Algemeen

Agenda ALV

12-11-2017
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Woensdag 29 november 2017 Aanvang: 20.30 uur in het clubhuis  
 
Agenda: 
 
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken en mededelingen. 
3. Notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 19 juni 2017*. 
4. Secretarieel jaarverslag 2016 – 2017. 
5. Verantwoording financieel beleid seizoen 2016 – 2017. 
6. Verslag en benoeming kascommissie. 
7. Goedkeuring financiële jaarstukken.  
8. Status aanleg oefenveldje en status verbouwing clubhuis. 
9. Bestuurssamenstelling. ** 
10. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
11. Sluiting.  
 
* De notulen kunt u terugvinden op onze website www.spandersbosch.nl achter de inlogcode. 
 
** Toelichting bij agendapunt 8: 
Het bestuur bestaat momenteel uit Roel Testroote (voorzitter), Madelon Milhado (secretaris), Irma van Delden (penningmeester), Bas Oude Elberink (bestuurslid hockey-organisatorische zaken), Stef van Aarle (bestuurslid hockey-technische zaken), Bob Smit (bestuurslid accommodatie & exploitatie) en René Rodenburg (bestuurslid vrijwilligers, communicatie & evenementen). 
Irma van Delden zal tijdens deze ALV als penningmeester terugtreden.  
Het bestuur heeft Sebastiaan de Koning bereid gevonden de portefeuille van penningmeester op zich te nemen en draagt zijn benoeming graag aan de Ledenvergadering voor.  
Eventuele (tegen)kandidaten dienen ten minste vijf (5) dagen vóór deze Algemene Ledenvergadering schriftelijk aan de secretaris kenbaar te worden gemaakt, ondersteund door ten minste twintig (20) stemgerechtigde leden. 
 
Indien het quorum (25 stemgerechtigde leden) niet aanwezig is bij opening van de vergadering, dan wordt de vergadering gesloten. Om 20.40 uur, eveneens op woensdag 29 november 2017, wordt dan de volgende Algemene Ledenvergadering geopend. Deze heeft dezelfde agenda. Voor besluitvorming in deze vergadering is het quorum van 25 stemgerechtigde leden niet noodzakelijk. 

 

 
 
 

Activiteiten kalender

Nog geen agenda punten.

Alle Acitiviteiten

Hoofdsponsors

 

Met dank aan onze sponsoren