag met dames 1. Dit initiatief is in goed Nederlands Spabo Next gedoopt en daarmee streven wij naar een meer natuurlijke overgang van meisjes uit de jeugd naar de senioren en met name dames 1. Ik wens Elmarie en haar dames hierbij alle succes in het nieuwe seizoen, waarbij het eerste puntje thuis werd binnengehaald tegen Catwijk. Dat geldt uiteraard ook voor Jan-Daan en zijn heren, die dit jaar een treetje hoger de competitie in de derde klasse aangaan. De eerste overwinning tegen Eemvallei klinkt als een klok! En onder de bezielende leiding van Wouter en Dido rekenen wij – ondanks de aderlating – zeker op een sportief en gezellig seizoen voor MA1.

In deze periode krijgen wij vaak de vraag van enthousiaste leden of ouders hoe de vork in de steel zit als je een team zou willen sponsoren. De procedure is als volgt: neem even contact op met Patrick van Leur van de sponsorcommissie. Hij onderzoekt graag de opties, waarbij een ‘hard’ uitgangspunt is dat bij vermelding van een sponsornaam de betreffende sponsor (of: sponsors), naast kleding zoals trainingspakken e.d., ook een – bescheiden – bijdrage aan de club levert. Dat kan via een lidmaatschap van de businessclub, een mooi reclamebord langs het hoofdveld, een geldelijke bijdrage, etc. Daarmee draagt de sponsoring niet alleen bij aan de outfit en uitstraling van het team, maar ook aan de gezonde exploitatie van de vereniging. Nu wij het over sponsoring hebben: de afgelopen jaren is het sponsorbeleid op poten gezet door de het hechte duo Kenaad Tewarie en Patrick van Leur. Kenaad heeft te kennen gegeven nu een punt te willen zetten achter zijn voorzitterschap van de sponsorcommissie. Graag dank ik Kenaad namens het bestuur voor zijn belangrijke bijdrage aan het vormgeven van ons sponsorbeleid én aan het – mede daarmee – versterken van de financiële robuustheid van ’t Spandersbosch. Heeft u affiniteit met sponsoring en mocht u zelf tijd en energie willen en kunnen steken in de sponsoractiviteiten van onze vereniging, dan kunt u daarover met Patrick of mijzelf contact opnemen.

Doordat wij nu vier kunstgrasvelden hebben, is ook het besluit genomen om op zondag de competitiewedstrijden meer te gaan concentreren op het midden van de dag, zo veel als mogelijk tussen 11 en 4. Dat levert een veel drukker clubhuis op, waar iedereen wel bij vaart (daarbij geholpen overigens door twee nieuwe seniorenteams, dames 6 en heren 4; van harte welkom!). Dat betekent ook dat Marianne Buchner niet meer automatisch aan individuele wensen kan voldoen (“Henk moet ’s-middags naar de verjaardag van zijn schoonmoeder, dus zet onze wedstrijd even om 10.00 uur?”). Dat ligt dus niet aan een gebrek aan medewerking van Marianne (daarvoor geldt al jaren het tegenovergestelde!), maar aan een beleidskeuze die wij als bestuur gemaakt hebben.

Vervolgens heb ik goed nieuws op het bestuurdersfront. Een beweging waar we ons sinds vorig jaar op focussen is het verder ontwikkelen van onze hockeyorganisatie, mede als middel om onze ambities op het hockeyvlak te kunnen gaan waarmaken. Daarbij hebben wij de kanteling van Senioren/Junioren naar Hockeytechnische Zaken/Hockeyorganisatorische Zaken in gang gezet. Sinds januari van dit jaar vervult Arno Wezenaar binnen het bestuur daarbij de rol van projectmanager om deze gewenste verandering te helpen aanbrengen. Doordat er in februari een vacature ontstond, heeft Arno sindsdien daarbij ook tijdelijk de rol van Bestuurslid Hockeytechnische Zaken op zich genomen, totdat er zich een opvolger zou aandienen. En het goede nieuws is dat wij nu kunnen aankondigen dat wij een nieuw bestuurslid voor de functie Hockeytechnische Zaken hebben gevonden: Cees Robbertsen is bereid gevonden deze rol te gaan vervullen. Redelijke kans dat U Cees al kent. Hij heeft veel hockeyervaring in jeugd en senioren opgedaan. Bij 't Spandersbosch is hij alweer enige tijd actief als trainer en coach van Dames 3 (vorig jaar kampioen) en verantwoordelijk TC-lid voor de dames senioren en veteranen. Uiteraard is de benoeming van Cees formeel onder voorbehoud van goedkeuring door de ALV op 9 november a.s., maar om een spoedige overgang mogelijk te maken zal Cees reeds vanaf 1 oktober a.s. zijn rol gaan vervullen. Wij wensen hem veel succes toe in zijn nieuwe rol. Arno zal als projectmanager gedurende dit seizoen binnen het bestuur zijn taken blijven vervullen. Wij danken Arno hartelijk voor zijn grote inspanningen om – met vele anderen – de hockeytechnische zaken in het afgelopen half jaar in goede banen te leiden.

Iets minder goed nieuws met betrekking tot ons nieuwste waterveld. Ondanks dat wij al vele lovende reacties van spelers krijgen, heeft het de officiële keuringen niet allemaal glansrijk doorstaan. Dat betekent dat wij er gewoon op kunnen spelen (de KNHB heeft zich bereid getoond om ons voor één seizoen dispensatie voor competitiewedstrijden te verlenen), maar aan het eind van dit seizoen zal een herkeuring moeten plaatsvinden. Mochten er dan nog steeds onvolkomenheden zijn, dan zullen deze door de aannemer – in overleg met de besturen van onze stichting en vereniging - moeten worden verholpen, want wij hebben uiteraard een volwaardig veld besteld. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Omdat ik ervan houd positief te eindigen, nog twee berichten. Allereerst feliciteer ik van harte namens ’t Spandersbosch ons JA2-lid Art van Aanholt, die van vele (sport)markten thuis is: Art heeft brons gehaald op de Olympische spelen (jeugd) bij het zeilen. Klasse Art, dat geeft extra glans aan ons JA2 en aan de gehele club! En ten slotte is het SEC wederom actief, met het eerste (Nazomer) Thé Dansant, op 19 september a.s. Graag tot dan!

Ton Speet
Voorzitter

 

16-8-2010
Van de Voorzitter
 
De vier kunstgrasvelden liggen klaar voor een nieuw seizoen
De zomer bracht ons veel afwisseling en vertier, met – naast de gebruikelijke sportevenementen – het WK Voetbal, waar Oranje in de finale net aan het kortste eind trok. Veel landgenoten besloten hun vakantie hierom uit te stellen of in Nederland zelf door te brengen. Daarbij bood ook het weer afwisseling, met vooral in het begin tropische periodes (het Super-C toernooi werd verrast op een tropische regenbui, die in een uitgebreid artikel in hockey.nl de nodige aandacht kreeg) en later ook wat meer onbestendigheid. Tussen al deze zaken door is er door een aantal teams ook in de zomerperiode goed van onze velden gebruik gemaakt. Ik begrijp dat ons nieuwe waterveld, pal voor het clubhuis, ook in de zomer heerlijk speelt. Of u nu wel of niet in ons eigen land bent gebleven, ik hoop dat u een goede, inspirerende vakantie heeft gehad met een lekker zonnetje en lange avonden.

Wij beginnen het nieuwe seizoen zoals wij het vorige hebben afgesloten: met volop activiteiten. Op woensdag 25 augustus hebben wij op ons hopelijk zonnige terras de jaarlijkse BBQ van de Businessclub ‘t Spandersbosch ; dat begint al bijna een traditie te worden. Bent u daar nog niet geweest en overweegt u om met uw onderneming lid te worden, kom dan die avond even sfeer proeven. Geef u dan s.v.p. even op bij secretaris Madelon Milhado ([email protected]). Op 28 en 29 augustus hebben dames 1 en heren 1 gelegenheid om te onderzoeken hoe de voorbereiding haar vruchten afwerpt, tijdens een tweedaags openingstoernooi op eigen velden. Op dezelfde zaterdag zullen de D-tjes een uitwisseling met Woerden hebben en gaan oud-leden van één van onze ‘bronverenigingen’ Be Fair de sticks met elkaar kruisen. Op de eerste zaterdag in september zal het Back-to-Hockey Toptoernooi gespeeld worden door teams uit de D en de C. En tussendoor vinden voor iedereen legio trainingen en oefenwedstrijden plaats. Dit kan niet anders dan ertoe leiden dat er aan de competitiestart, in het tweede weekeinde van september, weer topfitte teams van ’t Spandersbosch gaan verschijnen.

Graag attendeer ik u er op dat ieder lid ook dit seizoen weer een gratis officieel clubshirt kan afhalen bij onze hoofdsponsor Hockey Republic in Bussum. Zo zorgen wij ervoor dat ieder teams er weer tip-top uitziet. Over sponsoring gesproken: aan het begin van de zomer zij wij een sponsorcontract aangegaan met annatommie (ook uit Bussum), om blessures te voorkomen en te behandelen. Annatommie is een gespecialiseerd, zelfstandig behandelcentrum voor orthopedie en beweging. Vanaf 1 september is fysiotherapeut Stef Has elke woensdagavond van 18.00- 20.00 uur in ons clubhuis aanwezig. Bij een (aankomende) blessure kunt u hem kosteloos bezoeken. Stef stelt een diagnose en maakt samen met u een behandelplan of trainingsaanpak, zo dat u zo snel mogelijk weer veilig op het gewenste niveau kunt bewegen. Mocht er verdere behandeling door een fysiotherapeut of orthopeed nodig zijn, dan kunt u een bezoekje brengen aan annatommie op het Wilhelminaplantsoen 7 in Bussum. Wij heten annatommie van harte welkom bij onze vereniging en zijn van mening dat wij ook hiermee weer een stap zetten in de verdere ontwikkeling van onze mooie club. Daarenboven, met enkele andere sponsors zullen de contracten weer worden verlengd. Daarover zult u binnenkort meer horen.

Ik wens u een uitdagend en sportief seizoen. Graag ontmoet ik u binnenkort weer op of rond de velden.

Ton Speet
Voorzitter

 

9-7-2010
Van de voorzitter
 

 Een gedenkwaardig seizoen – volop hoogtepunten - zit erop!

Het einde van een gedenkwaardig seizoen nadert, met onder meer de uiteindelijke feestelijke opening van de nieuwe velden met Pinksteren en kort daarvoor het kampioenschap van Heren 1. Op sommige andere hoogtepunten moet je lang wachten. Dat geldt zeker voor het – langzamerhand traditiegetrouwe – Super-C toernooi, dat tijdens het eerste weekend van juli voor de zesde keer plaatsvond, met welwillende ondersteuning van onze sponsor Super de Boer. Prachtig weer zorgde ervoor dat de zwembadjes hun verkoelende werk goed deden, evenals het ijs dat vanuit een traditionele ijscokar aan de honderden gebruinde C-jeugdigen werd aangeboden. Een fantastisch sfeertje, waarbij er tot het laatste moment op de zondagmiddag serieus en fanatiek werd gehockeyd op vier fantastische velden. De strafballencompetitie op het nieuwe hoofdveld leverde twee winnaars van door Hockey Republic aangeboden sticks op. En het enig overgebleven grasveld bewees zijn waarde ook, want het werd optimaal benut als kampeerplaats. Schitterend gezicht vanaf ons terras, die tientallen tenten in allerlei kleuren zo achter de gloednieuwe kunstgrasvelden. Doet mij altijd denken aan de Camping Municipal aan de rand van een mooi loom Frans dorp, die vaak ook gebruik maakt van het gemeentelijke sportcomplex. Lekker kamperen op het hoofdveld van de plaatselijke voetbalvereniging, om vervolgens te gaan douchen in de herenkleedkamer.

Als je tijdens dat Super-C toernooi op de club rondloopt en de sfeer proeft, valt meteen op hoe vaak je mensen (meestal ouders/begeleiders van andere verenigingen; ze kwamen ditmaal zelfs tot uit Brussel!) hoort zeggen dat het zo geweldig georganiseerd is. Een groot compliment aan René van Hattum, Mariëtte Goets en Helene van Voorst die als centraal trio in samenwerking met Jaap de Ruiter, Max Meijer jr., Caroline van Gelderen, Peter Bouwmans, Dineke Thijssen en Peter de Jong en last but not least alle leden van het JEC, de gastvrijheid van ’t Spandersbosch op de meest treffende wijze hebben neergezet, samen met tientallen andere vrijwilligers. Een klasseprestatie, die veel respect afdwingt!

In de tussentijd zijn inmiddels de nieuwe statuten door de B-ALV goedgekeurd (zelfs Hans Buchner had geen kritische vragen meer, dus wij mogen ervan uit gaan dat het goed zit!). Dat betekent dat ouders van jeugdleden vanaf nu tijdens de ALV formeel stemrecht hebben met betrekking tot vele zaken en dat daarmee letterlijk recht wordt gedaan aan het grote belang van de jeugdleden en -afdeling in onze vereniging. En dat mag ook wel, als van de meer dan 1.200 leden er toch ruim ¾ tot de jeugd behoren!

Na meevallers of teleurstellingen in de afgelopen selectieweken gaat iedereen nu de aandacht even op andere dan hockeyzaken richten. Voor het mooie weer hoef je niet naar het buitenland, dus of u nu hier blijft of toch het land tijdelijk vaarwel zegt, geniet ervan. Lekker even bijkomen en bergen beklimmen, met een bal op het strand actief zijn, of gewoon liggend de zon het werk laten doen.

Ik wens u een ontspannen en veilige vakantie toe met veel zon en plezier en ontmoet u graag weer op ons mooie Crailoo vanaf half augustus, als de meeste hockeyers uit hun zomerslaap ontwaken.

Ton Speet
Voorzitter

 

7-6-2010
Van de voorzitter
 

Soms ben ik enorm trots … … en soms begrijp ik er werkelijk niets van…

Zaterdag einde middag, stralend zonnetje, een paar uurtjes nadat MD5 na een zinderende wedstrijd op het nieuwe hoofdveld net het kampioenschap misliep. Almere, dat een gelijkspel afdwong, ging er met de buit vandoor. Onze fantastische accommodatie werd weergaloos benut, met het talrijke publiek op de tribune en het terras. Daarna mochten we de ongeduldige maar trotse mannen van JD3 (zaalkampioen) en JD5 (veldkampioen) op het zonnige terras in het zonnetje zetten. De D-jongens scoren dit jaar sowieso goed, want vorige week haalde JD1 al de felbegeerde ‘dubbel’ binnen: kampioen op het veld én in de zaal. Een compliment aan al deze teams en hun begeleiders.

Het was dus zaterdag einde middag. Mijn ouders op bezoek en ik rijd met mijn vader, met 55-jaar actief hockeyschap achter zich met recht een ervaren hockeyer, naar de club om hem trots ons vernieuwde complex te kunnen tonen. Het lag er stil, maar zeer mooi bij. En hij was waarachtig onder de indruk, een schitterend complex! Dat werd ook bevestigd door de vele gasten van de districtsselecties die afgelopen week op onze watervelden plaatsvonden; zij waren erg onder de indruk van de prima accommodatie (en van de ontvangst, dat mag ook gezegd worden).

Maar wat een dissonant is dan de troep die wij er met z’n allen van maken. Ik vind dit werkelijk onvoorstelbaar. De velden liggen er koud 2 weken en de rotzooi verzamelt zich alweer. Op het hoofdveld haalden wij – vader en zoon - samen vier handen met flesjes, bekertjes, dopjes, ijspapiertjes, etc. etc. op. En daar hoefden wij nauwelijks voor om te lopen! Soms begrijp ik er werkelijk niets van… Tijdens het ouder/kindtoernooi, dat de opening van onze nieuwe velden inleidde, hebben twee vrijwilligers een volle kruiwagen opgehaald met restanten die daar door onze eigen kinderen waren achtergelaten: hoofdzakelijk plastic flesjes. Alle kinderen kregen gratis een drankje (met dank aan de sponsor!) en de verpakking verdwijnt per tientallen tegelijk op of rond het veld. De afvalbakken worden domweg genegeerd. En de ouders staan erbij en kijken ernaar. Alsof het zo hoort. Natuurlijk heeft dit niet op u betrekking, maar op die andere ouders en kinderen. Maar lieve mensen, de club is van ons allemaal!

Ander voorbeeld: bekijk eens een van de dug-outs na afloop van een zaterdag of zondag: een zwijnenstal. Kijk eens achter u als u de dug-out verlaat. Of honden die los over het kunstgras rennen na de wedstrijd. Of een kind dat verveeld loopt te voetballen tussen en tegen de nieuw aangeplante boompjes; moeder staat erbij maar is te druk met haar mobiel. Als iedereen gewoon de verantwoordelijkheid neemt die bij hem of haar hoort, dan klaren we dit samen op een prima manier. Ruim op wat uzelf (of uw kind) heeft meegebracht, spreek uw kinderen of teamgenoten aan, houd uw hond aan de lijn, dan houden wij ons complex ook echt mooi. Heeft u enig idee hoeveel tijd, geld en energie er in deze accommodatie zit? Met de vrijwillige uurtjes die enige tientallen mensen de afgelopen twee jaar erin hebben gestoken om dit allemaal mogelijk te maken, kunnen wij meerdere fte’s (voltijdbanen) vullen. Jammer dat we het nodig hebben, maar we gaan komend seizoen over tot een schoonmaakteam van de zaterdag of zondag. Per tourbeurt krijgen alle teams de gelegenheid om hun bijdrage te leveren aan het schoonhouden van ons complex. Ik hoef u niet uit te leggen dat dit een fluitje van een cent wordt, als wij doen wat ik u eerder in dit stukje voorstelde.

De komende weken is het nog volop drukte op de club, met vele goede argumenten om naar de Vallei te komen: in juni onder meer de Mini-nacht en -slotdag, selectietrainingen en het eerste weekeinde van juli natuurlijk het inmiddels vermaarde Super-C-toernooi. Vooruitlopend op al dit moois nodig ik u uit voor de Algemene Ledenvergadering, op dinsdag 8 juni a.s., om 20.30 uur in het clubhuis. Behalve bestuursverkiezing en de begroting mogen wij dan weer enkele bekers uitreiken en zullen wij ons gezamenlijk buigen over de nieuwe statuten. Daarin maken wij het voor ouders/wettelijk vertegenwoordigers van jeugdleden tot 16 jaar mogelijk om hun stem in de ALV te laten gelden. Hetzelfde geldt voor jeugdleden vanaf 16 jaar. Daarmee zetten wij weer een stap in de verdere ontwikkeling van onze bloeiende vereniging! Graag tot dan.

Ton Speet
Voorzitter

 

24-5-2010
Van de voorzitter
 

't Spandersbosch opent mooiste hockeycomplex van ’t Gooi met geweldige clubdag!

Wat een Pinksterzaterdag was dit! Allereerst een geweldig georganiseerd Ouder/kind-toernooi, met meer dan 400 deelnemers genietend van een heerlijk Pinksterzonnetje, dat op rolletjes liep na een professionele warming-up. De afsluiting werd gevierd op het schitterende nieuwe waterveld, waar na de prijsuitreiking alle kinderen honderden oranje en blauwe ballonnen het luchtruim in stuurden. Wat een feest, dat vervolgens naadloos overging in de feestelijke opening van de twee nieuwe kunstgrasvelden. Het was geen toeval dat de opening van onze velden aan het Ouder/kind-toernooi was gekoppeld, want wij leggen de velden immers voor de jeugd aan. Door de uitbreiding van het complex naar 4 kunstgrasvelden, waarvan maar liefst twee watervelden, kan 't Spandersbosch weer meer jeugdleden aannemen en doorgroeien tot ruim 1250 leden.

De feestelijke opening vond plaats onder enorme belangstelling van leden, oudleden en vrienden van 't Spandersbosch. Wethouder Jan Rensen, voormalig wethouder van Sport, was er samen met de huidige verantwoordelijke wethouder Erik Boog, om onze twee nieuwe kunstgrasvelden officieel te openen. Heb je net als voorzitter het woord genomen en nog juist ‘Dames en heren’ kunnen uitspreken, word je de mond gesnoerd doordat daar Beat-it van Michael Jackson door de boxen schalt. En vanuit het niets beginnen daar mensen spontaan te dansen, eerst een aantal kinderen en uiteindelijk biedt het hele waterveld plek aan één swingende massa. Een heuse 'flash mob' , binnenkort ongetwijfeld een succesnummer op YouTube. Toen de rust was weergekeerd (alsof er niets was gebeurd..) maakte Erik Boog de familie Schaap gelukkig, want zij wonnen als donateur van de nieuwe velden de loterij , een prijs die garant staat voor enkele leuke dagen Parijs. En vervolgens verrichtte Jan Rensen, die persoonlijk een onmiskenbare bijdrage aan de totstandkoming van de velden heeft geleverd, de officiële openingshandeling: het nieuwe waterveld, pal voor het clubhuis, werd tot 'De Kasteeltuin' gedoopt, door onthulling van een schitterend bord, waarop te lezen valt dat het in 1954 geopende clubhuis de naam 'Het Kasteel van Crailo' droeg. De bubbels die wij daar gezamenlijk op mochten klinken en drinken smaakten naar meer!

Vervolgens genoten zo'n 150 jeugdleden van de Rabo-clinic en vond de onderlinge openingswedstrijd plaats tussen spelers en speelsters van onze vertegenwoordigende teams. Ik was zeer gelukkig om van hen allen te horen dat het waterveld heerlijk speelt!

Graag benadruk ik nogmaals dat deze velden er nooit waren gekomen zonder de inzet van velen, buiten en binnen de vereniging. Ik heb tijdens mijn speech alle externe partijen die het mogelijk hebben gemaakt met name genoemd, maar richt mij hier graag nog eens tot onze leden. Rolf Jonckers en zijn voorganger Max Meijer (ook voorzitter van de Stichting) verdienen een geweldige pluim, maar daarmee doe ik velen te kort. Dus: al diegenen die hebben bijgedragen, door mee te denken en te werken, door geld in te zamelen middels allerlei acties waaronder de dienstenveiling, de mensen die daadwerkelijk financiële impulsen hebben gegeven (leden, donateurs, leningverstrekkers), zij die ervoor hebben gezorgd dat het hele complex er nu werkelijk tip-top uitziet (hoeveel complimenten hebben we niet gekregen voor het nieuwe terras en de fantastische tribune!), mensen die gewoon belangstelling hebben getoond en al die vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat het Ouder/kindtoernooi en de opening werkelijk van een leien dakje gingen: hartelijk dank!

We genoten tot eind van de middag met velen nog heerlijk na op dat unieke terras, met een glas en een hapje en stemmige feestmuziek.

Een bevestiging van waar wij als club groot in zijn: op een ongedwongen manier samen vieren. Jammer dat de velden pas klaar zijn nu de competitie er ongeveer op zit (alleen de thuisspelende jeugdteams kunnen er a.s. zaterdag hun allerlaatste competitiewedstrijden op spelen), maar dat doet ons extra verlangen naar de start van het nieuwe seizoen. Aarzelt u vooral niet om de komende weken gewoon eens de fiets te pakken en op het complex te komen kijken, want er is genoeg te doen: selectietrainingen, voorbereidende trainingen van dames 1 en onze kersverse derdeklasser heren 1, het Super-C toernooi, districtsselecties, het Trimtoernooi, te veel om op te noemen. U vindt het allemaal in de agenda op deze site. En uiteraard verwelkom ik u graag tijdens de Algemene Ledenvergadering, op dinsdag 8 juni a.s., om 20.30 uur in het clubhuis.

Ton Speet
Voorzitter

 

19-4-2010
Van het Bestuur
 

DE VELDEN ZIJN KLAAR!

En zaterdag (22 mei) openen we samen de nieuwe velden.......

Met een gratis Rabo-clinic voor de C/D-jeugd, een serieus en groots openingsfestijn en een mini ouder-kind-toernooi.......

Uiteraard is iedereen welkom. Hoe meer zielen...............

Het zwarte veld voor het clubhuis is inmiddels helemaal waterveldkunstgrasgroen geworden. De laatste hekken worden geplaatst; de rotzooi opgeruimd, dus de klus nadert zijn voltooiing. Paar nachtjes slapen nog........
Inmiddels is één ding zeker: de jeugd speelt zijn laatste wedstrijden van dit seizoen  (29 mei en 5 juni) op één van de mooiste hockey-complexen van Nederland: tweemaal water, eenmaal semiwater en eenmaal nieuw zand.

Ga de komende dagen (zaterdag is trouwens ook goed) eens even op ons terras staan en kijk rustig om je heen. Dan is er maar één gevoel mogelijk: 'WAUW', wat een park!
Denk dan nog eens een jaartje of wat terug: eenmaal 'zand' en viermaal gras lag er toen! Nog niet eens zo heel lang geleden trouwens.

Dat gevoel van 'WAUW' gaan we komende tijd met gepaste trots naar buiten toe uitdragen. Om te beginnen zaterdag (22 mei) bij de feestelijke openingsdag.

Daarna zijn we de eerste week van juni voor de eerste keer in ons bestaan gastheer van districts selectie-trainingen van Midden Nederland. Drie dagen (31 mei, 2 juni en 4 juni) komen dan de beste D-, C- en B-junioren van ons district naar ons toe om te proberen een plaatsje te bemachtigen in de districtsteams van Midden-Nederland, de voorportalen naar de nationale teams.
Vervolgens verwelkomen we 12 juni tijdens de Mini-slotdag een hele berg miniteams op ons nieuwe complex.
Daar blijft het niet bij: 3&4 juli doen 28 elftallen uit het hele land mee aan ons traditionele, zesde Super C-toernooi.
En op 28&29 augustus trappen we af met een Heren en Dames 1 voorbereidingstoernooi.
Kortom: na deze zomer weten een heleboel clubs uit Nederland dat 't Spandersbosch één van de top-accommodaties in hockeyend Nederland heeft.

Blijft er dan nog wel iets te dromen over? Jawel hoor.
Eerste klasse hockey van Dames en Heren 1, gastheer spelen bij interlands en de oprichting van Heren 4 &5 en Dames 6. Er zijn altijd wel weer nieuwe 'WAUW' momenten te bedenken.

Maar eerst maar eens beleven wat de KG-openingscommissie voor ons in petto heeft.

Dus noteer pinksterzaterdag tot begin van de avond in de agenda!!!!!!

Namens het bestuur,
 
Rolf Jonckers
 

12-4-2010
Van het bestuur
 

In welk team speel ik volgend seizoen?

In april en mei brengt die vraag altijd weer behoorlijk wat leven in de club.Hoeeeh, eng. Waar kom ik terecht? Selecties! Stress. Waahhh.

Zoiets dus.

Hoewel er nog een aantal wedstrijden is te spelen, wordt er achter de schermen al druk gesleuteld aan het volgende seizoen.

Zo is er aan alle A/B/C- en D-junioren een vragenformulier gestuurd, waarvan de antwoorden worden gebruikt om iedereen met nog meer plezier te laten hockeyen. Want één ding is het allerbelangrijkst op ’t Spandersbosch: iedereen moet met plezier hockeyen. We willen de kwaliteit van ons hockey opkrikken (liefst naar eerste klasse voor Dames en Heren 1) en ieder seizoen tenminste Topklasse bij de eerste jongens en meisjesteams halen, maar dat mag nooit ten koste gaan van het plezier. Of je nu in meisjes B1 speelt of jongens D5: lol staat voorop. We willen beter worden, maar je wordt alleen maar beter als je ook plezier hebt.

Aan de hand van de vragenlijst hopen we de wensen van iedereen zoveel mogelijk te kunnen honoreren. Wil je twee keer trainen, dan gaan wij kijken of we een team kunnen maken van allemaal spelers die dat graag willen en die er dan ook tweemaal per week allemaal zijn! Als er iemand is wiens oma iedere dinsdagavond jarig is -geen probleem-, maar die kan dus beter in een team waar ze allemaal één keer per week trainen.

Er komt meer kijken bij het samenstellen van teams. Spelers moeten ook bij elkaar passen om tot een goed of leuk team te komen. Sterkeren willen bij sterkeren, de middenmoter kan het lekkerst hockeyen met andere middenmoters en de mindere goden hebben het meest plezier met elkaar. Dan kom je net zo vaak aan de bal als je andere teamgenoten en heb je ineens een stuk meer lol in het spel.

Ondanks alle vragenlijsten ontkomen we er daarom niet aan om alle junioren weer eens langs de meetlat te houden. Het kan namelijk best dat in C4 een jongen of meisjes zit dat ineens hockeytechnisch ontzettend is gegroeid. En het kan best dat die volgend seizoen heel goed uit de verf komt in de C1.

Vanaf begin juni gaan we daarom weer iedereen bekijken.

Je hoeft daar niet aan mee te doen; het mag. Wil je gewoon lekker hockeyen en heb je op je vragenlijst goed ingevuld met wie je graag wil spelen, dan hoef je niet mee te doen aan de selectie-wedstrijden.

Maar wil je meer én fanatieker, of wil je proberen bij de besten van de club te gaan horen en proberen met hen samen de top van ons district en misschien wel van Nederland te halen, dan mag en moet je meedoen aan de selectie-wedstrijden. Begin mei krijg je een mailtje hoe en bij wie je kunt aanmelden om mee te doen.

Daarnaast wordt dezer dagen ook een beoordelingsformulier naar alle juniorencoaches gestuurd. Daarop geven zij hun mening over de kwaliteiten van de spelers uit hun elftal. Ook die informatie wordt meegenomen in het meten langs de meetlat.

Alle selectietrainingen en wedstrijden zijn in de eerste twee weken van juni.

Half juni worden dan de spelers en speelsters voor de eerste twee teams van iedere categorie bekend gemaakt. In diezelfde periode worden alle andere teams ingedeeld.

We houden met onze selectiewedstrijden voor de D-jeugd rekening met de avondvierdaagse in Hilversum en Bussum. We beginnen met hen dus pas de tweede week van juni. Maar realiseer je ook dat wanneer je in een eerste- of tweede team wil spelen, je wel minstens tweemaal per week moet trainen en soms driemaal per week. En dat hockey dan je eerste sport is en je niet meer kunt wegblijven van een training of wedstrijd omdat je moet schoolvoetballen, tennissen of pianoles hebt.

Als je trouwens wilt zien hoe de beste D- en C-junioren uit ons district geselecteerd worden voor de districtsteams, kun je 31 mei, 2 juni en 4 juni op onze eigen club gaan kijken. Iedere dag van 5 tot 9 zijn dan de districtsselectietrainingen, waar ook een aantal van onze junioren aan mee gaat doen.

Best leuk om eens te kijken hoe dat gaat!

In grote lijnen komen de selectiewedstrijden/trainingen hier op neer.

1e ronde: nieuwe eerstejaars.

2e ronde: geselecteerden van 1e ronde en huidige eerstejaars, zonder de huidige eerstejaars uit eerste- of lijnelftal.

3e ronde: geselecteerden 2e ronde, plus de huidige eerstejaars uit het eerste- of lijnelftal.

Voorbeeld meisjes D:

1e ronde: alle huidige E-8 meisjes (= nieuwe eerste jaars)

2e ronde: geselecteerden van 1e ronde, plus huidige eerstejaars, zonder huidige eerstejaars D3 en D1.

3e ronde: geselecteerden 2e ronde, plus huidige eerstejaars uit D3 en D1.

3e ronde: niet geselecteerden ronde 1 en 2 voor indeling teams 3, 4, 5 en volgend.

Afhankelijk van de hoeveelheid kinderen per categorie zijn er twee of drie prestatieteams per categorie. In geval van drie prestatieteams doen er aan de derde ronde 39 spelers mee. Bij twee teams zijn dat er 24.

René van Hattum, manager jeugd

 

3-4-2010
Van de Voorzitter
 
Jort Kooijman treedt terug uit bestuur
 
Jort Kooijman heeft na goed overleg besloten om vanaf heden terug te treden als bestuurslid Hockeytechnische zaken. De reden van Jort’s vertrek is dat er een verschil van inzicht bestaat tussen Jort en de overige leden van het bestuur over de wijze waarop invulling moet worden gegeven aan het hockeybeleid. Het bestuur betreurt het terugtreden van Jort, maar respecteert zijn besluit. Graag dank ik Jort hartelijk voor zijn inspanningen voor onze vereniging en ik reken en vertrouw erop dat Jort ook in de toekomst zijn waardevolle betrokkenheid bij ’t Spandersbosch zal blijven tonen.
 
Het bestuur zal zich de komende periode beraden op de wijze waarop in de nu ontstane vacature wordt voorzien. Voorlopig zullen de hockeytechnische zaken bestuurlijk worden waargenomen door het driemanschap Arno Wezenaar (bestuurslid Project vormgeving hockeyorganisatie), Fred Pangemanan (bestuurslid Hockeyorganisatie) en ondergetekende. Wij gaan door op de ingeslagen weg om de balans te zoeken tussen het scheppen van de voorwaarden voor structureel betere prestaties, passend bij een eersteklas club, met tegelijkertijd handhaving van die elementen die ’t Spandersbosch tot de andere vereniging van ’t Gooi maken.
 
Ton Speet
Voorzitter
 

28-3-2010
Van het bestuur
 
Ons complex ziet er weer
fantastisch uit!
 
Beste leden en ouders van jeugdleden,
 
De tweede helft van de competitie is inmiddels weer in volle gang. Vergeten is alweer die koude winter; vandaag, zaterdag 27 maart, was het prima hockeyweer. Dat werd dan ook fanatiek gedaan. Vanaf ’s ochtends 08.00 uur (de trimhockeyers) tot 17.45 uur (jongens A1 en A2) aan toe. Helaas moeten we het nog steeds doen met drie kunstgrasvelden (je zult er als club zijnde mee gestraft worden!), maar binnenkort, als de temperatuur goed blijft zonder al teveel regen, komt daar uiteindelijk het 2e waterveld bij. Voordeel is dan dat onze thuis spelende teams beter over de dag verspreid aan de bak kunnen, zodat de tot laat op de dag ingeplande wedstrijden amper meer zullen voorkomen.
 
Onze accommodatie is dan voorlopig klaar: vier kunstgrasvelden, een tribune, een terras met volop banken en tafels, een grotendeels gerenoveerde kleedruimte en een up to date clubhuis. De Spandersbosch-banken zijn onlangs opgeknapt door Erik Maartense en geven het ‘benedenterras’ weer een fraaie aanblik! Een wens is dan nog een filmtoren bij het nieuwe waterveld, en een hek om het natuurgrasveld. Dit laatste is een behoorlijke klus: het maandelijkse klusteam van ’t Spandersbosch heeft vandaag een 175 m lange greppel gegraven, hierin wordt komende week een hek geplaatst, zodat de konijnenoverlast definitief tot het verleden zal behoren. Het grasveld willen we daarna een renovatiebeurt geven. Het zal niet veel voorkomen, maar toch zal er bij tijd en wijle nog eens op gras moeten worden gespeeld, dan gebeurt dat in ieder geval op een mooie strakke mat. Het zou fijn zijn als we er met z’n allen voor zorgen dat onze mooie accommodatie ook mooi blijft. Geen rotzooi in de dug-outs na trainingen en wedstrijden en afval in de prullenbakken!
 
Het hockey is dus weer in volle gang, dat geldt ook voor de feesten. Zondag 14 maart was er dankzij het SEC een supergezellige td, zaterdagavond 20 maart was er dankzij het JEC een zeer geslaagd A/B feest, en vrijdagavond 26 maart was er een gezellige wijn/ kaas avond, georganiseerd door de clubhuiscommissie, geassisteerd door Joost!Wijn, met als doel de vele commissieleden die ’t Spandersbosch heeft eens in het zonnetje te zetten. De commissieleden, de vrijwilligers, geen vereniging kan zonder. En dat geldt ook voor ’t Spandersbosch. De vele verschillende afdelingen van onze vereniging zijn continu in beweging. En om deze bewegingen te stroomlijnen zijn vele helpende handen nodig. En of we het nu over de bar hebben, door de week overdag en in het weekend, of over de kluscommissie, de jongste jeugdcommissie, de ledenadministratie, de materialencommissie of wie dan ook, ze staan er toch maar allemaal. En dat is ook iets om trots op te zijn!
 
Hartelijk dank allemaal!
Namens het bestuur,
 
Rolf Jonckers
Bestuurslid accommodatie & clubhuis
 

22-3-2010
Van het bestuur
 
Bardienst zaterdag tweede deel van het seizoen!
 
Beste ouders van jeugdleden,
 
Ook dit hockeyseizoen is het clubhuis gedurende de trainingsuren overdag open. Niet in de eerste plaats om baromzet te maken, maar vooral om voor onderdak voor de kinderen en ouders te zorgen bij slecht weer of calamiteiten.  
Om een goede clubhuisbezetting te krijgen is er een schema gemaakt dat u hier kunt downloaden, waarbij iedere ouder is ingedeeld voor een bepaalde dienst. Als dat moment niet uitkomt dient de aangewezen persoon zelf iemand van de lijst te bellen en te ruilen. Tevens vindt u hier een eenvoudige handleiding hoe te handelen. Vanaf 20.00 uur wordt het clubhuis overgenomen door Peter Bouwmans, onze clubhuisbeheerder.
 
Uw hulp wordt gevraagd voor tijdstippen die U niet altijd goed zal uitkomen. Van de andere kant, we zijn met velen, dus het aantal clubhuisdiensten zal gering zijn.
 
Hartelijk dank voor Uw medewerking! Vriendelijke groet, Namens hockeyvereniging ‘t Spandersbosch René van Hattum, manager jeugd Peter Bouwmans, clubhuisbeheerder Rolf Jonckers, bestuurslid accommodatie
 

28-2-2010
Van de voorzitter
 

 ’t Spandersbosch: met een hernieuwd bestuur de tweede helft van het seizoen in!
In mijn vorige stukje van de voorzitter heb ik u op de hoogte gesteld van het feit dat Jeroen Weites om gezondheidsredenen het bestuur helaas met onmiddellijke ingang heeft moeten verlaten. In de door de ALV goedgekeurde nieuwe hockeystructuur was Jeroen verantwoordelijk voor Hockeyorganisatorische zaken en  is  Jort Kooijman bestuurslid Hockeytechnische zaken. De omslag van de oude (met het onderscheid tussen Hockey junioren en Hockey senioren) naar de nieuwe structuur moet vooral zorgvuldig gebeuren, zodat er geen zaken tussen wal en schip raken en vanaf het eerste moment gestroomlijnd gaan lopen.  In dat verband kon ik u toen tevens melden dat Arno Wezenaar  als projectmanager met beslissingsbevoegdheid tijdelijk aan het bestuur wordt toegevoegd om met alle betrokkenen deze nieuwe structuur in detail te gaan uitwerken.
Het doet mij veel genoegen om u nu in aanvulling daarop te kunnen mededelen dat Fred Pangemanan, sinds dit seizoen actief als trainer bij meerdere van onze jeugdteams, graag de uitdaging van Bestuurslid Hockeyorganisatorische zaken op zich gaat nemen. Fred is geboren en getogen Hilversummer, die een ruime sportervaring heeft en onder andere werkzaam is als zelfstandig loop- en conditietrainer. Sinds enkele jaren is Fred binnen de hockeysport actief als lid van het begeleidingsteam van Laren dames-1 (Hoofdklasse). Fred heeft veel affiniteit met sportorganisatorische zaken en voelt zich zeer thuis op onze vereniging. Hij zal ook als trainer actief blijven, naast zijn bestuurslidmaatschap. Wij heten Fred van harte welkom en wensen hem alle succes in zijn nieuwe rol.
Met de ook vorige keer aan u gecommuniceerde toetreding van Ruurd Buitenhuis als bestuurslid Vrijwilligers, Evenementen en Communicatie is het bestuur daarmee weer op volle sterkte. Uiteraard zal de ALV zich in het voorjaar formeel over deze benoemingen kunnen uitspreken.
Nu wij van de sneeuw in de drup zijn geraakt (als ik zo naar buiten kijk), staan wij aan de vooravond van de tweede seizoenshelft. Door vele teams is er gezaalhockeyd en zeker niet zonder succes. Zo zijn de mannen van JD1 (1ste klasse) en JD3 (3e klasse) kampioen geworden, een klasseprestatie! Proficiat jongens!
Om volop van onze nieuwe waterveld voor het clubhuis te kunnen gaan profiteren zal het weer zich van een betere kant moeten laten zien. Het moet een periode aaneengesloten droog (en niet te koud) zijn om de e-layer (de zwarte onderlaag die u nu ziet als u over de velden tuurt) daar waar nodig te vernieuwen. Wij duimen uiteraard voor goed weer, want dan is ons complex echt af! Overigens nu al een groot compliment aan alle hardwerkende en vaak handige mensen die alles zo schitterend hebben aangelegd: tribune, speeltuin, fietsenstalling en keurige borders, alles ziet er geweldig uit! En wat te zeggen van de schitterende banken op het terras, waar menig lid of team een steentje aan heeft bijgedragen. Laten wij met ons allen, leden, ouders, trainers en coaches, nu ook onze verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat het complex ook mooi blijft. Neem uw troep mee als u de dug-out en het veld verlaat en raap eens een blikje, flesje of papieren verpakking op als  iemand dat blijkbaar heeft menen te moeten achterlaten. Want het complex, dat bent u zelf!
Vooruitlopend op de herstart met de werkzaamheden van het waterveld attendeer ik u nu reeds graag op de officiële opening van onze nieuwe KG-velden, op zaterdag 22 mei (de zaterdag van Pinksteren). Wij zullen deze opening dan graag koppelen aan het ouder/kind-toernooi, dat die ochtend zal plaatsvinden. Immers, wij leggen de velden allereerst aan voor onze jeugd, en zij mogen het dan ook mede openen, uiteraard!
Kunt u niet zo lang wachten op een volgend feestje, dan bent u zeker van de partij op zondag 14 maart, als het SEC ons trakteert op een heuse Après-Ski-Party!
Graag tot dan, of eerder op ons mooie complex.
Ton Speet
Voorzitter

 

31-1-2010
Van de voorzitter
 
’t Spandersbosch: een club in beweging in een sport in beweging met een bestuur in beweging!
Eind januari is altijd het weekeinde dat het Nationaal Hockey Congres wordt georganiseerd, bij de hoofdsponsor van de KNHB, Rabobank in Utrecht. Ook dit keer was er een stevige afvaardiging van ’t Spandersbosch, zowel bij het ‘bestuurderscongres’ als bij het jeugdcongres. Goed om daar de laatste landelijke ontwikkelingen ‘op te snuiven’. Zo was onze aankomende voorzitter van NOC/NSF daar om de Olympische ambities van Nederland toe te lichten. Dat kan ook de hockeysport in ons land weer een stevige impuls geven. En de Utrechtse wethouder van sport kwam uiteenzetten dat zijn stad veel investeert in sport, onder meer door de aanleg van een multifunctioneel sportcomplex (met onder ander één hockeykunstgrasveld) bijna in de binnenstad, waar 16 uur per dag 7 dagen in de week gesport gaat worden. Het aantal hockeyers is weer toegenomen tot net iets boven het mooie getal 222.000 en de verwachting is nog steeds dat wij hard op weg gaan naar de 250.000! Maar het alleraardigste van je een dagje ‘onderdompelen’ tussen een pakweg 500 hockeybestuurders is dat je vaststelt dat we ontzettend veel gemeen hebben en enorm veel van elkaar kunnen leren. Gelukkig werken wij al heel wat samen met enkele clubs uit de omgeving, in een enkel geval zeer geregeld (met Laren bijvoorbeeld) en soms om incidenteel ervaringen uit te wisselen (denk aan Naarden, Huizen, etc.). Aardig is dat de campagne Sportiviteit & Respect (S&R), die door ‘onze eigen mensen’ een paar jaar geleden is ontwikkeld, nu gretig aftrek vindt bij verenigingen in het hele land. Wellicht nog belangrijker in dat verband is de stelling van een afgevaardigde van het district Midden-Nederland, die met zekerheid beweerde dat de niet altijd even goede naam die ’t Spandersbosch op het gebied van S&R indertijd volgens haar had, nu sinds een jaar of twee zienderogen verbetert. Het eerste geeft te denken, het tweede hoop. En wij zijn er allemaal, spelers, ouders, coaches en trainers en supporters, verantwoordelijk voor dat wij hierin onszelf verder gaan verbeteren.

Ook op het bestuursfront is er nieuws, met helaas een minder leuke aanleiding. Jeroen Weites, onze bestuurder Hockeyorganisatorische zaken, heeft zich vanwege gezondheidsredenen gedwongen gevoeld, met pijn in zijn hart, zijn bestuursfunctie met onmiddellijke ingang neer te leggen. Graag dank ik Jeroen voor alle inspanningen voor de jeugd van onze vereniging in de afgelopen twee jaar. Zeer triest dat dit zo moet lopen, maar niets is belangrijker dan je gezondheid, dus alle begrip voor de beslissing van Jeroen. Uiteraard betekent dit dat de ontstane vacature moet worden ingevuld. Dat zullen wij doen vanuit de nieuwe hoofdstructuur die tijdens de laatste ALV van november jl. is goedgekeurd, waarbij wij een bestuurlijke splitsing maken tussen Hockeytechnische zaken en Hockeyorganisatorische zaken. De bedoeling is om dit nieuwe ‘hoofdontwerp’ in deze maanden verder in detail uit werken, zodat wij met de ingevulde aangepaste structuur vanaf het nieuwe seizoen op volle kracht door kunnen. Ik ben zeer gelukkig met het feit dat Arno Wezenaar, ervaren hockeyer uit Veteranen A en lid van onze TC, bereid is gevonden om, in nauwe samenwerking met Jort Kooijman (bestuurslid Hockeytechnische zaken) en met de hopelijk spoedig gevonden opvolger van Jeroen als bestuurslid Hockeyorganisatorische zaken, deze nieuwe structuur in detail te gaan uitwerken. Arno zal daarbij als projectmanager met beslissingsbevoegdheid tijdelijk aan het bestuur worden toegevoegd, waarbij hij verantwoording aflegt aan de voorzitter. Uiteraard zullen alle functionarissen die zich momenteel op enigerlei wijze met hockeytechnische en –organisatorische zaken bezighouden, in de verdere uitwerking worden betrokken. Zo kunnen wij samen onze toekomstige organisatie vormgeven, die ons ook op hockeygebied weer die eersteklas club kan doen zijn.

Wellicht denkt u, nu twee vacatures in het bestuur? Want met het vertrek in november van Roy Beek als bestuurder Communicatie was de (inmiddels iets uitgebreide) bestuurspositie van ‘Vrijwilligers, Evenementen & Communicatie’ vacant. Ik kan u tot mijn genoegen melden dat Ruurd Buitenhuis (tja, Veteranen A wordt hofleverancier!) deze functie graag gaat oppakken. Ruurd heeft zich de afgelopen jaren al meer dan verdienstelijk gemaakt in de jongste jeugd (waar hij voorlopig overigens graag mee doorgaat!). De eerste taak voor Ruurd zal zijn om aan deze drie deelgebieden nader invulling te geven, in overleg met alle betrokkenen. Uiteraard zijn zowel de formele benoeming van Ruurd als die van Arno voorbehouden aan de ALV. Vooruitlopend op de voorjaarsledenvergadering gaan beide heren, zoals u begrijpt, wel reeds aan de slag. En dus heet ik ze ook van harte welkom in het bestuur.

Ten slotte wijs ik u graag op de reclamebordenactie, die deze maanden ertoe gaat leiden dat onze nieuwe velden door vele borden omzoomd zullen worden. De eerste borden zijn verkocht, waarmee het spits is afgebeten. Er zijn mooie prijzen te winnen, dus zet u(w team) schrap. Binnenkort hoort u er meer van!

Graag tot binnenkort, op hopelijk weer een groen complex!

Ton Speet
Voorzitter

 

11-1-2010
Van de voorzitter
 

Zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie met Kick-off Reclamebordenactie

Het sneeuwde volop, maar dat weerhield vele leden er niet van om de gang naar het clubhuis te maken voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 10 januari jl. Door de sneeuw werd nog maar eens onderstreept wat voor een schitterend complex hebben, dat zich de winterse omstandigheden goed liet aanleunen.

Binnen, in een gezellig vol clubhuis, waren bubbels en een permanente stroom goed verzorgde heerlijke hapjes, omlijst door de prettige klanken van het geweldige trio De Groeten Thuis; dank weer aan al diegenen, achter en om de bar, die het mogelijk maakten. En buiten op het terras, tegen het decor van het schitterende verlichte winterse landschap, onthulde het oudste aanwezige lid Paul Bruining het eerste reclamebord, dat de actie ‘Kleed onze nieuwe kunstgrasvelden aan met uw reclamebord’ van start doet gaan. De bedoeling is dat ieder team in de komende maanden ten minste één reclamebord voor langs de nieuwe velden gaat verkopen. Dat levert een mooi aanzien en de noodzakelijke middelen voor onze vereniging op. En voor de teams die de meeste borden verkopen liggen er prachtige prijzen in het verschiet. Wat dacht je er als jeugdteam van om geheel in een nieuwe outfit te worden gestoken, of een heuse interland bij te wonen? Of een eigen clinic mee te maken? En de best presterende seniorenteams kunnen wijn gaan proeven bij Joost ! Wijn of gezellig barbecueën met Stan Hofstee, Meatsaver.

Kijk voor alle informatie op de speciale site www.kg34.nl.

Hiermee is maar weer eens onderstreept dat wij onze naam van ‘de andere club in ’t Gooi’ met recht waarmaken!

Graag tot in de zaal of binnenkort langs de – dan groene - nieuwe velden, omringd door kleurrijke reclameborden.

Ton Speet

Voorzitter
 

29-12-2009
Van de voorzitter
 
’t Spandersbosch – in 2010 wordt alles nóg anders!
Een witte kerst, dat is wat vele mensen zichzelf en hun dierbaren toewensen en dat is wat wij dit jaar kregen. Ik hoop van harte dat u van de Kerstdagen heeft genoten; met ruim tijd voor familie en vrienden en afstand nemend van de dagelijkse drukte, op school, op het werk of – zelfs – op of rond het hockeyveld. Ook voor uw voorzitter weer eens gelegenheid om met wat meer rust na te denken over onze – eersteklas – club. En ik had daarbij een visioen: in 2010 wordt alles nóg anders!

In 2010 zetten wij al diegenen die keihard in touw zijn om onze club te organiseren, permanent in het zonnetje. De laatste dagen van het eerste decennium van deze eeuw, tussen de 2000 mooiste hits allertijden door, bieden een uitstekend moment om met nadruk al diegenen te bedanken, die dag in dag uit voor onze club actief zijn, om alles op rolletjes te laten verlopen. Of het nu gaat om de website, de nieuwsbrieven, het clubhuis, de (nieuwe) velden, het terrein, de trainingen, de selecties, de wedstrijden, de Thé Dansants, de Mininacht, het A/B-feest, het Ouder/kind-toernooi, het Super-C-toernooi, het Trimmerstoernooi, de Nieuwjaarsreceptie, de fluitisten, de ledenadministratie, de nieuwe bitjes, de financiën, de sponsors, de businessclub, de stichting, de materialen, de speeltuin, de bar, de keuken, het schoonhouden van dit alles, etc. etc., altijd staan er mensen klaar om dat op te pakken. En te regelen. En soms gaat er wel eens iets fout, ook dat komt in onze vereniging van bijna 1.200 leden wel eens voor (!). Of het nu gaat om de scheidsrechter die shoot niet zag, de coach die maar niet snapt dat juist uw kind het verschil tussen winnen en verliezen kan maken, de trainingscoördinator die uw kind niet geselecteerd heeft. Maar mocht u het ergens niet mee eens zijn, dan kunt u uiteindelijk altijd weer bij iemand anders, vrijwel altijd ook een vrijwilliger, terecht, om daar uw verhaal kwijt te kunnen. Het is toch geweldig, dat wij zo met z’n allen deze onderneming (want daar mag je langzamerhand wel over spreken) lekker draaiende houden. Ik hoop namens alle leden en ouders van jeugdleden van ’t Spandersbosch, dat wij in 2010 weer op u mogen rekenen.

Mijn visioen houdt in dat wij alles in 2010 nóg beter doen (want met alles nóg anders  bedoel ik alles nóg beter). En daarvoor bestaat eigenlijk een heel eenvoudig middel. Op dit moment hebben wij rond de 150 tot 200 echt actieve leden of ouders (dan reken ik af en toe een wedstrijdje fluiten, een bardienst draaien, of naar een uitwedstrijd rijden niet mee; dat doet iedereen af en toe). Met 1.200 leden, waarvan ongeveer 850 jeugdleden, hebben wij een fantastisch reservoir van 350 volwassen leden en om en nabij 1.700 ouders die wat voor de club kunnen betekenen. En al die méér dan 2000 mensen hebben specifieke kwaliteiten, op het veld, ernaast, in het clubhuis, tussen het groen, in de organisatie, etc.

Mijn voorstel is dat u eens bespreekt met uw partner, de coach of teamouder van uw team, of met iemand anders actief voor ’t Spandersbosch, hoe wij samen als vereniging nog beter kunnen profiteren van uw talenten. Geheel vrijblijvend kunt u dat reeds doen op 10 januari a.s., als vanaf 16.00 uur de Nieuwjaarsreceptie plaatsvindt. Staat het weer dat toe, dan worden er ook nog wat wedstrijdjes gespeeld, waarna wij in het clubhuis genieten van bubbels, wat hartigs en van elkaars nieuwjaarswensen. Het geheel zal muzikaal omlijst worden en er ook zal de aftrap plaatsvinden van onze reclamebordenactie, waarin ieder team wordt uitgenodigd om ten minste één reclamebord voor langs onze nieuwe velden te verkopen. Voor het team dat de meeste verkoopt, geldt en prachtige prijs, dus deze uitdaging kunnen jullie niet laten lopen! Meer hierover op 10 januari. Dan openen wij het jaar dat wij alles nóg anders gaan doen. Bijvoorbeeld door samen de schouders eronder te zetten. En dan helpt het, dat wij in 2010 onze twee nieuwe kunstgrasvelden werkelijk gaan openen. Zo hebben wij een van de mooiste complexen van midden-Nederland.

Ik wens u een goede, gezellige jaarwisseling en een zeer gezond, gelukkig, sportief en actief 2010. Tot op 10 januari!

Ton Speet
Voorzitter

 

16-12-2009
Gelukkig nieuwjaar
 


Zondag 10 januari 2010 vanaf 16.00 uur nodigt het bestuur u van harte uit om in het clubhuis het glas te heffen op het nieuwe jaar,

met muzikale omlijsting van De Groeten Thuis


 

14-11-2009
Van de voorzitter
 
’t Spandersbosch - de andere club in ’t Gooi!
De Algemene Ledenvergadering van 9 november jl. was goed bezocht, zeker in de wetenschap dat er geen besluitvorming over de aanleg van kunstgrasvelden plaatsvond. Immers, dat brengt leden wel in beweging! (bent u ook zo trots op dat uitzicht vanaf ons terras?)
Met een goed gevulde zaal van ruim 60 leden en ouders was het vereiste quorum meer dan gerealiseerd. Zoals u op deze site kunt lezen hebben wij daar afscheid genomen van twee bestuursleden: Roy Beek, die zich ruim vier jaar heeft ontfermd over de portefeuille Communicatie, inclusief de lancering van twee nieuwe sites en inherent daaraan het stopzetten van De Boschbode. Fantastisch dat iemand die hockey als sport en ’t Spandersbosch als club heeft leren kennen via zijn hockeyende dochter Bodine, zo zijn bijdrage heeft geleverd. Wouter Endert, die de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor Hockey Senioren, is juist een hockeydier in hart en nieren. Wouter heeft de degradatie van heren 1 met twee petten op (van bestuurder en van speler) doorstaan en ook de weg naar boven weer gevonden. Wouter heeft eraan gewerkt dat het aantal seniorenteams weer echt toeneemt en daarmee ook de sfeer op de zondagen. Dit, mede door het enthousiaste werk van het SEC, wat zondag 8 november maar weer eens werd onderstreept met een druk bezochte TD die zijn weerga niet kende.
Roy en Wouter, oprecht dank voor jullie inspanningen!

Aan de vacature die ontstaat door het vertrek van Roy hebben wij op dit moment helaas nog geen invulling kunnen geven. Kent u goede kandidaten, dan houden wij ons aanbevolen, waarbij van belang is dat het bestuur de portefeuille graag wil uitbreiden tot ‘Communicatie, Vrijwilligers en Evenementen’.
Als opvolger van Wouter Endert is Jort Kooijman als bestuurslid aangetreden. Jort heeft hockey- en TC-ervaring opgedaan bij zijn oude vereniging De Graspiepers in Drachten en heeft twee jaar geleden de overstap naar ’t Spandersbosch gemaakt met zijn vriendin Jelly van der Veen (inmiddels een vaste waarde in dames 1). Na een seizoen heren 2 is Jort nu in Veteranen A actief. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes als bestuurslid.
Jort mocht, samen met Jeroen Weites, meteen ‘aan de bak’ om de visie van het bestuur op de organisatie van breedte- en prestatiehockey te geven. Dit, in aansluiting op het door het bestuur gepresenteerde en door de ALV onderschreven visiedocument, dat u vanaf nu permanent op deze site aantreft. Altijd goed om je missie en ambitie in twee A4-tjes samen te vatten.
Hoe om te gaan met breedte- en prestatiehockey is een vraagstuk waar vele hockeyverenigingen mee worstelen, weet ik uit eigen ervaring. Ik mocht onlangs bij de KNHB nog ruim 20 voorzitters begeleiden in een discussie daarover. Ook wij moeten daar zorgvuldig mee omgaan, uitgaande van het specifieke karakter en de kracht van onze vereniging (de andere club…). Wij hebben ons daarbij graag laten inspireren door een advies van de daarvoor ingestelde projectgroep, dat in essentie door het bestuur is overgenomen.
De leidende boodschap is dat wij prestatiehockey willen verankeren in breedtehockey. Anders gezegd: zonder een gezonde, goede breedte, geen prestatie. Daarbij zullen wij hier en daar een tandje moeten bijstellen, want de afgelopen jaren is gebleken dat wij anders onze structurele doelstelling van eersteklas club niet kunnen waarmaken. En dat is weer nodig om voldoende hockeytalent aan ons te kunnen blijven binden. Overigens zijn wij daar al druk mee bezig, wat onder andere blijkt uit de sterke toename van het trainersbudget in de laatste paar jaar. Daarnaast is het gewenst om een duidelijker onderscheid te maken tussen hockeyorganisatorische en hockeytechnische zaken. In de aansturing vanuit het bestuur zal de aloude tweedeling tussen jeugd en senioren daarom worden verlaten. Jeroen Weites gaat zich richten op hockeyorganisatie (inclusief essentiële voorwaardenscheppende functies scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat en materialen) en breedtehockey. En Jort gaat eerstverantwoordelijke worden voor hockeytechnische zaken en prestatiehockey. Onder verantwoordelijkheid van beide hockeybestuurders komt een alomvattend hockeytechnisch plan tot stand, waarbij de samenhang en afstemming tussen alle hockeyvormen en functies geborgd zal worden. Daarnaast is, in samenspraak met de ledenvergadering, besloten om een klankbordgroep in te stellen, die regelmatig toetst en het bestuur adviseert over hoe breedtehockey en prestatiehockey invulling krijgen en elkaar kunnen versterken.
Een heel verhaal, om u te informeren over de aanpassingen in de structuur en de aansturing van het hockey, de core business van onze club. Overigens hoort hierbij een nuchtere, relativerende opmerking: een organisatiestructuur is absoluut niet zaligmakend en deze sluit nooit 100% aan op de eisen die de omgeving stelt. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen elkaar weten te vinden en inspireren, in het gezamenlijk constructief werken aan het waarmaken van onze doelstellingen, waar wij ook daadwerkelijk in geloven. In de komende maanden zullen Jeroen en Jort graag samen met alle betrokkenen nader ‘menselijke’ invulling gaan geven aan deze organisatie. Wilt u daaraan een bijdrage leveren, dan bent u van harte welkom. Want daar ligt de kracht van onze club: samen bouwen aan een robuuste toekomst!

Ton Speet
Voorzitter


 

 

13-10-2009
Van de voorzitter
 
Ik zie het groen voor mijn ogen!
In mijn voorgaande ‘stukje van de voorzitter’ had ik het over het uitzicht op een tijdelijke zandvlakte. Als u nu op de club komt, dan beginnen zich daar twee prachtige nieuwe kunstgrasvelden af te tekenen. Het zand en vervolgens het asfalt maken plaats voor een echt – kunstmatig - groen uitzicht, vanuit ons clubhuis. Van de aannemer hebben wij begrepen dat wij goed op koers liggen. Nu duimen dat de komende weken nog veel droge herfstdagen brengen, want dan hebben wij zicht op de nieuwe velden begin november! Daarmee hebben wij samen een fantastische prestatie neergezet, een club als ’t Spandersbosch – de andere club in ’t Gooi – waardig.

De afgelopen weken is er weer veel gebeurd, ook op hockeygebied. En het goede nieuws is dat wij met z’n allen aanzienlijk méér punten hebben weten te verzamelen dan vorig jaar. Wij investeren steeds meer in hockeyplezier en –opleiding en dan volgt de prestatie min of meer vanzelf. Bij de jeugd geldt dit voor vele teams, of het nu gaat om prestatie- of om breedtehockey. Om te beginnen alle miniteams (en dat zijn er heel wat, nu wij op het punt staan onze kunstgrascapaciteit uit te breiden), die training krijgen van maar liefst vier ervaren trainers. Dat gaat zich op termijn uitbetalen!
Alle eerstelijns meisjesteams, A1/B1/C1/D1, hebben zich naar de topklasse geknokt: een uitstekende prestatie, die wij in lange tijd niet hebben gekend. En ook bij de jongens beginnen de successen zich aan te dienen, want jongens A1, B1 en D1 hebben de eerste klasse weten veilig te stellen. Een waar proficiat voor al deze jeugdteams, inclusief de niet genoemde teams met prima resultaten. Uiteraard ook voor jullie trainers en coaches en al die andere mensen die vele uurtjes per week in touw zijn om alles op rolletjes te doen lopen, een groot compliment. En natuurlijk gaat er wel eens wat fout. Door het op het laatste moment (deels tijdelijk) wegvallen van twee trainers moesten alle zeilen worden bijgezet om alles in goede banen te leiden. Een geweldige klus, die goed is geklaard. Op dit moment wordt er ook hard gewerkt aan het verbeteren van de trainingen van de lagere teams. Wij hopen dat hierin na de herfstvakantie zichtbare progressie is opgetreden. En dan noem ik graag de lancering van het spelervolgsysteem, Hockey Academy. Daarmee hebben de trainers een uniek hulpmiddel in handen,  om ieder speler individueel gedurende het seizoen te volgen. In het najaar zal een train-de-trainer-avond met focus hierop worden georganiseerd. Ook zal binnenkort een specifieke train-de-coach avond worden gepland, met de nadruk op hoe je coacht, welk systeem wordt gespeeld, hoe motiveer je kinderen, hoe ga je om met blessurepreventie, wat wordt er verder van je verwacht, etc.

Bij de senioren heeft heren 1 de positieve draad te pakken, met de volle winst uit de eerste vijf wedstrijden. De streekderby tegen Naarden gaf aan dat het niet altijd vanzelf gaat, maar ook je mindere (uit)wedstrijden moet je winnen en dat deden onze heren. Ook dames 1 kwam zeer goed uit de startblokken. Staat nu op een gedeelde eerste plaats, ondanks het eerste verlies van afgelopen zondag. Helaas ondervindt dames 2 dat de promotie inderdaad hogere eisen stelt. Toch geven enkele wedstrijden die nipt werden verloren aan dat het er best in zit, als je zelf je goede veldspel maar in doelpunten omzet. Heren 2 draait met een vijfde plaats lekker mee, nadat zij afgelopen jaar op miraculeuze wijze aan degradatie wisten te ontkomen. Verder zijn wij uitermate gelukkig met maar liefst vijf damesteams (naast twee veteranenteams, waarvan A zich na promotie weer bovenin de stand heeft genesteld!); een luxe die wij ons lang niet konden veroorloven. Wij hopen op promotie van dames 3 en ook heren 3 heeft zich bovenin het linkerrijtje gemeld! En dan de herenveteranen: maar liefst vijf teams in zo’n beetje alle leeftijdscategorieën, die gezellig (en soms wat luidruchtig) hun wedstrijden spelen. Onze A-mannen lijken een stevige middenmoter te worden (ook dat was vorig jaar anders…) en B heeft zich op de eerste plek gerangschikt. Als het over plezier gaat, dan noem ik graag nog onze trimmersgroepen, op zaterdagochtend (heren), woensdagochtend (dames) en maandagavond (gemengd). Gezond sportief met stick en bal in een prima sfeer en daarna een lekker drankje aan de bar! Wij hebben andere jaren gekend, dus laten wij dit samen volhouden!

In mijn inleiding had ik het over groen: alle lichten staan op groen voor een aantal zeer gezellige zondagen, nu het SEC op volle toeren draait. Geweldig die TD’s van afgelopen weken, en zij hebben nog meer voor ons in petto, om te beginnen aanstaande zondag. Maar ook als de nieuwe velden er begin november zo ongeveer liggen, zullen zij ons weer verrassen. Wat mogen wij ons gelukkig prijzen met dit team van enthousiaste seniorleden!

Over gelukkig gesproken: uit betrouwbare bron vernam ik dat joost ! wijn, hoofdsponsor van onze vereniging (dames 2 draagt zijn naam!) in de zeer competitieve landelijke verkiezing van de wijnwinkel van het jaar Brons heeft gescoord! Dus ziet u Joost Jaartsveld van veteranen A de komende weken met een grote glimlach op het gezicht rondlopen, dan weet u waar het aan ligt. Mede namens u feliciteer ik Joost hiermee van harte!

Graag tot binnenkort, langs (bijna) vier kunstgrasvelden!

Ton Speet
Voorzitter

 

1-10-2009
Update aanleg kunstgrasvelden
 

Er zijn inmiddels een aantal weken van de aanleg van de kunstgrasvelden achter de rug. Na het inrichten van het werkterrein, het frezen van de graszoden, de aanleg van de beregeningsleidingen, het plaatsen van de lichtmasten, het realiseren van diverse bezinkputten t.b.v. een goede drainage, is men de afgelopen twee weken begonnen met het leveren en aanbrengen van zand voor de onderbouw van de velden.

Deze onderbouw is inmiddels goegekeurd door ISA Sport, een onafhankelijk keuringsbureau dat door haar keuringen de aanleg van goede en veilige sportvoorzieningen garandeert.

Na goedkeuring van de onderlaag van zand is men begonnen de berg lavarubber, die al weken bij het clubhuis lag, aan te brengen bij het zandkunstgrasveld.

Inmiddels zijn ook de betonnen opsluitbanden voor de velden geleverd. Na plaatsing hiervan gaat men de lavafundatie leveren en aanbrengen voor het waterveld.

Ondertussen wordt ook het zand geleverd t.b.v. de fietsenstalling en de tegelpaden, waarna men kan beginnen met bestraten. Wat dit betreft zal één en ander eind september/begin oktober klaar zijn.

Het geheel heeft dan in grote lijnen vorm gekregen. Het kunstgras voor het zandveld kan dan worden gelegd, de Elayer (de rubberen ondermat) voor het waterveld kan worden aangebracht. Voor beide werkzaamheden is het wel belangrijk dat de weersomstandigheden goed blijven, niet al teveel regen zou helpen voor een goede voortgang van de werkzaamheden, zodat het werkschema kan worden gevolgd.

Daarna begint de afwerking: het plaatsen van hekwerken, de fietsenstalling, het aansluiten van de electrakasten, het aansluiten van de besproeingsinstallatie, doelen, dugouts, ballennetten. In deze laatste fase wordt ook de mat van het waterveld gelegd en kunnen de laatste keuringen door ISA Sport plaatsvinden. Als alles mee blijft zitten hoopt de aannemer de klus einde week 44 op te leveren
 

6-9-2009
Van de voorzitter
 

Seizoen 2009/2010: een nieuw seizoen, met heel veel nieuws!
Het spits is er weer af: vrijwel iedereen, van de jongste jeugd tot de Veteranen, heeft de stick weer ter hand genomen. De trainingen zijn weer in volle gang, met zowel dames 1 (Elmarie Ferreira) en heren 1 (Jan Daan de Waard) onder leiding van een nieuwe trainer/coach. Wij wensen hen alle succes in dit drukke seizoen. Want het is drukker dan ooit, met inmiddels ongeveer 1.130 leden! Vandaar een groot compliment aan al diegenen die, meestal geheel belangeloos, weer in touw zijn om te zorgen dat alles op rolletjes loopt. En natuurlijk gaat er wel eens iets fout, maar met ieders betrokkenheid lossen wij dat samen op. Het is mijn grootste wens voor dit seizoen dat alle leden en ouders inzien dat die vrijwilligers hun stinkende best doen voor dezelfde leden en ouders. Ik kan mij helaas niet aan de indruk onttrekken dat niet iedereen zich dat altijd voldoende realiseert. De club, dat bent uzelf!

Het zal voor ons allen wennen zijn aan de nieuwe spelregels. Tijdens het sprankelende EK in het Wagenerstadion was te zien dat het spel daardoor sterk aan attractiviteit en snelheid wint. Maar de toepassing van de nieuwe regels is niet altijd even simpel, dus ik roep eenieder (en niet alleen de scheidsrechters) op hen goed te doorgronden. Ook in het clubhuis zijn flyers met de essentie van de regelaanpassingen te vinden, maak er gebruik van!
Wat ook nieuw is, is Hockey Republic (HR) als kledingsponsor, die ons allen in het nieuw heeft gestoken. Prachtige shirts uit een even prachtige winkel aan de Sint Vitusstraat in Bussum. Bent u daar nog niet geweest om uw shirt (of dat van uw kind) op te pikken, doe het dan snel. Allereerst draagt u dan het enige officiële clubtenue en daarnaast is het een genot om als hockeyliefhebber die winkel te bezoeken. U vindt er een hockeyassortiment dat zijn weerga niet kent en de sticks kunnen ter plekke op het indoorveld worden uitgeprobeerd. De zakelijke afspraak hierbij is dat alle sponsorkleding die voor onze teams wordt aangeschaft, via de sponsorcommissie bij HR besteld wordt. Dat is geen straf, want HR kan ons op aantrekkelijke voorwaarden van onze hockeyspullen voorzien. Bent u van plan iets voor uw team of dat van uw kind te doen in deze sfeer, neem dan dus even contact op met Madelon Milhado ([email protected]) of Patrick van Leur ([email protected]). Zij denken graag met u mee.

De aanleg van onze nieuwe velden kunt u nauwgezet via de site volgen, of gewoon met eigen ogen aanschouwen op ons complex. Vrijdag 4 september is er door alle direct betrokkenen bij de aanleg, zowel van binnen als van buiten de vereniging, geklonken op het heugelijke feit dat de spade nu echt de grond in is gegaan. Elders op deze site treft u een foto aan, waar ik samen met wethouder Jan Rensen van de gemeente Hilversum het glas daarop mag heffen. Symbolisch voor de goede samenwerking met alle partijen, gemeente Hilversum, GNR en zeker niet te vergeten onze sportieve collega’s van de Hilversumsche Cricket, die letterlijk ruim baan voor ons gemaakt hebben. Wij waren zeer verheugd met de speech van Hans Kalfsterman namens het bestuur van Cricket, waarin hij ons onder andere een mooi wandbord met inscriptie, ter herinnering aan een jarenlang prettig verblijf op deze plek, aanbood. Dat zal een mooi plaatsje krijgen in ons clubhuis en wij wensen Cricket nu al veel succes op hun nieuwe locatie op Berenstein, waar zij vanaf volgende zomer hun sport zullen bedrijven.
Op dezelfde bijeenkomst hebben wij van onze aannemer Oranjewoud begrepen dat de aanleg van de nieuwe velden prima op koers ligt; het weer heeft tot nu toe goed meegewerkt. Als alles volgens wens/planning blijft lopen, zal de nieuwe ondergrond rond 1 november betreden kunnen worden. Tot dat moment zal het, zoals u ongetwijfeld begrijpt, voor iedereen soms even behelpen zijn. We hebben beperkte trainings- en wedstrijdcapaciteit (zeker op de zaterdag) en doen een beroep uw ieders creativiteit, begrip en medewerking. Gelukkig werken zowel de KNHB als de omliggende verenigingen graag mee om de wedstrijden op zaterdag desgewenst op andere velden te spelen.
Over klinken gesproken: de businessclub heeft het nieuwe seizoen ook alweer ingeleid met de nu al traditionele BBQ, altijd uitstekend verzorgd door Stan Hofstee. Tussen de lekkere happen door werden businessclubleden Eric Maartense (Chain) en jawel Hockey Republic door het lot gelukkig gemaakt met respectievelijk de uitverkiezing tot het Chain-veld (het huidige waterveld draagt komend jaar deze naam) en het recht op een gratis reclamebord. Een weer zeer geslaagde bijeenkomst; heeft u een bedrijf en draagt u onze vereniging een warm hart toe, aarzel dan niet om lid te worden!

En nu lekker hockeyen: vanaf 12 september gaan alle competities weer volop van start.
Veel plezier en graag tot op ons complex, met uitzicht op een tijdelijke zandvlakte.

Ton Speet
Voorzitter

 

30-8-2009
Voortgang Kunstgras 3&4
 
We zijn al een eind op weg!
Maandag 17 augustus(week 34) is Oranjewoud haar werkzaamheden gestart met de grondwerkzaamheden. Met een soort van ploeg heeft men de grasmat 10 cm diep gefreesd, zodat de bovenkant van de grasmat los kwam te liggen. Vervolgens heeft men de bouwplaats 10 cm diep uitgegraven. De oppervlakte van de gehele bouwplaats is 12.000 m2, zodat er met deze werkzaamheden 1.200 m3 grond is vrijgekomen. Een groot gedeelte van deze grond heeft men gebruikt voor het opwerpen van een grondwal, die als grens van onze accommodatie gaat fungeren. Deze grondwal is een wens van GNR, en wordt door hen verder opgehoogd tot ongeveer 2 meter. Om voor een goede afwatering van deze grondwal te zorgen, graaft men aan de voet van deze wal een greppel van ongeveer 1 meter diepte.

In de tweede week (week 35) van de werkzaamheden zijn de velden exact uitgezet, zodat de contouren van het toekomstige zand- en waterveld al goed zichtbaar zijn. Vervolgens heeft men de lichtmasten geplaatst. Dit moet in een vroeg stadium van de totale aanleg gebeuren, omdat anders de machines waarmee men de lichtmasten in de grond zet, de sporttechnische lagen die naderhand worden aangebracht, zouden vernielen.

In deze tweede week heeft men ook de drainagesleuven gegraven. Deze drains worden met een onderlinge afstand van 4m1 verbonden met een grindkoffer aan de kopse kant van ieder veld, waarin tevens een waterafvoerend zandpakket zit. Ook heeft men de kabelsleuven ten behoeve van de verlichtingskabels en de besproeingsinstallatie gegraven. Hierbij kwam men oude bekabeling tegen, waarvan niet zeker was of deze was aangesloten. Voorzichtig doorgraven was daarom de boodschap. Ook kwam er bij het graven een enorme hoeveelheid puin naar boven. Dit kan niet meer in de kabelsleuven worden teruggestort, dus dit moet worden afgevoerd.

Deze week (week 36) gaat men verder met de beregeningsinstallatie en het maken van de bezinkputten voor de drainage. Ook wordt de kantopsluiting geleverd en geplaatst aan de kant van het bestaande hekwerk aan de openbare weg. Dit is nodig, omdat uiteindelijk beide velden nog 40 cm worden opgehoogd met een zandfundatie en een sporttechnische laag. De kantopsluiting moet dit hele pakket tegenhouden en afsluiten van het hekwerk.

Volgende week (week 37) wordt de beregeningsinstallatie aangesloten op de waterbron, de drainagedoorspuitputten geplaatst en de drainage aangebracht. Hiermee beeindigt men de werkzaamheden die in de grond moeten gebeuren. De geulen kunnen dicht, en de eerste laag fundering (zand) wordt in de twee weken geleverd en aangebracht.

We zitten dan zo’n beetje op de helft van alle werkzaamheden, de eerste officiële keuring van ISA-sport kan plaatsvinden.

 

26-8-2009
In memoriam Ton Richter
 

‘Een heer op klompen’ is niet meer

Deze week bereikte ons het trieste bericht dat Ton Richter op dinsdag

10 augustus jl. op 89-jarige leeftijd is overleden. Ton speelde tot rond zijn tachtigste verjaardag als onvolprezen keeper in Veteranen L van ’t Spandersbosch.

Ton was niet zomaar een sporter: hij heeft als keeper van de Nederlandse hockeyploeg de absolute top bereikt toen hij in de Bronzen Olympische Finale op het heilige gras van Wembley met zijn oranjeteam in 1948 de onverslaanbare Pakistani in twee wedstrijden wist te verslaan. Behalve de geweldige eer van het Olympisch Brons, vielen Ton toen de sticks van al zijn Pakistaanse tegenstanders ten deel, door hen aan hem aangeboden uit respect voor zijn geweldige keeperswerk in die wedstrijden. Ton heeft altijd gesteld dat hij zou spelen, totdat deze sticks achtereenvolgens versleten waren. Hij heeft woord gehouden: ruim 50 jaar lang kon Ton ermee vooruit.

Ton was een uitzonderlijk talentvol keeper, een lijnkeeper die met een spagaat de moeilijkste ballen uit de hoek kon halen. Hij deed dat voor alle Hilversumse clubs. Allereerst voor zijn familieclub Be Fair, tot het moment dat men daar niet geheel gelukkig was met zijn uitverkiezing tot (slechts) derde keeper van het Nederlands Elftal. Daarop trok Ton naar HMHC Hilversum, waar hij voor zijn verdiensten tot erelid van de vereniging is benoemd. Ten slotte koos Ton voor Kameleon, waarvoor hij in de tachtiger jaren ook bestuurlijk als penningmeester actief is geweest. Zo werd Ton bij de fusie weer verenigd met zijn oude club Be Fair.

Daarnaast was Ton een zeer verdienstelijk bondsscheidsrechter. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie van 2006 kreeg hij van Johan Wakkie, algemeen directeur van de KNHB, een zilveren fluit uitgereikt voor zijn 50-jarig jubileum als bondsscheidsrechter.

Iedere vijf jaar vanaf zijn 65e werd gevierd dat Ton nog actief hockeyde, daar genoot hij van. Na zijn tachtigste verjaardag, toen hij het keepen aan anderen overliet, kwam Ton nog jarenlang trouw op zijn brommertje met helm op (als keeper heeft hij deze nooit gebruikt; Ton deed liever even zijn hand voor zijn bril!) naar Crailoo om zijn Veteranen L te fluiten. Hij genoot, zeker ook van de derde helft met zijn teamgenoten.

Wij zijn Ton zeer erkentelijk voor zijn verdiensten voor de hockeysport in het algemeen en voor onze vereniging in het bijzonder. Wij wensen zijn vrouw Hennie, zijn kinderen en verdere familie en vrienden alle sterkte bij het dragen van dit grote verlies. Ton heeft zijn laatste wedstrijd niet meer winnend kunnen afsluiten.

Namens Hockeyvereniging ’t Spandersbosch

Ton Speet

Voorzitter

 

15-8-2009
In memoriam Ton Richter
 

‘Een heer op klompen’ is niet meer

Deze week bereikte ons het trieste bericht dat Ton Richter op dinsdag 10 augustus jl. op 89-jarige leeftijd is overleden. Ton speelde tot rond zijn tachtigste verjaardag als onvolprezen keeper in Veteranen L van ’t Spandersbosch.

Ton was niet zomaar een sporter: hij heeft als keeper van de Nederlandse hockeyploeg de absolute top bereikt toen hij in de Bronzen Olympische Finale op het heilige gras van Wembley met zijn oranjeteam in 1948 de onverslaanbare Pakistani in twee wedstrijden wist te verslaan. Behalve de geweldige eer van het Olympisch Brons, vielen Ton toen de sticks van al zijn Pakistaanse tegenstanders ten deel, door hen aan hem aangeboden uit respect voor zijn geweldige keeperswerk in die wedstrijden. Ton heeft altijd gesteld dat hij zou spelen, totdat deze sticks achtereenvolgens versleten waren. Hij heeft woord gehouden: ruim 50 jaar lang kon Ton ermee vooruit.

Ton was een uitzonderlijk talentvol keeper, een lijnkeeper die met een spagaat de moeilijkste ballen uit de hoek kon halen. Hij deed dat voor alle Hilversumse clubs. Allereerst voor zijn familieclub Be Fair, tot het moment dat men daar niet geheel gelukkig was met zijn uitverkiezing tot (slechts) derde keeper van het Nederlands Elftal. Daarop trok Ton naar HMHC Hilversum, waar hij voor zijn verdiensten tot erelid van de vereniging is benoemd. Ten slotte koos Ton voor Kameleon, waarvoor hij in de tachtiger jaren ook bestuurlijk als penningmeester actief is geweest. Zo werd Ton bij de fusie weer verenigd met zijn oude club Be Fair.

Daarnaast was Ton een zeer verdienstelijk bondsscheidsrechter. Tijdens onze nieuwjaarsreceptie van 2006 kreeg hij van Johan Wakkie, algemeen directeur van de KNHB, een zilveren fluit uitgereikt voor zijn 50-jarig jubileum als bondsscheidsrechter.

Iedere vijf jaar vanaf zijn 65e werd gevierd dat Ton nog actief hockeyde, daar genoot hij van. Na zijn tachtigste verjaardag, toen hij het keepen aan anderen overliet, kwam Ton nog jarenlang trouw op zijn brommertje met helm op (als keeper heeft hij deze nooit gebruikt; Ton deed liever even zijn hand voor zijn bril!) naar Crailoo om zijn Veteranen L te fluiten. Hij genoot, zeker ook van de derde helft met zijn teamgenoten.

Wij zijn Ton zeer erkentelijk voor zijn verdiensten voor de hockeysport in het algemeen en voor onze vereniging in het bijzonder. Wij wensen zijn vrouw Hennie, zijn kinderen en verdere familie en vrienden alle sterkte bij het dragen van dit grote verlies. Ton heeft zijn laatste wedstrijd niet meer winnend kunnen afsluiten.

Namens Hockeyvereniging ’t Spandersbosch

Ton Speet

Voorzitter

 

6-7-2009
Van de voorzitter
 
Het laatste seizoen met natuurgras voor ons clubhuis zit er op!!
De zon schijnt volop, op onze grasvelden wordt (voor de laatste keer) gecricket en het super Super-C-toernooi was weer een groot succes. Groot compliment aan alle organisatoren, die er weer een geweldig evenement van hebben gemaakt. Met crêpes, een heuse ijscokar, een Veluwe-camping-waardig tentenkamp, fanatiek hockey van het begin tot het eind, beach-hockey, strafballencompetitie en uiteraard een Super-disco. Meer dan 300 kinderen hebben zich enorm vermaakt en deze alcoholloze traditie moeten wij in ere houden: SUPER!
In de tussentijd vinden er uiteraard op vele velden in Nederland en over de grenzen toernooien plaats: onze trimmers wisten zelfs een gerenommeerd internationaal trimtoernooi in Antwerpen op glansrijke wijze te winnen. Elders op deze site leest u daar alles over.

Nu het seizoen er zo goed als op zit, zijn de voorbereidingen voor komend seizoen alweer in volle gang. De selecties zijn gemaakt, wat tot vreugde en soms ook teleurstellingen heeft geleid. In ons streven naar het meer serieus invullen van prestatiehockey in goede balans met breedtehockey, zijn wij met ons alles op zoek naar een vorm die past bij het karakter van onze vereniging. Dat is geen sinecure, want vergelijkbaar met koorddansen en van zo’n dunne draad val je helaas ook wel eens af.

Als hockeyvereniging streven wij allereerst naar prestaties: een hockeywedstrijd speel je om te winnen. Dat geldt zowel in de prestatielijn als in de breedtelijn. Anders moet je piano gaan spelen. Of koorddansen. En bij sportbeoefening hoort plezier. Nu is het mijn heilige overtuiging dat plezier prestaties positief beïnvloedt, maar zeker ook dat prestaties leiden tot plezier. Wat is er nu leuker dan met je team na keihard werken goede resultaten te boeken. Daarin zijn wij de afgelopen jaren wel eens te laks geweest, zeker als je het vergelijkt met andere verenigingen. Discipline is daarbij het sleutelwoord: ook als het regent gaat de training door, ook als je baalt van je wissel accepteer je die, ook als de scheidsrechter een misser maakt blijf je correct, ook bij planning van een weekendje weg houd je rekening met je hockeyteam. Dit alles moeten wij vorm geven in een sfeer en ambiance die bij onze vereniging past: een eersteklas club waarin de leden op een uitdagende en prettige manier prestatiehockey en breedtehockey kunnen spelen.
Het bestuur is er zeer veel aan gelegen om hier goed mee om te gaan en daarbij is uw inbreng van harte welkom. In deze zomerperiode zullen wij nadenken over de toekomstige aansturing van prestatiehockey én breedtehockey, allereerst vanuit het bestuur en vervolgens in onze gehele organisatie. Dit, mede in het licht van de groei die wij doormaken. Het is de bedoeling om in de najaars-ALV hier een aantal heldere lijnen voor uit te zetten. Wij zullen u na de zomer gelegenheid geven om mee te denken over dit belangrijke vraagstuk, dat wij samen succesvol zullen gaan inkleuren.

Als u dan na de zomervakantie weer op ons prachtige complex bent, treft u daar geen natuurgras meer voor ons onvolprezen clubhuis aan. Want tijdens het Super-C-toernooi zijn de laatste graswedstrijden vóór ons clubhuis gespeeld. Nadat Cricket de laatste thuiswedstrijden heeft gespeeld gaat medio augustus de spade definitief de grond in voor de aanleg van een tweede waterveld en een zandveld. Ik ben er werkelijk enorm trots op dat wij dit als vereniging weer voor elkaar gekregen hebben. Het zal in de eerste maanden van het nieuwe seizoen best wat organisatorische creativiteit en inschikkelijkheid van ieder van ons vergen, om alles in goede banen te leiden. Soms zal een jeugdwedstrijd op zondag plaatsvinden, of op een ander terrein gespeeld worden. Ik reken op ieders begrip hiervoor en meedenken hierin. Immers, dan hebben wij iets na de herfstvakantie het mooiste hockeycomplex van ’t Gooi! En zijn wij, met ruim 1.100 leden, één van de pakweg vijf clubs in Nederland met twee watervelden. Een prima vooruitzicht om de zomervakantie mee in te gaan. En denkt u eraan dat u vanaf 1 augustus terecht kunt voor een gratis shirt bij de nieuwe winkel van Hockey Republic in Bussum!
Ik wens u alle rust, uitdaging, ontspanning en zon toe en hoop u in augustus weer te mogen begroeten.


Ton Speet
Voorzitter

 

22-6-2009
Van de Voorzitter
 

Jan Daan de Waard, nieuwe trainer/coach Heren 1, verzorgt instuiftrainingen in de zomer

Wij zijn erg blij dat wij onlangs zijn rondgekomen met een nieuwe trainer/coach voor Heren 1, Jan Daan de Waard. Hij is 34 jaar oud, woont in de Hilversumse Meent en heeft een schat aan hockeyervaring. Zo speelde hij jaren op Gooische en Voordaan in de overgangsklasse (met Voordaan promoveerde hij naar de hoofdklasse). Jan Daan heeft daarnaast ruime ervaring als trainer en coach bij Gooische, Soest (trainerscoördinator) en zal dit jaar, naast bij onze vereniging, bij Zeewolde als trainerscoördinator actief zijn. Verder heeft Jan Daan, die een opleiding filosofie heeft gevolgd, buitenlandse ervaring opgedaan als hockeytrainer in Lima (Peru) en als sportinstructeur in diverse Europese landen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze ervaren man weer kunnen gaan bouwen aan de toekomst van de herenlijn. Hij zal komend seizoen tevens een training van JA1 voor zijn rekening gaan nemen.

Vanaf dinsdag 30 juni zal Jan Daan zogenaamde ‘instuiftrainingen’ gaan verzorgen, elke dinsdagavond om 20.00 uur. Iedereen die meent in aanmerking te komen voor ons heren 1 is daarbij van harte welkom. Dus aarzel niet om bevriend hockeytalent hiervoor uit te nodigen.

Jan Daan, van harte welkom op ’t Spandersbosch!

Namens het bestuur,

Ton Speet

Voorzitter

 

14-6-2009
In memoriam Karel Slootman
 

‘De man die van twee clubs één maakte’

Deze week bereikte ons het droeve bericht dat Karel Slootman, ons erelid, ex-voorzitter van Be Fair en ex-bestuurslid van ’t Spandersbosch, op dinsdag 9 juni jl. op 73-jarige leeftijd is overleden. Karel stond namens Be Fair aan de basis van de fusie met Kameleon, waarmee onze huidige hockeyvereniging ’t Spandersbosch een feit was.

De mensen die Karel goed gekend hebben typeren hem als een echte ‘Pater Familias’. De club was zijn familie. Karel blonk uit in zijn aimabele karakter, eerlijkheid, alsmede zijn komische woorden. Altijd een woord, oor en aandacht voor iedereen: een ledenbinder die altijd, als het maar even kon, aanwezig was. Karel was een echte bruggenbouwer, kon mensen binden en bij elkaar brengen. In de fusie van Be Fair en Kameleon heeft hij dit letterlijk gedaan. In de besprekingen die hij met Albert Nieuwe Weme vanuit Be Fair samen met John Milhado en Kees Thijssen van Kameleon voerde gaf het vertrouwen dat Karel uitstraalde uiteindelijk de doorslag.

Vervolgens nam Karel ook zitting in het eerste bestuur na de fusie en ging hij door met waar hij goed in was: de motor van de gezelligheid. Ik heb dat persoonlijk mogen ondervinden toen ik niet lang na de fusie, als nieuwkomer op de club, met mijn broer Joep de training en coaching van dames 1 op mij mocht gaan nemen. Wij waren beiden bijzonder onder de indruk van de wijze waarop Karel ons op de eerste vrijdagavond ontving: je voelde je meteen thuis, wat een mooie club! Daarin ligt de basis voor de karakteristieke familiesfeer die wij nog steeds graag koesteren.

Voor Karel gold: een man een man, een woord een woord. Wat hij beloofde kwam hij na en daar maakte hij ook echt werk van. Andersom kon Karel zich enorm storen aan mensen waarvan bleek dat zij hun woord niet hielden. Maar hij hield het altijd.

Op de maandagavonden kwam Karel na zware zakelijke vergaderingen nog even langs om te horen “hoe het met ons clubje” was. Een gevleugeld woord van hem. Hij was samen met zijn Nietie één grote warme deken, waar iedereen zich behaaglijk onder voelde. In de laatste jaren kwam Karel minder vaak op de club, maar als hij er was, dan was hij er en altijd positief en constructief. En trots op onze club, zijn club.

Wij wensen zijn vrouw Nietie, zijn kinderen en verdere familie alle sterkte bij het dragen van dit enorme verlies. Karel zal in onze herinnering blijven als een vriend van en voor iedereen. Dit is een groot verlies voor ons allen.

“Allez Spandersbosch” zal nooit meer klinken zoals het klonk.

Namens Hockeyvereniging ’t Spandersbosch

Ton Speet
Voorzitter
 

25-5-2009
Voor elke tophockey(st)er
 

Maak de komende jaren iets leuks van je hockeyloopbaan!

Kom naar de open selectietrainingen van ’t Spandersbosch. Er zijn nog een paar plekjes open in Dames 1. Waarom je dat moet doen?

 • We hebben binnenkort twee watervelden, een semi-waterveld en een nieuw zandingestrooid kunstgrasveld.
 • We gaan het prestatiehockey voor de mannen en de vrouwen uitbouwen
 • We hebben fulltime B-trainers uit Zuidafrika.
 • Diverse overgangsklasse-speelsters zijn al ingestapt bij het nieuwe Dames 1
 • Speelsters en spelers van de eerste mannen- en vrouwenteams krijgen onder meer kleding en sticks van Hockey Republic.

Dinsdag 9 juni 20.00 uur 2e selectietraining Dames 1
Meedoen? Mail naar [email protected]
Voor meer informatie over de andere open selectietrainingen, mail naar [email protected]

 

18-5-2009
Van de voorzitter
 
Heren 2 ontsnapt op miraculeuze wijze!!

Zondag 17 mei was een gedenkwaardige dag op de club. Allereerst streed Heren 2 voor hun laatste kans, die met volle overgave (en verbale ondersteuning) werd gegrepen. De heren hebben werkelijk een topprestatie geleverd. Gaf tijdens de winterstop niemand meer iets voor de kansen op handhaving van ons tweede team, een geweldige eindsprint, waarin uit de laatste 7 (zeven) wedstrijden er 6 (zes) in winst werden omgezet, heeft ervoor gezorgd dat de concurrentie achter zich werd gelaten en heren 2 onze doelstelling van eersteklas club volledig blijft waarmaken. Proficiat heren en succes in het volgende seizoen.

Vervolgens greep dames 1, voor de laatste keer onder leiding van Richard en Hein, net naast de puntjes tegen kampioenskandidaat Almere. Jammer dat net op het laatst de 3 punten moesten worden afgestaan. Richard en Hein bedankt voor de handhaving in de tweede klasse en succes in jullie verdere hockeycarrière.

En toen trad Heren 1 aan, om hun laatste kans te grijpen tegen Reigers, dat inmiddels kampioen was. Er is geweldig geknokt, met een grote schare fanatieke supporters langs de lijn, maar ondanks een 3-2 voorsprong vier minuten voor tijd werd het pleit alsnog door een op het laatst aanzettend Reigers beslecht. Zeer jammer dat het uiteindelijk niet mocht baten. Met het team en de inzet van deze wedstrijd is heren 1 ten minste derde klas waardig! In elk geval stond er één team, dat volgend jaar weer hoge ogen kan gaan gooien. Kop op, mannen!

Vervolgens was het clubhuis weer de plek voor een grote afsluitende happening, georganiseerd door het SEC, dat dit jaar al meer op deze wijze van zich heeft doen spreken. Het was uitermate druk en gezellig, met slippers, prosecco, een ouderwets swingende band en dito BBQ van Stan en vervolgens nog disco. Een zeer ruime schare Spandersbosschers, jong en oud, ouder en kind, was aanwezig om het seizoen uit te luiden. Daarbij werden de kampioenen Dames 2 (onder de bezielende leiding van het succeskoppel coach Franc en trainer Reiner) en Veterinnen A (met good-old trainer Ger) in het zonnetje gezet vanwege hun kampioenschap en promotie naar de Overgangsklasse. Dat is meer dan eerste klas dames, evenals jullie inzet (alsmede die van MA1 en MB1) voor het ondersteunen van Dames 1 dit seizoen!

Overigens was ons complex dit weekeinde tevens het decor voor een groots & meeslepend Superball Trimmers-toernooi, waar ’t Spandersbosch de winst op het laatste moment naar de Belgische gasten moest laten gaan en van een internationaal drieluik van MB1, met gastteams uit België en Duitsland. Als wij dan ook nog weten dat vrijdagnacht de mininacht zich op ons complex afspeelde, onderstreept dit weer dat wij een geweldige club zijn, die bruist van het leven. Op naar het volgende seizoen, met twee nieuwe kunstgrasvelden!

Ongetwijfeld zie ik u eerder, bij een van de afsluitende activiteiten in dit seizoen. Graag tot dan.

Ton Speet
Voorzitter
 

27-4-2009
Van de Voorzitter
 
't Spandersbosch zet belangrijke stappen voorwaarts
Zomaar eens een week uit het leven van een voorzitter van een regionale hockeyvereniging. Op zaterdag voor tienen op het fietsje naar de club, waar inmiddels honderden kinderen en hun ouders onder een lekker voorjaarszonnetje van de hockeysport genieten. En dat zonnetje komt ook goed van pas voor de heren van de Ed-en-Willem-Bever-commissie, die alweer druk in touw zijn om ons clubhuis en terrein verder te verfraaien.

Maar helaas, geen plek onder de zon voor enkele heren, want in de bestuurskamer hebben inmiddels penningmeester Wouter Franx en accommodatiebestuurder Rolf Jonckers zich, met laptop en beamer en al, geïnstalleerd om de puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (B-ALV) van 20 april. Wij nemen de laatste scenario’s met daaraan gekoppelde berekeningen door en herbevestigen het eerder door het voltallige bestuur ingenomen standpunt om ‘te gaan’ voor de combinatie van een waterveld met een zandveld. Daar liggen zowel inhoudelijke argumenten (‘zand’ kan ook met vorst bespeeld worden, wij hebben dan alle soorten velden in huis) als financiële argumenten (‘zand’ is zo’n slordige € 70.000,- voordeliger dan semi) aan ten grondslag. Het geheel wordt in een sheetpresentatie ten behoeve van de ALV uitgewerkt.

Tussentijds een pauze met broodje en koffie, waarin wij een gesprek hebben met wethouder Jan Rensen van Sport van de gemeente Hilversum en voorzitter Willem Ditters van de Hilversumsche Cricket. Doel is om met elkaar de laatste plooien glad te strijken voor overgang van Cricket naar Berenstein, zodat zij vrij zijn om de handtekening te zetten onder het beëindigen van het huurcontract met GNR. Immers, dat is de voorwaarde voor ons aanstaande overleg met rentmeester Henk Korten van GNR, gericht op het definitief mogelijk maken van aanleg van de kunstgrasvelden en gebruik van het ‘vijfde veld’. Het gesprek met wethouder en Cricket verloopt in goede, constructieve atmosfeer en na een klein uurtje kunnen wij de overeenstemming met enkele ferme handdrukken bezegelen. Op maandag komt de bevestiging dat het bestuur van Cricket zich kan vinden in de verhuizing naar Berenstein.

Die maandagavond mogen wij vele leden en ouders van jeugdleden verwelkomen op een zeer druk bezochte B-ALV. Het bestuur licht de stand van zaken rond de aanleg van de velden toe en na een constructieve discussie besluit de ALV unaniem om het voorstel van het bestuur te volgen om te kiezen voor een waterveld en een zandveld. Het zandveld heeft uiteindelijk het voordeel van de twijfel gekregen boven semiwater, niet in de laatste plaats omdat het bestuur het aangaan van maximale verplichtingen (in het geval van keuze voor semi) niet verantwoord acht. Hier speelt mee dat de Donatie-acties weliswaar een mooie absolute opbrengst laten zien, maar dat toch vele leden en zeker ook ouders geen financiële bijdrage hebben geleverd. Daardoor blijven deze opbrengsten achter bij de begroting. Tevens heeft de ledenvergadering unaniem geaccordeerd dat er een Stichting Beheer Hockey Crailoo wordt opgericht, die de accommodatie in beheer zal hebben en zal verhuren aan onze hockeyclub. Ten slotte heeft de ALV ook unaniem ingestemd met de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging voor de aanleg van KG3&4 van gemiddeld € 35,- per lid (met hogere verhogingen bij de jeugdleden; de jeugd bepaalt immers de noodzakelijke kunstgrascapaciteit) en verhoging van het entreegeld voor nieuwe jeugdleden naar € 250,-.

En na enkele drukke werkdagen op donderdag de volgende mijlpaal: ondertekening van het contract met onze nieuwe kledingsponsor Hockey Republic, die binnenkort een prachtige hockeyspeciaalzaak in Bussum zal openen. Na speeches over en weer, waarin het vele voorbereidende werk van de sponsorcommissie (vertegenwoordigd door Patrick van Leur) en van onze secretaris Madelon Milhado niet onder stoelen of banken wordt gestoken, kan de champagne ontkurkt worden. Wij verwachten veel van deze samenwerking, die bezegeld wordt met een jaarlijks gratis shirt voor ieder lid (waarmee de contributieverhoging praktisch al bijna gecompenseerd wordt!). Over hoge verwachtingen gesproken: diezelfde donderdagavond mocht ik ook mijn handtekening plaatsen onder het contract dat ’t Spandersbosch met Elmarie Ferreira, inmiddels met haar Zuid-Afrikaanse landgenote Nastasjia Erasmus een goede bekende op onze club, voor komend seizoen heeft afgesloten. Elmarie zal vele trainings- en begeleidingsuren gaan invullen, voor Dames 1 en de gehele jeugdlijn, met name meisjes. Van harte welkom Elmarie. Binnenkort zullen wij ook graag de komst van andere ervaren trainers aankondigen, waaronder een ons bekende top-keeperstrainer. Daarmee werken wij verder aan de eersteklas club!

Ton Speet
Voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23-4-2009
Van de Voorzitter: ALV steunt bestuur in KG3&4
 

Op 20 april 2009 vond een zeer druk bezochte Buitengewone Algemene Leden Vergadering plaats, waar belangrijke besluiten genomen moesten worden over de aanleg van de 2 nieuwe kunstgrasvelden.

Na een uitvoerige constructieve discussie is door de ALV besloten om het voorstel van het bestuur te volgen om te kiezen voor een waterveld en een zandveld. Tevens heeft de ledenvergadering geaccordeerd dat er een Stichting Beheer Hockey Crailoo wordt opgericht, die de accommodatie in beheer zal hebben en zal verhuren aan onze hockeyclub.

De ledenvergadering heeft ingestemd met de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging van gemiddeld € 35,- per lid voor de aanleg van deze velden. Inmiddels heeft de Hilversumsche Cricket Vereniging ingestemd met hun verhuizing naar Sportpark Berenstein na deze zomer, wat betekent dat het bestuur binnenkort overleg zal kunnen voeren met GNR over de gewenste aanleg van de kunstgrasvelden. Wij zullen U de komende weken via de site op de hoogte houden van de verdere voortgang.

Ton Speet